Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUA60 / B60  (05112009 16:18 / 201004210034)
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)
Období: 13 / 2009
IČO:
00241687
Název: Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
řádná
mimořádná
mezitimní
  * typ závěrky označte X
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009
Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p.
Sluneční nám. 2580/13
obec
Praha 58
PSČ, pošta
15800
Místo podnikání
ulice, č.p.
Sluneční nám. 2580/13
obec
Praha 58
PSČ, pošta
15800
Údaje o organizaci
identifikační číslo
00241687
právní forma
městská část
zřizovatel
c
Předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
000000
Okamžik sestavení
datum, čas
 11.03.2013, 09:13:51
Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail
WWW stránky
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za
účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
Statutární zástupce
Podpisový záznam
statutárního orgánu
11.03.2013 09:13:51
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 7


Licence: MC13
XCRGUA60 / B60  (05112009 16:18 / 201004210034)
ROZVAHA - BILANCE
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)
Období: 13 / 2009
IČO:
00241687
Název: Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
A. STÁLÁ AKTIVA
01
3 769 937 938,76 
4 226 784 012,49 
součet položek 09+15+26+33+41+206
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
02
2 434 548,70 
1 071 246,00 
- Software
(013)
03
6 959 536,61 
7 135 299,61 
- Ocenitelná práva
(014)
04
 
 
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
05
6 026 307,96 
6 313 851,04 
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
06
 
 
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
07
 
195 335,00 
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
08
 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
09
15 420 393,27 
14 715 731,65 
součet položek 02 až 08
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
10
 
 
- Oprávky k softwaru
(073)
11
 
 
- Oprávky k ocenitelným právům
(074)
12
 
 
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku
(078)
13
 
 
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku
(079)
14
 
 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem
15
 
 
součet položek 10 až 14
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
- Pozemky
(031)
16
564 595 835,88 
615 073 013,95 
- Umělecká díla a předměty
(032)
17
3 430 807,90 
3 430 807,90 
- Stavby
(021)
18
2 987 584 820,91 
3 290 451 683,56 
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
19
45 235 469,16 
46 416 755,24 
- Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
20
 
 
- Základní stádo a tažná zvířata
(026)
21
 
 
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
22
35 823 388,14 
35 133 167,84 
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
23
 
 
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
24
88 772 507,50 
213 051 244,35 
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
25
27 103 108,00 
6 540 000,00 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
26
3 752 545 937,49 
4 210 096 672,84 
součet položek 16 až 25
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU
- Oprávky ke stavbám
(081)
27
 
 
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc
(082)
28
 
 
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
29
 
 
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
30
 
 
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku
(088)
31
 
 
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku
(089)
32
 
 
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
33
 
 
součet položek 27 až 32
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
(061)
34
1 901 608,00 
1 901 608,00 
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
(062)
35
 
 
11.03.2013 09:13:51
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 7

Licence: MC13
XCRGUA60 / B60  (05112009 16:18 / 201004210034)
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
(063)
36
 
 
- Půjčky osobám ve skupině
(066)
37
 
 
- Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
38
 
 
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
39
70 000,00 
70 000,00 
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
40
 
 
Dlouhodobý finanční majetek celkem
41
1 971 608,00 
1 971 608,00 
součet položek 34 až 40
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI
- Majetek převzatý k privatizaci
(064)
204


- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu
(065)
205


Majetek převzatý k privatizaci celkem
206


součet položek 204 a 205
B. OBĚŽNÁ AKTIVA
42
1 461 997 544,37 
1 271 000 804,06 
součet položek 51+75+89+119+124
1. ZÁSOBY
- Materiál na skladě
(112)
43
257 844,24 
267 884,09 
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě
(111nebo119)
44
 
 
- Nedokončená výroba
(121)
45
 
 
- Polotovary vlastní výroby
(122)
46
 
 
- Výrobky
(123)
47
 
 
- Zvířata
(124)
48
 
 
- Zboží na skladě
(132)
49
 
 
- Pořízení zboží a Zboží na cestě
(131nebo139)
50
 
 
Zásoby celkem
51
257 844,24 
267 884,09 
součet položek 43 až 50
2. POHLEDÁVKY
- Odběratelé
(311)
52
93 083 787,05 
69 983 458,30 
- Směnky k inkasu
(312)
53
 
 
- Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
54
 
 
- Poskytnuté provozní zálohy
(314)
55
2 893 408,69 
2 639 019,85 
- Pohledávky za rozpočtové příjmy
(315)
56
3 051 473,28 
1 320 729,49 
- Ostatní pohledávky
(316)
57
479 177,00 
535 227,10 
- Pohledávky zaniklé ČKA
(317)
214
 
 
- Pohledávky z výběru daní a cel
(318)
215
 
 
součet položek 52 až 57, 214 a 215
58
99 507 846,02 
74 478 434,74 
- Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
59
 
 
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
(336)
60
 
 
- Daň z příjmů
(341)
61
 
 
- Ostatní přímé daně
(342)
62
 
 
- Daň z přidané hodnoty
(343)
63
112 003,01 
49 823,36 
- Ostatní daně a poplatky
(345)
64
 
 
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
65
 
 
součet položek 61 až 64
66
112 003,01 
49 823,36 
- Pohledávky v zahraničí
(371)
207


- Pohledávky tuzemské
(372)
208


součet položek 207 a 208
209


- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR
(346)
67
 
 
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC
(348)
68
 
 
součet položek 67+68
69
 
 
- Pohledávky za zaměstnanci
(335)
70
21 047,00 
19 491,00 
- Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
71
 
 
- Jiné pohledávky
(378)
72
1 629 253,72 
43 761,45 
- Opravná položka k pohledávkám
(391)
73
6 937 620,75-
6 937 620,75-
součet položek 70 až 73
74
5 287 320,03-
6 874 368,30-
Pohledávky celkem
75
94 332 529,00 
67 653 889,80 
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74
11.03.2013 09:13:51
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 7

Licence: MC13
XCRGUA60 / B60  (05112009 16:18 / 201004210034)
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
3. FINANČNÍ MAJETEK
- Pokladna
(261)
76
 
 
- Peníze na cestě
(262)
77
 
 
- Ceniny
(263)
78
41 930,00 
2 660,00 
součet položek 76 až 78
79
41 930,00 
2 660,00 
- Běžný účet
(241)
80
1 126 564 213,23 
1 028 198 278,42 
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
(243)
81
 
 
- Ostatní běžné účty
(245)
82
9 416 410,50 
13 171 950,50 
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
(246)
210
 
 
- Účty spravovaných prostředků
(247)
216
 
 
- Souhrnné účty
(248)
217
 
 
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy
(249)
218
 
 
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218
83
1 135 980 623,73 
1 041 370 228,92 
- Majetkové cenné papíry
(251)
84
 
 
- Dlužné cenné papíry
(253)
85
 
 
- Ostatní cenné papíry
(256)
86
 
 
- Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
87
 
 
součet položek 84 až 87
88
 
 
Finanční majetek celkem
89
1 136 022 553,73 
1 041 372 888,92 
součet položek 79+83+88
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ
VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

- Základní běžný účet
(231)
90
219 948 780,52 
150 917 559,26 
- Vkladový výdajový účet
(232)
91

 
- Příjmový účet
(235)
92

 
- Běžné účty peněžních fondů
(236)
93
11 435 836,88 
10 788 581,99 
- Běžné účty státních fondů
(224)
94
 
 
- Běžné účty finančních fondů
(225)
95
 
 
součet položek 90 až 95
96
231 384 617,40 
161 706 141,25 
- Poskytnuté dotace OSS
(202)
97

 
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
(212)
98

 
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO
(203)
99

 
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(204)
100

 
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO
(213)
101

 
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(214)
102

 
součet položek 97 až 102
103

 
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy
(271)
104
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO
(273)
105
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům
(274)
106
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím
(275)
107
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
(277)
108
 
 
součet položek 104 až 108
109
 
 
- Limity výdajů
(221)
110

 
- Zúčtování výdajů ÚSC
(218)
111

 
- Materiální náklady
(410)
112

 
- Služby a náklady nevýrobní pobahy
(420)
113

 
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
(430)
114

 
- Mzdové a ostatní osobní náklady
(440)
115

 
- Dávky sociálního zabezpečení
(450)
116

 
- Manka a škody
(460)
117

 
- Úroky
(471)
219

 
- Penále a poplatky
(472)
220

 
- Kursové ztráty
(473)
221

 
- Finanční náklady
(474)
222

 
součet položek 112 až 117 a 219 až 222
118

 
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem
119
231 384 617,40 
161 706 141,25 
součet položek 96+103+109+110+111+118
11.03.2013 09:13:51
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 7

Licence: MC13
XCRGUA60 / B60  (05112009 16:18 / 201004210034)
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ
- Náklady příštích období
(381)
120
 
 
- Příjmy příštích období
(385)
121
 
 
- Kurzové rozdíly aktivní
(386)
122
 
 
- Dohadné účty aktivní
(388)
123
 
 
Přechodné účty aktivní celkem
124
 
 
součet položek 120 až 123
A K T I V A   C E L K E M
součet položek 01+42
125
5 231 935 483,13 
5 497 784 816,55 
11.03.2013 09:13:51
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 7

Licence: MC13
XCRGUA60 / B60  (05112009 16:18 / 201004210034)
PASIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
3
4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH
126
4 567 940 588,02 
5 034 617 767,36 
AKTIV CELKEM
součet položek 130+131+213+138+141+151+158
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY
- Fond dlouhodobého majetku
(901)
127
3 768 647 714,68 
4 223 265 252,98 
- Fond oběžných aktiv
(902)
128
2 393 116,00 
2 393 116,00 
- Fond hospodářské činnosti
(903)
129
 
 
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků
(+/-909)
130
 
 
Majetkové fondy celkem
131
3 771 040 830,68 
4 225 658 368,98 
součet položek 127 až 129
- Fond privatizace
(904)
211


- Ostatní fondy
(905)
212


součet položek 211 a 212
213


2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY
- Fond odměn
(911)
132
 
 
- Fond kulturních a sociálních potřeb
(912)
133
 
 
- Fond rezervní
(914)
134
 
 
- Fond reprodukce majetku
(916)
135
 
 
- Peněžní fondy
(917)
136
11 435 836,88 
10 788 581,99 
- Jiné finanční fondy
(918)
137
 
 
Finanční a peněžní fondy celkem
138
11 435 836,88 
10 788 581,99 
součet položek 132 až 137
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS
- Státní fondy
(921)
139
 
 
- Ostatní zvláštní fondy
(922)
140
 
 
- Fondy EU
(924)
203
 
 
Zvláštní fondy OSS celkem
141
 
 
součet položek 139, 140 a 203
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
- Financování výdajů OSS
(201)
142

 
- Financování výdajů ÚSC
(211)
143

 
- Bankovní účty k limitům OSS
(223)
144

 
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS
(205)
145

 
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC
(215)
146

 
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS
(206)
147

 
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC
(216)
148

 
- Zúčtování příjmů ÚSC
(217)
149

 
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
(272)
150
 
 
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem
151
 
 
součet položek 142 až 150
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO
 
 
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.
(+/-963)
152

32 258 234,05 
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let
(+/-932)
153
675 080 853,12 
717 705 479,83 
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(+/-931)
154
4 843 436,99 

b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let
(+/-933)
155
109 626 204,52 
52 201 423,26 
c) Saldo výdajů a nákladů
(+/-964)
156
7 697 502,87-
5 431 164,07-
d) Saldo příjmů a výnosů
(+/-965)
157
3 610 928,70 
1 436 843,32 
součet položek 152 až 157
158
785 463 920,46 
798 170 816,39 
D. CIZÍ ZDROJE
159
639 144 207,15 
463 055 720,28 
součet položek 160+166+189+196+201
1. REZERVY
- Rezervy zákonné
(941)
160
 
 
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
- Vydané dluhopisy
(953)
161
 
 
11.03.2013 09:13:51
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 6 / 7

Licence: MC13
XCRGUA60 / B60  (05112009 16:18 / 201004210034)
PASIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
3
4
- Závazky z pronájmu
(954)
162
 
 
- Dlouhodobé přijaté zálohy
(955)
163
 
 
- Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
164
 
 
- Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
165
3 102 092,96 
3 311 878,51 
Dlouhodobé závazky celkem
166
3 102 092,96 
3 311 878,51 
součet položek 161 až 165
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
- Dodavatelé
(321)
167
5 626 385,44 
13 569 431,95 
- Směnky k úhradě
(322)
168
 
 
- Přijaté zálohy
(324)
169
146 123,00 
190 289,50 
- Ostatní závazky
(325)
170
6 148 668,50 
10 620 485,00 
- Závazky zaniklé ČKA
(326)
223
 
 
- Přijaté zálohy daní
(327)
224
 
 
- Závazky z výběru daní a cel
(328)
225
 
 
- Závazky ze sdílených daní a cel
(329)
226
 
 
- Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
171
 
 
součet položek 167 až 171 a 223 až 226
172
11 921 176,94 
24 380 206,45 
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů
(367)
173
 
 
- Závazky k účastníkům sdružení
(368)
174
 
 
součet položek 173 až 174
175
 
 
- Zaměstnanci
(331)
176
193 082,00 
236 780,00 
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
177
11 381,00 
722,00 
součet položek 176 až 177
178
204 463,00 
237 502,00 
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění
(336)
179
3 057 717,00 
4 184 702,00 
- Daň z příjmů
(341)
180
 
 
- Ostatní přímé daně
(342)
181
764 332,00 
1 297 538,00 
- Daň z přidané hodnoty
(343)
182
 
 
- Ostatní daně a poplatky
(345)
183
 
 
součet položek 180 až 183
184
764 332,00 
1 297 538,00 
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR
(347)
185
 
 
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC
(349)
186
508 890 952,72 
316 773 671,14 
součet položek 185 až 186
187
508 890 952,72 
316 773 671,14 
- Jiné závazky
(379)
188
389 312,34 
13 046 920,04 
Krátkodobé závazky celkem
189
525 227 954,00 
359 920 539,63 
součet položek 172+175+178+179+184+187+188
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY
- Dlouhodobé bankovní úvěry
(951)
190
110 322 576,00 
98 709 672,00 
- Krátkodobé bankovní úvěry
(281)
191
 
 
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
(282)
192
 
 
- Vydané krátkodobé dluhopisy
(283)
193
 
 
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)
(289)
194
 
 
součet položek 193 až 194
195
 
 
Bankovní úvěry a půjčky celkem
196
110 322 576,00 
98 709 672,00 
součet položek 190+191+192+195
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ
- Výdaje příštích období
(383)
197
 
 
- Výnosy příštích období
(384)
198
221 977,19 
909 930,14 
- Kurzové rozdíly pasívní
(387)
199
 
 
- Dohadné účty pasívní
(389)
200
269 607,00 
203 700,00 
Přechodné účty pasivní celkem
201
491 584,19 
1 113 630,14 
součet položek 197 až 200
P A S I V A   C E L K E M
součet položek 126+159
202
5 207 084 795,17 
5 497 673 487,64 
* Konec sestavy *
11.03.2013 09:13:51
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 7 / 7