Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGUKUA / KUA  (09072012 13:06 / 201206251506)
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
Období:
12 / 2012
IČO:
00241687
Název:
Městská část Praha 13 
UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13
Č.položky
Název položky
Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
4 780 865 684,14 
1 724 822 828,03 
1 655 533 856,40 
4 850 154 655,77 
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky
3 284 987 509,26 
326 937 235,70 
328 565 054,92 
3 283 359 690,04 
A.I.
Jmění účetní jednotky
3 462 359 116,29 
308 239 976,49 
20 023 898,24 
3 750 575 194,54 
1.
Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu
-
6 239 931,04 
6 238 217,04 
-
2.
Svěření majetku příspěvkové organizaci
-
 
1 080 839,40 
-
3.
Bezúplatné převody
-
25 727 064,07 
38 087,80 
-
4.
Investiční transfery
-
 
12 664 754,00 
-
5.
Dary
-
321 001,40 
 
-
6.
Ostatní
-
275 951 979,98 
2 000,00 
-
A.II.
Fond privatizace
 
 
 
 
A.III.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
519 115 517,28 
13 671 071,14 
271 280 107,41 
261 506 481,01 
1.
Svěření majetku příspěvkové organizaci
-
 
 
-
2.
Bezúplatné převody
-
 
 
-
3.
Investiční transfery
-
13 671 071,14 
 
-
4.
Dary
-
 
 
-
5.
Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti
-
-
271 280 107,41 
-
6.
Ostatní
-
 
 
-
A.IV.
Kurzové rozdíly
 
 
 
 
A.V.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
726 034 985,57-
28 590,00 
9 352 556,74 
735 358 952,31-
1.
Opravné položky k pohledávkám
-
 
 
-
2.
Odpisy
-
28 590,00 
8 428 895,74 
-
3.
Ostatní
-
 
923 661,00 
-
A.VI.
Jiné oceňovací rozdíly
29 547 861,26 
4 997 598,07 
27 444 593,87 
7 100 865,46 
1.
Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů
-
 
 
-
2.
Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji
-
4 997 598,07 
27 444 593,87 
-
3.
Ostatní
-
 
 
-
A.VII. Opravy minulých období
 
 
463 898,66 
463 898,66-
1.
Opravy minulého účetního období
-
 
 
-
2.
Opravy předchozích účetních období
-
 
463 898,66 
-
B. Fondy účetní jednotky
8 936 085,01 
2 052 306,51 
8 116 164,37 
2 872 227,15 
C. Výsledek hospodaření
1 486 942 089,87 
1 395 833 285,82 
1 318 852 637,11 
1 563 922 738,58 
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
 
 
 
 
07.03.2013 15:36:05
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 1