Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUA61 / A61  (05112009 16:18 / 201004210034)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)
Období: 13 / 2009
IČO:
00241687
Název: Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
číslo
1
2
Spotřeba materiálu
501
1
 
122 494,46 
Spotřeba energie
502
2
 
713 620,00 
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503
3
 
 
Prodané zboží
504
4
 
 
Opravy a udržování
511
5
 
44 840 704,52 
Cestovné
512
6
 
 
Náklady na reprezentaci
513
7
 
 
Ostatní služby
518
8
 
2 135 059,97 
Mzdové náklady
521
9
 
6 634 834,00 
Zákonné sociální pojištění
524
10
 
2 272 017,00 
Ostatní sociální pojištění
525
11
 
 
Zákonné sociální náklady
527
12
 
 
Ostatní sociální náklady
528
13
 
 
Daň silniční
531
14
 
 
Daň z nemovitostí
532
15
 
 
Ostatní daně a poplatky
538
16
 
1 577 220,00 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
17
 
 
Ostatní pokuty a penále
542
18
 
 
Odpis pohledávky
543
19
 
 
Úroky
544
20
 
 
Kursové ztráty
545
21
 
 
Dary
546
22
 
 
Manka a škody
548
23
 
 
Jiné ostatní náklady
549
24
 
111 440,51 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
551
25
 
1 874 715,00 
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM
552
26
 
26 796 625,22 
Prodané cenné papíry a podíly
553
27
 
 
Prodaný materiál
554
28
 
 
Tvorba zákonných rezerv
556
29
 
 
Tvorba zákonných opravných položek
559
30
 
 
Náklady celkem
31
 
87 078 730,68 
součet položek 1 až 30
11.03.2013 09:15:52
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 2

Licence: MC13
XCRGUA61 / A61  (05112009 16:18 / 201004210034)
Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
číslo
1
2
Tržby za vlastní výrobky
601
32
 
 
Tržby z prodeje služeb
602
33
 
56 660 265,57 
Tržby za prodané zboží
604
34
 
 
Změna stavu zásob nedokončené výroby
611
35
 
 
Změna stavu zásob polotovarů
612
36
 
 
Změna stavu zásob výrobků
613
37
 
 
Změna stavu zvířat
614
38
 
 
Aktivace materiálu a zboží
621
39
 
 
Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
40
 
 
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
41
 
 
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
42
 
 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
43
 
44 534,60 
Ostatní pokuty a penále
642
44
 
 
Platby za odepsané pohledávky
643
45
 
2 490 561,40 
Úroky
644
46
 
20 429 496,89 
Kursové zisky
645
47
 
 
Zúčtování fondů
648
48
 
 
Jiné ostatní výnosy
649
49
 
8 406 016,68-
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM
651
50
 
48 118 122,95 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
652
51
 
 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
653
52
 
 
Tržby z prodeje materiálu
654
53
 
 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
655
54
 
 
Zúčtování zákonných rezerv
656
55
 
 
Zúčtování zákonných opravných položek
659
56
 
 
Příspěvky a dotace na provoz
691
57
 
 
Výnosy celkem
58
 
119 336 964,73 
součet položek 32 až 57
Výsledek hospodaření před zdaněním
59
 
32 258 234,05 
rozdíl položek 58-31
Daň z příjmů
591
60
 
 
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
61
 
 
Výsledek hospodaření po zdanění
62
 
32 258 234,05 
položka 59-60-61 (+/-)
* Konec sestavy *
11.03.2013 09:15:52
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 2