Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUTUA / TUA  (21122010 15:56 / 201203161416)
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
12 / 2010
IČO:
00241687
Název:
Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
Č.položky
Název položky
Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu
1 203 079 030,17 
A. Peněžní toky z provozní činnosti
151 985 915,80 
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
552 940 835,46 
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
9 390 556,42-
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
 
A.I.2.
Změna stavu opravných položek
83 858,40 
A.I.3.
Změna stavu rezerv
 
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
9 474 414,82-
A.I.5.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
 
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
 
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
391 564 363,24-
A.II.1.
Změna stavu krátkodobých pohledávek
214 590 479,56-
A.II.2.
Změna stavu krátkodobých závazků
176 997 636,70-
A.II.3.
Změna stavu zásob
23 753,02 
A.II.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
 
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
 
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku
 
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
828 464 149,80-
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
856 239 701,80-
B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině
 
B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
27 775 552,00 
B.III.1
Příjmy z privatizace státního majetku
 
B.III.2
Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
 
B.III.3
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
27 775 552,00 
B.III.4
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
 
B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině
 
B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
 
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
19 704 265,28-
C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
29 241 932,26-
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
12 326 161,72-
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
21 863 828,70 
F. Celková změna stavu peněžních prostředků
696 182 499,28-
07.03.2013 15:18:07
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 2

Licence: MC13
XCRGUTUA / TUA  (21122010 15:56 / 201203161416)
Č.položky
Název položky
Účetní období
R. ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitimní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce:
506 785 201,98 
R.=P.+F.)
KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)

506 896 530,89 
07.03.2013 15:18:07
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 2