Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUTUA / TUA  (16032012 10:06 / 201203161416)
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
12 / 2011
IČO:
00241687
Název:
Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
Č.položky
Název položky
Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu
506 785 201,98 
A. Peněžní toky z provozní činnosti
646 158 195,58 
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
619 462 769,39 
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
499 458 778,98-
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
 
A.I.2.
Změna stavu opravných položek
11 580 681,24-
A.I.3.
Změna stavu rezerv
 
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
487 878 097,74-
A.I.5.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
 
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
 
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
526 154 205,17 
A.II.1.
Změna stavu krátkodobých pohledávek
60 623 571,51-
A.II.2.
Změna stavu krátkodobých závazků
586 799 895,85 
A.II.3.
Změna stavu zásob
22 119,17-
A.II.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
 
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
 
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku
 
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
678 793 872,51 
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
67 871 071,49-
B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině
 
B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
746 664 944,00 
B.III.1
Příjmy z privatizace státního majetku
 
B.III.2
Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
 
B.III.3
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
746 664 944,00 
B.III.4
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
 
B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině
 
B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
 
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
607 112 124,18-
C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
740 900 915,48-
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
109 036 754,30 
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
24 752 037,00 
F. Celková změna stavu peněžních prostředků
717 839 943,91 
07.03.2013 15:30:14
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 2

Licence: MC13
XCRGUTUA / TUA  (16032012 10:06 / 201203161416)
Č.položky
Název položky
Účetní období
R. ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitimní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce:
1 350 983 339,93 
R.=P.+F.)
KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)

1 224 625 145,89 
07.03.2013 15:30:14
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 2