Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
ROZVAHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
13 / 2010
IČO:
00241687
Název:
Městská část Praha 13 
POZOR - rozdíl mezi aktivy a pasivy
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
6 156 850 781,20 
49 817 095,03 
6 107 033 686,17 
5 497 784 816,55 
A.
Stálá aktiva
5 422 795 473,74 
42 795 615,88 
5 379 999 857,86 
4 288 940 028,19 
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
11 780 978,66 
4 634 277,60 
7 146 701,06 
14 715 731,65 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
1 071 246,00 
 
1 071 246,00 
1 071 246,00 
2. Software
013
5 615 856,06 
 
5 615 856,06 
7 135 299,61 
3. Ocenitelná práva
014
 
 
 
 
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
 
 
 
 
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
4 634 277,60 
4 634 277,60 
 
6 313 851,04 
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
 
 
 
 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
459 599,00 
 
459 599,00 
195 335,00 
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
 
 
 
 
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
5 368 750 700,08 
38 161 338,28 
5 330 589 361,80 
4 210 096 672,84 
1. Pozemky
031
675 646 627,35 
 
675 646 627,35 
615 073 013,95 
2. Kulturní předměty
032
3 415 807,90 
 
3 415 807,90 
3 430 807,90 
3. Stavby
021
4 017 058 211,51 
 
4 017 058 211,51 
3 290 451 683,56 
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
56 249 329,24 
 
56 249 329,24 
46 416 755,24 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
 
 
 
 
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
38 161 338,28 
38 161 338,28 
 
35 133 167,84 
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
 
 
 
 
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
577 416 349,40 
 
577 416 349,40 
213 051 244,35 
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku
045
 
 
 
 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
803 036,40 
 
803 036,40 
6 540 000,00 
11.03.2013 09:17:08
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 5

Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
III.
Dlouhodobý finanční majetek
1 971 608,00 
 
1 971 608,00 
1 971 608,00 
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
1 901 608,00 
 
1 901 608,00 
1 901 608,00 
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
 
 
 
 
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
 
 
 
 
4. Půjčky osobám ve skupině
066
 
 
 
 
5. Jiné dlouhodobé půjčky
067
 
 
 
 
6. Termínované vklady dlouhodobé
068
 
 
 
 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
70 000,00 
 
70 000,00 
70 000,00 
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
 
 
 
 
IV.
Dlouhodobé pohledávky
40 292 187,00 
 
40 292 187,00 
62 156 015,70 
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
 
 
 
 
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
 
 
 
 
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
9 020,00 
 
9 020,00 
 
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
 
 
 
 
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
 
 
 
 
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
40 283 167,00 
 
40 283 167,00 
62 156 015,70 
B.
Oběžná aktiva
734 055 307,46 
7 021 479,15 
727 033 828,31 
1 208 844 788,36 
I.
Zásoby
244 131,07 
 
244 131,07 
267 884,09 
1. Pořízení materiálu
111
 
 
 
 
2. Materiál na skladě
112
244 131,07 
 
244 131,07 
267 884,09 
3. Materiál na cestě
119
 
 
 
 
4. Nedokončená výroba
121
 
 
 
 
5. Polotovary vlastní výroby
122
 
 
 
 
6. Výrobky
123
 
 
 
 
7. Pořízení zboží
131
 
 
 
 
8. Zboží na skladě
132
 
 
 
 
9. Zboží na cestě
138
 
 
 
 
10. Ostatní zásoby
139
 
 
 
 
II.
Krátkodobé pohledávky
227 025 974,41 
7 021 479,15 
220 004 495,26 
5 497 874,10 
1. Odběratelé
311
11 690 680,10 
6 957 368,15 
4 733 311,95 
901 932,85 
2. Směnky k inkasu
312
 
 
 
 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
 
 
 
 
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
2 780 257,36 
 
2 780 257,36 
2 639 019,85 
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
3 003 451,89 
 
3 003 451,89 
1 320 729,49 
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
 
 
 
 
11.03.2013 09:17:08
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 5

Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
 
 
 
 
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
17 823,00 
 
17 823,00 
19 491,00 
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
336
 
 
 
 
12. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
13. Jiné přímé daně
342
 
 
 
 
14. Daň z přidané hodnoty
343
60 366,57 
 
60 366,57 
49 823,36 
15. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
16. Pohledávky za státním rozpočtem
346
 
 
 
 
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků
348
 
 
 
 
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
 
 
 
 
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
 
 
 
 
20. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
 
 
 
 
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
 
 
 
 
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
 
 
 
 
24. Poskytnuté zálohy na dotace
373
 
 
 
 
25. Náklady příštích období
381
156 327,00 
 
156 327,00 
 
26. Příjmy příštích období
385
12 665,00 
 
12 665,00 
 
27. Dohadné účty aktivní
388
6 956,48-
 
6 956,48-
 
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
209 311 359,97 
64 111,00 
209 247 248,97 
566 877,55 
IV.
Krátkodobý finanční majetek
506 785 201,98 
 
506 785 201,98 
1 203 079 030,17 
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
 
 
 
 
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
 
 
 
 
3. Jiné cenné papíry
256
 
 
 
 
4. Termínované vklady krátkodobé
244
 
 
 
800 000 000,00 
5. Jiné běžné účty
245
10 320 791,85 
 
10 320 791,85 
13 171 950,50 
9. Běžný účet
241
347 510 018,05 
 
347 510 018,05 
228 198 278,42 
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
139 019 077,89 
 
139 019 077,89 
150 917 559,26 
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
9 934 964,19 
 
9 934 964,19 
10 788 581,99 
15. Ceniny
263
350,00 
 
350,00 
2 660,00 
16. Peníze na cestě
262
 
 
 
 
17. Pokladna
261
 
 
 
 
11.03.2013 09:17:08
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 5

Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
6 107 033 686,17 
5 497 673 487,64 
 
 
C.
Vlastní kapitál
5 657 315 631,14 
5 034 617 767,36 
 
 
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
4 671 649 618,68 
4 273 865 471,49 
 
 
1. Jmění účetní jednotky
401
4 061 141 067,44 
4 273 865 471,49 
 
 
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
403
341 591 437,24 
 
 
 
5. Kurzové rozdíly
405
 
 
 
 
6. Oceňovací rozdíly při změně metody
406
41 521 218,88-
 
 
 
7. Jiné oceňovací rozdíly
407
310 438 332,88 
 
 
 
8. Opravy chyb minulých období
408
 
 
 
 
II.
Fondy účetní jednotky
9 934 964,19 
10 788 581,99 
 
 
6. Ostatní fondy
419
9 934 964,19 
10 788 581,99 
 
 
III.
Výsledek hospodaření
975 731 048,27 
749 963 713,88 
 
 
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
552 940 835,46 
 
 
 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
111 328,96 
32 258 234,05 
 
 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
422 678 883,85 
717 705 479,83 
 
 
D.
Cizí zdroje
449 718 055,03 
463 055 720,28 
 
 
I.
Výdajové účty rozpočtového hospodaření
 
 
 
 
1. Zvláštní výdajový účet
223
 
 
 
 
II.
Rezervy
 
 
 
 
1. Rezervy
441
 
 
 
 
III.
Dlouhodobé závazky
89 695 388,79 
102 021 550,51 
 
 
1. Dlouhodobé úvěry
451
87 096 768,00 
98 709 672,00 
 
 
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
 
 
 
 
3. Vydané dluhopisy
453
 
 
 
 
4. Závazky z pronájmu
454
 
 
 
 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
 
 
 
 
6. Dlouhodobé závazky z ručení
456
 
 
 
 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
 
 
 
 
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
 
 
 
 
9. Ostatní dlouhodobé závazky
459
2 598 620,79 
3 311 878,51 
 
 
IV.
Krátkodobé závazky
360 022 666,24 
361 034 169,77 
 
 
1. Krátkodobé úvěry
281
 
 
 
 
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
 
 
 
 
3. Vydané krátkodobé dluhopisy
283
 
 
 
 
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
 
 
 
 
5. Dodavatelé
321
181 505 985,93 
13 569 431,95 
 
 
11.03.2013 09:17:08
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 5

Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
1
2
6. Směnky k úhradě
322
 
 
 
 
8. Krátkodobé přijaté zálohy
324
126 578,00 
190 289,50 
 
 
9. Závazky z dělené správy a kaucí
325
 
 
 
 
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
 
 
 
 
11. Přijaté zálohy daní
327
 
 
 
 
14. Zaměstnanci
331
210 987,00 
236 780,00 
 
 
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
95,00 
722,00 
 
 
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
3 131 798,00 
4 184 702,00 
 
 
17. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
18. Jiné přímé daně
342
822 070,00 
1 297 538,00 
 
 
19. Daň z přidané hodnoty
343
 
 
 
 
20. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
21. Závazky ke státnímu rozpočtu
347
 
 
 
 
22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků
349
95 790 820,82 
316 773 671,14 
 
 
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
 
 
 
 
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
 
 
 
 
25. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
27. Závazky z finančního zajištění
366
 
 
 
 
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
 
 
 
 
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
 
 
 
 
30. Přijaté zálohy na dotace
374
344 115,20 
 
 
 
31. Výdaje příštích období
383
814,36 
 
 
 
32. Výnosy příštích období
384
2 129 234,16 
909 930,14 
 
 
33. Dohadné účty pasivní
389
6 712 898,25 
203 700,00 
 
 
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
69 247 269,52 
23 667 405,04 
 
 
* Konec sestavy *
11.03.2013 09:17:08
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 5