Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUVUA / VUA1  (21122010 15:56 / 201103241642)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
13 / 2010
IČO:
00241687
Název:
Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
Číslo
Syntetický
Běžné období
Minulé období
položky
Název položky
účet
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
A.
NÁKLADY CELKEM
408 974 562,62 
41 728 432,01 
 
 
I.
Náklady z činnosti
322 175 914,04 
41 728 432,01 
 
 
1. Spotřeba materiálu
501
8 033 309,15 
41 643,20 
 
 
2. Spotřeba energie
502
7 031 997,67 
753 877,81 
 
 
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
 
 
 
 
4. Prodané zboží
504
 
 
 
 
5. Opravy a udržování
511
18 248 587,40 
10 365 461,41 
 
 
6. Cestovné
512
1 217 732,72 
 
 
 
7. Náklady na reprezentaci
513
1 213 293,12 
 
 
 
8. Ostatní služby
518
106 376 398,37 
2 619 040,15 
 
 
9. Mzdové náklady
521
82 630 267,14 
6 713 481,00 
 
 
11. Zákonné sociální pojištění
524
26 935 379,00 
2 283 066,00 
 
 
12. Jiné sociální pojištění
525
368 699,00 
 
 
 
13. Zákonné sociální náklady
527
 
 
 
 
14. Jiné sociální náklady
528
112 794,00 
 
 
 
15. Daň silniční
531
 
 
 
 
16. Daň z nemovitostí
532
 
 
 
 
17. Jiné daně a poplatky
538
46 045,40 
579 250,00 
 
 
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
 
 
 
 
20. Jiné pokuty a penále
542
70 000,00 
 
 
 
21. Dary
543
1 223 617,00 
 
 
 
22. Prodaný materiál
544
 
 
 
 
23. Manka a škody
547
 
 
 
 
24. Tvorba fondů
548
2 109 400,00 
 
 
 
25. Odpisy dlouhodobého majetku
551
 
 
 
 
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku
552
 
 
 
 
11.03.2013 09:20:07
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 3

Licence: MC13
XCRGUVUA / VUA1  (21122010 15:56 / 201103241642)
Číslo
Syntetický
Běžné období
Minulé období
položky
Název položky
účet
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
553
 
2 621 111,73 
 
 
28. Prodané pozemky
554
 
15 680 025,45 
 
 
29. Tvorba a zúčtování rezerv
555
 
 
 
 
30. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
 
9 658,40 
 
 
31. Náklady z odepsaných pohledávek
557
 
 
 
 
32. Ostatní náklady z činnosti
549
66 558 394,07 
61 816,86 
 
 
II.
Finanční náklady
2 340 999,58 
 
 
 
1. Prodané cenné papíry a podíly
561
 
 
 
 
2. Úroky
562
1 201 022,51 
 
 
 
3. Kurzové ztráty
563
1 229,90 
 
 
 
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
 
 
 
 
5. Ostatní finanční náklady
569
1 138 747,17 
 
 
 
III.
Náklady na nespochybnitelé nároky na prostředky SR, RÚSC a SF
84 457 649,00 
 
 
 
2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC
572
84 395 819,00 
 
 
 
4. Náklady na ostatní nároky
574
61 830,00 
 
 
 
B.
VÝNOSY CELKEM
935 310 853,33 
68 332 976,76 
 
 
I.
Výnosy z činnosti
622 324 091,23 
43 613 123,66 
 
 
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
 
 
 
 
2. Výnosy z prodeje služeb
602
1 216 615,93 
2 743 136,03 
 
 
3. Výnosy z pronájmu
603
 
28 144 254,30 
 
 
4. Výnosy z prodaného zboží
604
398 637,64 
 
 
 
5. Výnosy ze správních poplatků
605
10 252 120,00 
 
 
 
6. Výnosy z místních poplatků
606
17 113 411,25 
 
 
 
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
782 848,56 
 
 
 
9. Změna stavu nedokončené výroby
611
 
 
 
 
10. Změna stavu polotovarů
612
 
 
 
 
11. Změna stavu výrobků
613
 
 
 
 
12. Změna stavu ostatních zásob
614
 
 
 
 
13. Aktivace materiálu a zboží
621
 
 
 
 
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
 
 
 
 
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
 
 
 
 
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
 
 
 
 
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
 
18 054,10 
 
 
18. Jiné pokuty a penále
642
 
 
 
 
19. Výnosy z odepsaných pohledávek
643
 
1 746 622,75 
 
 
20. Výnosy z prodeje materiálu
644
 
 
 
 
11.03.2013 09:20:07
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 3

Licence: MC13
XCRGUVUA / VUA1  (21122010 15:56 / 201103241642)
Číslo
Syntetický
Běžné období
Minulé období
položky
Název položky
účet
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
 
 
 
 
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
646
 
7 412 786,00 
 
 
23. Výnosy z prodeje pozemků
647
 
20 362 766,00 
 
 
24. Čerpání fondů
648
3 065 157,00 
 
 
 
25. Ostatní výnosy z činnosti
649
589 495 300,85 
16 814 495,52-
 
 
II.
Finanční výnosy
1 413 493,73 
24 719 853,10 
 
 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
 
 
 
 
2. Úroky
662
1 413 173,73 
24 719 853,10 
 
 
3. Kurzové zisky
663
320,00 
 
 
 
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
 
 
 
 
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
 
 
 
 
6. Ostatní finanční výnosy
669
 
 
 
 
III.
Výnosy z daní a poplatků
30 689 061,79 
 
 
 
1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
631
 
 
 
 
2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob
632
 
 
 
 
3. Výnosy ze sociálního pojištění
633
 
 
 
 
4. Výnosy z daně z přidané hodnoty
634
 
 
 
 
5. Výnosy ze spotřebních daní
635
 
 
 
 
6. Výnosy z majetkových daní
636
30 689 061,79 
 
 
 
7. Výnosy z energetických daní
637
 
 
 
 
9. Výnosy z ostatních daní a poplatků
639
 
 
 
 
IV.
Výnosy z nespochybnitelných nároků na prostředky SR, RÚSC a SF
280 884 206,58 
 
 
 
1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu
671
125 805 894,84 
 
 
 
2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
672
155 078 311,74 
 
 
 
3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů
673
 
 
 
 
4. Výnosy z ostatních nároků
674
 
 
 
 
VI.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
 
 
 
 
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
-
526 336 290,71 
26 604 544,75 
 
 
2. Daň z příjmů
591
 
 
 
 
3. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
 
 
 
 
4. Výsledek hospodaření po zdanění
-
526 336 290,71 
26 604 544,75 
 
 
* Konec sestavy *
11.03.2013 09:20:07
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 3