Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč - formát CSÚIS)
Období: 12 / 2011
IČO: 241687
Název: Městská část Praha 13

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
ulice, č.p. Sluneční nám. 2580/13 ulice, č.p. Sluneční nám.2580/13
obec Praha 58 obec Praha 58
PSČ, pošta 158 00 PSČ, pošta 158 00

Údaje o organizaci Předmět podnikání
identifikační číslo 241687 hlavní činnost ano
právní forma ÚSC vedlejší činnost ano
zřizovatel CZ-NACE


Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
telefon 235012260, 2350
fax 235011264
e-mail
WWW stránky www.p13.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
Michaela Borovcová, Dana Raganová starosta
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2012, 14h15m 1sA.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly, nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.


A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2011 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů:
změna ČUS č. 703 – Transfery – došlo ke změně účtování , rozdělení transferů dle povahy – průtokové, neprůtokové, zálohy na transfery
změna CUS č. 708 – Odepisování majetkuA.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody:
Účetní jednotka postupuje podle zákona účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění.
Postupuje podle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění
Postupuje podle platných účetních standardů pro vybrané účetní jednotky
 
Tvorba opravných položek, k jakým účtům se tvoří:
  
K 1.1.2010 v souladu s novými účetními metodami byl doodepsán drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek přes účet 406.V dalších obdobích   účetní jednotka uvedený majetek
začíná odepisovat ihned při pořízení a odpisuje měsíčně. Byla stanovena 5% zbytková hodnota majetku, doba odpisování byla nastavena podle skupin majetku takto:
bytové domy – 80 let
školské budovy – 50 let
 
K 1.1.2011 v souladu s ČÚS 708 dooprávkovala účetní jednotka (změna metody) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený do 31.12.2011.
Zvolen byl způsob rovnoměrný
Odpisování nastaveno individuelně k jednotlivému majetku a odpisový plán pro další období byl nastaven také individuelně.
 
Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Syntetický Období
položky Název položky účet Běžné Minulé

P.I. Majetek účetní jednotky 258 309 069,31  219 431 130,00 
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 995 277,27  991 080,00 
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 9 149 448,26  9 305 580,00 
3. Ostatní majetek 903 248 164 343,78  209 134 470,00 
P.II. Odepsané pohledávky a závazky 206 941,00  206 940,00 
1. Odepsané pohledávky 911 206 941,00  206 940,00 
2. Odepsané závazky 912
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 20 094 025,61 
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 18 462 637,20 
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU 939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU 941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 943 781 388,41 
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 850 000,00 
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 94 943 883,74  91 952 320,00 
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 2 463 003,00  480,00 
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 1 132 044,00  7 830,00 
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 91 348 836,74  91 944 010,00 
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 25 100 000,00  3 019 080,00 
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3 019 080,00 
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 25 100 000,00 
5. Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU 975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU 976
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986
P.VII. Vyrovnávací účty 158 566 152,18  124 666 670,00-
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 158 566 152,18  124 666 670,00-


Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2012, 14h15m 1s Podpisový záznam:A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Položka
Název Číslo Stav k 1.1. Stav k

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 52 2 189 860,00  2 553 127,00 
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 941 930,00  1 102 302,00 
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 822 070,00  1 071 539,00 
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


Všechny skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne jsou promítnuty v účetních výkazech.


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Všechny skutečnosti,poskytující informace o podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne jsou promítnuty v účetních výkazech, zejména v podrozvahové evidenci.


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

popsat změny dlouhodobého majetku v důsledku návrhu na vklad.


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Účetní jednotka netvoří  investiční fond ani fond reprodukce majetkuA.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Čí
Položka
Název Účetslo Stav k 1.1. Stav k

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x
z toho na: výzkum a vývoj 3 x
vzdělávání pracovníků 4 x
informatiku 5 x
individuální dotace na jmenovité akce 6 x
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 403) 8 x
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x
z toho na: výzkum a vývoj 11 x
vzdělávání pracovníků 12 x
informatiku 13 x
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 14 x
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 15 x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 16 x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 19 x
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 x 9 334 869,60 
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 316) 22
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 326) 24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 326) 25
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) 26
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 326) 27
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 326) 28
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu (účet 316) 29
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 316) 30
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 316) 31
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 87 096 770,00  75 483 864,00 
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 2 598 620,00  123 248 279,09 
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253 a 312) 48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z účtů 253 a 312) 49
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253 a 312) 51


Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2012, 14h15m 1s Podpisový záznam:


III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Úč
IV.etní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.B.

Položka
Číslo Název Účet Stav k 1.1. Stav k

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364
C.

Položka
Číslo Název Stav k 1.1. Stav k

C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné 19 244 025,61 
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům
C.6. Rozpočtované prostředky 326 463 000,00  879 644 500,00 
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Individuální referenční množství mléka se MČ Praha 13 netýká.


D.2. Informace o individuální produkční kvótě
Individuální produkční kvoty se MČ Praha 13 netýkají

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
Informace o individuálním limitu prémiových práv se MČ Praha 13 netýjkají.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Informace o jiných obdobných kvótách se MČ Praha 13 netýkají.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Majetekl byl řádně inventarizován dle Vyhlášky 270/2010 Sb.. Inventurní soupis movitého majetku má cca 350 stran, inventurní soupisy nemovitostí činní s přílohami cca 1000stran. Stavy majetku jsou relevantně vykázány v položkách aktiv.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
30 090 m 2

D.7. Výše ocenění lesních porostů
1 626 001,32 Kč


D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Nebylo provedeno ocenění jiným způsobem.
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce


Položky rozvahy jsou naplněny v souladu s obsahovým vymezením náplní jednotlivých položek dle Vyhlášky 410/2009 Sb.:
A I. 1. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 571 971,- Kč energetické audity k bytovým domům, dooprávky k 31.12.2011 dle ČUS 708 373 262,- Kč
A I. 2. software – softwarové aplikace, např. Ginis, 5 774 872,86, dooprávky 3 639 859,65 Kč
A II. 2. – kulturní předměty – obrazy, plastiky, část Pražské zvonkohry – 3 415 807,90 Kč
A II. 8 – Nedokončený dlouhodobý majetek
147 642 269,30 Kč – revitalizace sídl.vnitrobloků, rekreační středisko – rekonstrukce,zateplování objketů
A II. 1. – majetkové účasti v os. s podst.vlivem – 100% účast v Společnosti JZM a.s.
A IV. 1 – ostatní dlouhodob.pohledávky – privatizace bytového fondu z r.2003 po dobu 10 let – 15 531 130,- Kč
A IV. 9. – běžný účet – 1 191 221 283,46 – část finančních prostředků uložena se zvýhodněným úrokem
A IV. 12 – běžné účty fondů 8 936 085,01 Kč
převážně prostředky vázané na Fondu rezerv a rozvoje
C I. 3 – Transfery na pořízení DHM – 519 115 517,28 Kč
C I. 6 – Oceňovací rozdíly při změně metody – 726 034 985,57 Kč – dooprávky majetku k 31.12.2011, zvolen rovnoměrný odpis
C I. 7 – Jiné oceňovací rozdíly – rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu majetku určeného k prodeji
D II.1. – dlouhodobé úvěry – úvěr na stavbu budovy radnice, poskytnut v roce 2002, do roku 2018, KommunalKredit Finance 75 483 864,- ( PS
180 mil. Kč )
D II.9. – ostatní dlouhodobé závazky – 123 248 279 Kč – dodávka energ.služeb se zaručenou úsporou energie, na 10 let
D IV. 22 – závazky k územním rozpočtům – předepsaná daň z příjmu ve výši 95 mil. Kč, ostatní zůstatková cena prodaného DHME.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


A i. 8 – Ostatní služby – zahrnuje náklady na vzhled a údržbu obce cca 38 mil. Kč, správu a provoz radnice cca 16 mil. Kč včetně činnosti místní správy pod §6171, konzultační, poradenské a právní služby cca 9 mil. Kč, nájemné za nájem s právem koupě – cca 1,3 mil. Kč – HČ;
33 mil. – ostatní služby u správc. firem – služby – náklady dle mandátních smluv na správu majetku,
A I. 5
-13 mil. opravy a údržba bytového fondu
A I. 17 –
21,9 mil. Kč – daň z převodu nemovitostí – prodej bytového fondu
A III. 2 – Náklady úz.rozpočtů na transfery – příspěvky zřízeným PO + granty – cca 93 mil. Kč
B I. 6 – výnosy z místních poplatků – zahrnuje výnosy z provozu VHP cca 10mil. Kč,2,5 mil. Kč poplatky ze psa,cca
6,5 mil. Kč zábor veřejného prostranství, ostatní tvoří rekreační poplatek a z ubytovací kapacity, ze vstupného
B I. 8 – jiné výnosy z vlastních výkonů
791 962,- Kč – výnosy z pokut ve správním řízení
B II. 2 – úroky – 13 632 tis. Kč – z uložených prostředků ke zhodnocení výhodným úrokem
B III. 6 – výnosy z majetkových daní –
31 mil. Kč – daň z nemovitosti dle rozpočtového určení daní
B IV. 2. – výnosy úz.rozpočtů z transferů – cca
208 mil. Kč – dotace SFŽP na zateplení školských objektů + další vyčerpané prostředky ze SR
B I. 22 – 703 mil. Kč – výnosy z prodeje bytového fondu
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce

A II. 2 – změna stavu krátkodobých závazků: 513 mil. Kč
450 mil. Kč – zůstatková cena prodaného majetku a předpis daňové povinnosti za rok 2011
53 mil. Kč – přijaté zálohy na služby u správc.firem
4,8 mil Kč – dodavatelé
3,7 mil. Kč je zdravotní a soc. pojištění za 12/2011

B III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 747 mil. Kč:
-
prodej bytového fondu v roce 2011

C II. změna stavu dlouhodobých závazků:
11,6 mil. Kč – roční splátka úvěru na radnici
120 mil. Kč – dodávka en. služeb se zaručeným výsledkem s dobou splácení 10 let ( dodavatelský úvěr )

A I. 2 – změna stavu opravných položek – dooprávky majetku se změnou metody odpisování –
11,6 mil. KčE.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce


Výsledek hospodaření je vyšší v důsledku prodeje bytového fondu.
Došlo k čerpání ve výši cca
1 mil. Kč.F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Položka
Číslo Název Stav k

Č
G.I. Počáteční stav fondu 9 934 964,19 
G.II. Tvorba fondu 3 956 834,82 
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3 956 834,82 
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
G.III.erpání fondu 4 955 714,00 
G.IV. Konečný stav fondu 8 936 085,01 G. Stavby

Období
Číslo Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto

G. Stavby 3 887 403 679,22  640 846 880,00  3 246 556 799,22  4 017 058 210,00 
G.1. Bytové domy a bytové jednotky 254 506 774,75  16 954 462,00  237 552 312,75  1 007 063 920,00 
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 2 436 384 791,22  463 095 993,00  1 973 288 798,22  2 293 849 320,00 
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 493 084 439,04  57 159 119,00  435 925 320,04  11 127 830,00 
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 222 093 460,67  48 167 357,00  173 926 103,67  209 920 930,00 
G.5. Jiné inženýrské sítě 59 204 683,03  6 397 106,00  52 807 577,03  191 108 520,00 
G.6. Ostatní stavby 422 129 530,51  49 072 843,00  373 056 687,51  303 987 690,00 


H. Pozemky

Období
Číslo Běžné Minulé
položky Název položky Brutto Korekce Netto

H. Pozemky 658 004 159,33  658 004 159,33  675 646 620,00 
H.1. Stavební pozemky
H.2. Lesní pozemky 1 626 001,32  1 626 001,32  1 626 000,00 
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 69 311 533,03  69 311 533,03  69 314 800,00 
H.4. Zastavěná plocha 170 377 013,60  170 377 013,60  191 145 490,00 
H.5. Ostatní pozemky 416 689 611,38  416 689 611,38  413 560 330,00 


* Konec sestavy *