Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
Ministerstvo financí
FIN 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU
územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad

sestavený k  12 / 2012
(v Kè na dvì desetinná místa)
Rok
Mìsíc
IÈO
2012
12
00241687
Název a sídlo úèetní jednotky:
Mìstská èást Praha 13 
Sluneèní nám. 2580/13
15800  Praha 58

UCS: UMC P13
Úøad mìstské èásti Praha 13
NS: 00241687
HÈ MC13
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
0000
1332
Poplatky za zneèiš•ování ovzduší
20 000,00 
20 000,00 
22 500,00 
112,50 
112,50 
0000
1341
Poplatek ze psù
2 500 000,00 
2 500 000,00 
2 342 174,75 
93,69 
93,69 
0000
1342
Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
50 000,00 
50 000,00 
59 010,00 
118,02 
118,02 
0000
1343
Poplatek za užívání veøejného prostranství
4 000 000,00 
4 000 000,00 
4 014 323,00 
100,36 
100,36 
0000
1344
Poplatek ze vstupného
10 000,00 
10 000,00 
7 407,00 
74,07 
74,07 
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
150 000,00 
150 000,00 
242 137,00 
161,42 
161,42 
0000
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj
8 000 000,00 
8 000 000,00 
818 884,00 
10,24 
10,24 
0000
1351
Odvod výtìžku z provozování loterií
2 600 000,00 
3 700 000,00 
2 416 691,00 
92,95 
65,32 
0000
1361
Správní poplatky
10 320 000,00 
10 320 000,00 
7 180 879,00 
69,58 
69,58 
0000
1511
Daò z nemovitostí
31 690 000,00 
31 690 000,00 
33 131 869,87 
104,55 
104,55 
0000
4111
Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
4 829 200,00 
4 829 193,00 
****** 
100,00 
0000
4112
Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
43 807 000,00 
43 807 000,00 
43 807 000,00 
100,00 
100,00 
0000
4116
Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
1 582 700,00 
1 582 648,40 
****** 
100,00 
0000
4121
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
184 843 000,00 
296 892 100,00 
297 359 293,47 
160,87 
100,16 
0000
4129
Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní úrovnì
300 000,00-
300 000,00-
****** 
100,00 
0000
4131
Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.)èinnos
54 020 500,00 
189 133 800,00 
143 085 122,33 
264,87 
75,65 
0000
4133
Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných než OSS)
7 736 100,00 
6 337 212,87 
****** 
81,92 
0000
4134
Pøevody z rozpoètových úètù
404 348 385,92 
****** 
****** 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
0000
4139
Ostatní pøevody z vlastních fondù
47 100,00 
1 776 385,00 
****** 
****** 
0000
4213
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù
580 200,00 
580 231,75 
****** 
100,01 
0000
4216
Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu
24 129 400,00 
24 129 405,29 
****** 
100,00 
0000
4221
Investièní pøijaté transfery od obcí
9 400 000,00 
9 400 000,00 
****** 
100,00 
0000
Bez ODPA
342 010 500,00 
638 277 600,00 
987 170 753,65 
288,64 
154,66 
3111
2122
Odvody pøíspìvkových organizací
1 806 000,00 
1 806 000,00 
****** 
100,00 
3111
Pøedškolní zaøízení
1 806 000,00 
1 806 000,00 
****** 
100,00 
3113
2122
Odvody pøíspìvkových organizací
2 582 000,00 
2 480 000,00 
****** 
96,05 
3113
Základní školy
2 582 000,00 
2 480 000,00 
****** 
96,05 
3117
2122
Odvody pøíspìvkových organizací
102 000,00 
****** 
****** 
3117
První stupeò základních škol
102 000,00 
****** 
****** 
3119
2122
Odvody pøíspìvkových organizací
171 900,00 
171 807,58 
****** 
99,95 
3119
Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl.vzdìlání
171 900,00 
171 807,58 
****** 
99,95 
3319
2329
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
15 500,00 
****** 
****** 
3319
Ostatní záležitosti kultury
15 500,00 
****** 
****** 
3421
2122
Odvody pøíspìvkových organizací
114 000,00 
114 000,00 
****** 
100,00 
3421
Využití volného èasu dìtí a mládeže
114 000,00 
114 000,00 
****** 
100,00 
4179
2229
Ostatní pøijaté vratky transferù
1 500,00 
****** 
****** 
4179
Ostatní dávky sociální pomoci
1 500,00 
****** 
****** 
4329
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
632,00 
****** 
****** 
4329
Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži
632,00 
****** 
****** 
6171
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
1 005,00 
****** 
****** 
6171
2112
Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje)
1 512,00 
****** 
****** 
6171
2212
Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù
535 000,00 
535 000,00 
478 226,73 
89,39 
89,39 
6171
2322
Pøijaté pojistné náhrady
417 100,00 
586 240,00 
****** 
140,55 
6171
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
200 000,00 
200 000,00 
61 687,00 
30,84 
30,84 
6171
2328
Neidentifikované pøíjmy
2 000,00-
****** 
****** 
6171
2329
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
317 946,38 
****** 
****** 
6171
Èinnost místní správy
735 000,00 
1 152 100,00 
1 444 617,11 
196,55 
125,39 
6310
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
1 465 000,00 
1 465 000,00 
2 664 796,85 
181,90 
181,90 
6310
Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací
1 465 000,00 
1 465 000,00 
2 664 796,85 
181,90 
181,90 
6402
2221
Pøijaté vratky transferù od jiných veø. rozpoètù
1 036 200,00-
1 036 209,18-
****** 
100,00 
6402
2229
Ostatní pøijaté vratky transferù
52 790,00 
****** 
****** 
6402
Finanèní vypoøádání minulých let
1 036 200,00-
983 419,18-
****** 
94,91 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6409
2321
Pøijaté neinvestièní dary
196 500,00 
396 500,00 
****** 
201,78 
6409
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
1 800,00 
1 718,00 
****** 
95,44 
6409
2328
Neidentifikované pøíjmy
2 297,00 
****** 
****** 
6409
2329
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
2 300 000,00 
2 472 100,00 
1 533 362,46 
66,67 
62,03 
6409
Ostatní èinnosti j.n.
2 300 000,00 
2 670 400,00 
1 933 877,46 
84,08 
72,42 
ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM
346 510 500,00 
647 202 800,00 
996 922 065,47 
287,70 
154,04 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
2212
5164
Nájemné
34 000,00 
34 000,00 
33 984,00 
99,95 
99,95 
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2 862 300,00 
2 862 300,00 
1 310 363,00 
45,78 
45,78 
2212
5171
Opravy a udržování
4 480 200,00 
4 477 000,00 
3 104 865,98 
69,30 
69,35 
2212
Silnice
7 376 500,00 
7 373 300,00 
4 449 212,98 
60,32 
60,34 
2219
5169
Nákup ostatních služeb
132 000,00 
132 000,00 
****** 
100,00 
2219
5171
Opravy a udržování
3 770 000,00 
3 437 190,00 
****** 
91,17 
2219
6121
Budovy, haly a stavby
19 690 900,00 
18 532 971,94 
****** 
94,12 
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
23 592 900,00 
22 102 161,94 
****** 
93,68 
3111
5141
Úroky vlastní
2 062 000,00 
2 062 000,00 
2 061 982,40 
100,00 
100,00 
3111
5164
Nájemné
210 000,00 
211 300,00 
211 280,00 
100,61 
99,99 
3111
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
267 100,00 
267 100,00 
267 032,00 
99,97 
99,97 
3111
5169
Nákup ostatních služeb
2 550 000,00 
3 269 800,00 
3 105 149,00 
121,77 
94,96 
3111
5171
Opravy a udržování
2 000 000,00 
5 257 400,00 
5 246 544,00 
262,33 
99,79 
3111
5172
Programové vybavení
1 400,00 
****** 
3111
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ
11 031 200,00 
14 619 200,00 
14 619 200,00 
132,53 
100,00 
3111
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
200,00 
150,00 
****** 
75,00 
3111
6121
Budovy, haly a stavby
3 230 300,00 
19 050 900,00 
15 012 250,29 
464,73 
78,80 
3111
6122
Stroje, pøístroje a zaøízení
760 500,00 
759 838,00 
****** 
99,91 
3111
6351
Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím
114 000,00 
114 000,00 
****** 
100,00 
3111
Pøedškolní zaøízení
21 350 600,00 
45 613 800,00 
41 397 425,69 
193,89 
90,76 
3113
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
90 300,00 
90 241,00 
****** 
99,93 
3113
5141
Úroky vlastní
4 676 300,00 
4 676 300,00 
4 676 238,60 
100,00 
100,00 
3113
5164
Nájemné
70 000,00 
78 500,00 
78 490,00 
112,13 
99,99 
3113
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
591 600,00 
621 600,00 
621 504,40 
105,05 
99,98 
3113
5169
Nákup ostatních služeb
300 000,00 
2 907 500,00 
2 620 923,00 
873,64 
90,14 
3113
5171
Opravy a udržování
2 056 700,00 
6 493 200,00 
6 371 693,36 
309,80 
98,13 
3113
5172
Programové vybavení
700,00 
****** 
3113
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ
33 959 600,00 
40 390 300,00 
40 390 300,00 
118,94 
100,00 
3113
5336
Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac
266 900,00 
266 900,00 
****** 
100,00 
3113
6121
Budovy, haly a stavby
8 048 800,00 
33 845 300,00 
30 227 551,89 
375,55 
89,31 
3113
6351
Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím
12 525 800,00 
12 525 754,00 
****** 
100,00 
3113
6356
Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organizacím
10 444 200,00 
10 444 171,50 
****** 
100,00 
3113
Základní školy
49 703 000,00 
112 340 600,00 
108 313 767,75 
217,92 
96,42 
3117
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ
1 144 800,00 
1 834 100,00 
1 834 100,00 
160,21 
100,00 
3117
První stupeò základních škol
1 144 800,00 
1 834 100,00 
1 834 100,00 
160,21 
100,00 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3119
5141
Úroky vlastní
142 900,00 
142 900,00 
142 803,00 
99,93 
99,93 
3119
5151
Studená voda
35 200,00 
35 117,00 
****** 
99,76 
3119
5152
Teplo
528 100,00 
519 769,61 
****** 
98,42 
3119
5154
Elektrická energie
139 400,00 
139 358,00 
****** 
99,97 
3119
5164
Nájemné
30 000,00 
30 000,00 
30 000,00 
100,00 
100,00 
3119
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
18 100,00 
18 100,00 
18 063,60 
99,80 
99,80 
3119
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00 
187 000,00 
186 884,00 
186,88 
99,94 
3119
5171
Opravy a udržování
80 000,00 
545 100,00 
544 991,08 
681,24 
99,98 
3119
5172
Programové vybavení
10 000,00 
9 720,00 
****** 
97,20 
3119
5175
Pohoštìní
8 000,00 
8 000,00 
8 000,00 
100,00 
100,00 
3119
5194
Vìcné dary
23 000,00 
****** 
3119
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ
846 000,00 
1 443 900,00 
1 443 807,58 
170,66 
99,99 
3119
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
7 000,00 
5 900,00 
5 880,00 
84,00 
99,66 
3119
6121
Budovy, haly a stavby
245 800,00 
3 448 400,00 
3 427 831,09 
****** 
99,40 
3119
Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl.vzdìlání
1 500 800,00 
6 542 000,00 
6 512 224,96 
433,92 
99,54 
3141
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14 200,00 
14 184,00 
****** 
99,89 
3141
5171
Opravy a udržování
1 000 000,00 
861 000,00 
860 914,50 
86,09 
99,99 
3141
Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání
1 000 000,00 
875 200,00 
875 098,50 
87,51 
99,99 
3311
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
3311
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
22 000,00 
22 000,00 
****** 
100,00 
3311
Divadelní èinnost
27 000,00 
27 000,00 
****** 
100,00 
3312
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám
22 000,00 
22 000,00 
****** 
100,00 
3312
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
27 000,00 
27 000,00 
****** 
100,00 
3312
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
25 000,00 
25 000,00 
****** 
100,00 
3312
Hudební èinnost
74 000,00 
74 000,00 
****** 
100,00 
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00 
43 200,00 
40 034,00 
200,17 
92,67 
3319
5169
Nákup ostatních služeb
22 000,00 
14 800,00 
13 800,00 
62,73 
93,24 
3319
5175
Pohoštìní
2 000,00 
2 000,00 
622,00 
31,10 
31,10 
3319
5194
Vìcné dary
131 200,00 
111 200,00 
109 607,00 
83,54 
98,57 
3319
Ostatní záležitosti kultury
175 200,00 
171 200,00 
164 063,00 
93,64 
95,83 
3341
5169
Nákup ostatních služeb
4 754 700,00 
4 754 700,00 
4 454 728,00 
93,69 
93,69 
3341
Rozhlas a televize
4 754 700,00 
4 754 700,00 
4 454 728,00 
93,69 
93,69 
3349
5169
Nákup ostatních služeb
2 600 000,00 
2 600 000,00 
1 985 866,00 
76,38 
76,38 
3349
Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù
2 600 000,00 
2 600 000,00 
1 985 866,00 
76,38 
76,38 
3392
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2 000,00 
****** 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3392
5171
Opravy a udržování
800 000,00 
719 600,00 
728 102,00 
91,01 
101,18 
3392
5221
Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem
6 000 000,00 
6 000 000,00 
6 000 000,00 
100,00 
100,00 
3392
Zájmová èinnost v kultuøe
6 800 000,00 
6 721 600,00 
6 728 102,00 
98,94 
100,10 
3419
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
3419
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
3419
5221
Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem
8 000,00 
8 000,00 
****** 
100,00 
3419
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
255 000,00 
255 000,00 
****** 
100,00 
3419
5901
Nespecifikované rezervy
1 915 000,00 
****** 
3419
Ostatní tìlovýchovná èinnost
2 193 000,00 
278 000,00 
****** 
12,68 
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00 
10 000,00 
9 719,00 
97,19 
97,19 
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00 
25 000,00 
25 000,00 
125,00 
100,00 
3421
5169
Nákup ostatních služeb
80 000,00 
95 000,00 
95 000,00 
118,75 
100,00 
3421
5175
Pohoštìní
1 000,00 
1 000,00 
952,00 
95,20 
95,20 
3421
5194
Vìcné dary
20 000,00 
25 000,00 
24 850,00 
124,25 
99,40 
3421
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
800 000,00 
139 000,00 
139 000,00 
17,38 
100,00 
3421
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
22 000,00 
22 000,00 
****** 
100,00 
3421
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
3421
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ
290 800,00 
472 200,00 
472 200,00 
162,38 
100,00 
3421
Využití volného èasu dìtí a mládeže
1 221 800,00 
794 200,00 
793 721,00 
64,96 
99,94 
3429
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
3429
Ostatní zájmová èinnost a rekreace
50 000,00 
50 000,00 
****** 
100,00 
3519
5169
Nákup ostatních služeb
1 770 000,00 
1 680 000,00 
****** 
94,92 
3519
6121
Budovy, haly a stavby
92 652 400,00 
78 172 648,80 
****** 
84,37 
3519
Ostatní ambulantní péèe
94 422 400,00 
79 852 648,80 
****** 
84,57 
3533
6121
Budovy, haly a stavby
3 000 000,00 
264 600,00 
****** 
8,82 
3533
Zdravotnická záchranná služba
3 000 000,00 
264 600,00 
****** 
8,82 
3541
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
2 000,00 
19 300,00 
19 267,00 
963,35 
99,83 
3541
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
6 000,00 
5 950,00 
198,33 
99,17 
3541
5167
Služby školení a vzdìlávání
10 000,00 
3 500,00 
3 400,00 
34,00 
97,14 
3541
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00 
4 900,00 
4 880,00 
32,53 
99,59 
3541
5175
Pohoštìní
5 000,00 
1 600,00 
1 546,00 
30,92 
96,63 
3541
5194
Vìcné dary
29 700,00 
5 400,00 
5 365,00 
18,06 
99,35 
3541
5336
Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac
100 000,00 
100 000,00 
100 000,00 
100,00 
100,00 
3541
Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.
164 700,00 
140 700,00 
140 408,00 
85,25 
99,79 
3549
5175
Pohoštìní
1 400,00 
1 353,00 
****** 
96,64 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 6 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3549
5221
Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
3549
Ostatní speciální zdravotnická péèe
16 400,00 
16 353,00 
****** 
99,71 
3599
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
250 000,00 
250 000,00 
250 000,00 
100,00 
100,00 
3599
Ostatní èinnost ve zdravotnictví
250 000,00 
250 000,00 
250 000,00 
100,00 
100,00 
3612
6121
Budovy, haly a stavby
1 400 000,00 
1 400 000,00 
1 160 896,64 
82,92 
82,92 
3612
Bytové hospodáøství
1 400 000,00 
1 400 000,00 
1 160 896,64 
82,92 
82,92 
3613
5171
Opravy a udržování
150 000,00 
144 903,12 
****** 
96,60 
3613
Nebytové hospodáøství
150 000,00 
144 903,12 
****** 
96,60 
3619
5139
Nákup materiálu j.n.
400,00 
400,00 
325,00 
81,25 
81,25 
3619
5169
Nákup ostatních služeb
1 000,00 
****** 
3619
6121
Budovy, haly a stavby
500 000,00 
456 653,00 
****** 
91,33 
3619
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáøství
1 400,00 
500 400,00 
456 978,00 
****** 
91,32 
3631
5169
Nákup ostatních služeb
60 000,00 
60 000,00 
56 576,00 
94,29 
94,29 
3631
Veøejné osvìtlení
60 000,00 
60 000,00 
56 576,00 
94,29 
94,29 
3632
5139
Nákup materiálu j.n.
15 000,00 
15 000,00 
13 781,00 
91,87 
91,87 
3632
5156
Pohonné hmoty a maziva
12 000,00 
12 300,00 
12 296,00 
102,47 
99,97 
3632
5159
Nákup ostatních paliv a energie
5 000,00 
5 000,00 
4 383,00 
87,66 
87,66 
3632
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00 
50 000,00 
18 781,00 
37,56 
37,56 
3632
5171
Opravy a udržování
100 000,00 
99 700,00 
92 956,00 
92,96 
93,24 
3632
5192
Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást)
34 000,00 
36 000,00 
19 821,00 
58,30 
55,06 
3632
Pohøebnictví
216 000,00 
218 000,00 
162 018,00 
75,01 
74,32 
3633
6121
Budovy, haly a stavby
322 000,00 
323 200,00 
323 112,00 
100,35 
99,97 
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
322 000,00 
323 200,00 
323 112,00 
100,35 
99,97 
3639
5151
Studená voda
20 000,00 
24 300,00 
23 652,00 
118,26 
97,33 
3639
5154
Elektrická energie
20 000,00 
153 300,00 
138 589,80 
692,95 
90,40 
3639
5164
Nájemné
23 000,00 
26 000,00 
25 635,00 
111,46 
98,60 
3639
5169
Nákup ostatních služeb
5 950 000,00 
5 950 000,00 
5 949 936,00 
100,00 
100,00 
3639
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
5 000,00 
2 000,00 
3639
6121
Budovy, haly a stavby
940 000,00 
931 890,00 
****** 
99,14 
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6 018 000,00 
7 095 600,00 
7 069 702,80 
117,48 
99,64 
3669
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00 
30 000,00 
394,00 
1,31 
1,31 
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
30 000,00 
30 000,00 
394,00 
1,31 
1,31 
3729
5169
Nákup ostatních služeb
700 000,00 
421 400,00 
421 302,00 
60,19 
99,98 
3729
Ostatní nakládání s odpady
700 000,00 
421 400,00 
421 302,00 
60,19 
99,98 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 7 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3741
5169
Nákup ostatních služeb
430 000,00 
460 000,00 
459 708,00 
106,91 
99,94 
3741
Ochrana druhù a stanoviš•
430 000,00 
460 000,00 
459 708,00 
106,91 
99,94 
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
600 000,00 
600 000,00 
599 968,20 
99,99 
99,99 
3745
5151
Studená voda
400 000,00 
394 500,00 
393 355,03 
98,34 
99,71 
3745
5154
Elektrická energie
87 600,00 
67 600,00 
65 569,34 
74,85 
97,00 
3745
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
50 000,00 
395 800,00 
83 360,00 
166,72 
21,06 
3745
5169
Nákup ostatních služeb
42 920 700,00 
42 008 900,00 
42 008 898,90 
97,88 
100,00 
3745
5171
Opravy a udržování
1 570 000,00 
3 105 400,00 
3 101 760,80 
197,56 
99,88 
3745
6121
Budovy, haly a stavby
2 500 000,00 
3 248 400,00 
3 026 800,00 
121,07 
93,18 
3745
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
48 128 300,00 
49 820 600,00 
49 279 712,27 
102,39 
98,91 
3792
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00 
5 000,00 
4 988,00 
99,76 
99,76 
3792
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00 
50 000,00 
49 973,60 
99,95 
99,95 
3792
5175
Pohoštìní
10 000,00 
35 000,00 
33 896,00 
338,96 
96,85 
3792
5194
Vìcné dary
5 000,00 
20 000,00 
19 876,00 
397,52 
99,38 
3792
Ekologická výchova a osvìta
70 000,00 
110 000,00 
108 733,60 
155,33 
98,85 
4312
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
40 000,00 
40 000,00 
****** 
100,00 
4312
Odborné sociální poradentství
40 000,00 
40 000,00 
****** 
100,00 
4319
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
38 500,00 
38 433,00 
****** 
99,83 
4319
5139
Nákup materiálu j.n.
6 000,00 
7 500,00 
7 448,00 
124,13 
99,31 
4319
5161
Služby pošt
120 000,00 
****** 
4319
5169
Nákup ostatních služeb
80 000,00 
91 000,00 
90 939,40 
113,67 
99,93 
4319
5175
Pohoštìní
65 000,00 
33 000,00 
32 971,00 
50,72 
99,91 
4319
5194
Vìcné dary
79 000,00 
78 847,00 
****** 
99,81 
4319
5221
Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4319
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
60 000,00 
60 000,00 
****** 
100,00 
4319
5901
Nespecifikované rezervy
530 000,00 
****** 
4319
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím
801 000,00 
324 000,00 
323 638,40 
40,40 
99,89 
4329
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
****** 
4329
5169
Nákup ostatních služeb
70 000,00 
154 000,00 
153 980,00 
219,97 
99,99 
4329
5194
Vìcné dary
9 000,00 
22 000,00 
21 996,00 
244,40 
99,98 
4329
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
500 000,00 
590 200,00 
590 200,00 
118,04 
100,00 
4329
Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži
582 000,00 
766 200,00 
766 176,00 
131,65 
100,00 
4339
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4339
Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manželství
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 8 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4341
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs.
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4342
5021
Ostatní osobní výdaje
332 600,00 
332 600,00 
****** 
100,00 
4342
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
2 000,00 
35 000,00 
34 394,00 
****** 
98,27 
4342
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
19 100,00 
19 039,00 
634,63 
99,68 
4342
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2 800,00 
2 800,00 
****** 
100,00 
4342
5164
Nájemné
6 000,00 
6 000,00 
****** 
100,00 
4342
5167
Služby školení a vzdìlávání
12 000,00 
12 000,00 
****** 
100,00 
4342
5169
Nákup ostatních služeb
45 000,00 
171 500,00 
171 500,00 
381,11 
100,00 
4342
5175
Pohoštìní
3 000,00 
6 000,00 
5 994,00 
199,80 
99,90 
4342
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
30 000,00 
30 000,00 
****** 
100,00 
4342
Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným etnikùm
53 000,00 
615 000,00 
614 327,00 
****** 
99,89 
4349
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00 
1 400,00 
1 399,00 
46,63 
99,93 
4349
5164
Nájemné
17 000,00 
13 800,00 
13 709,50 
80,64 
99,34 
4349
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00 
95 900,00 
95 296,00 
381,18 
99,37 
4349
5175
Pohoštìní
5 000,00 
5 600,00 
5 597,00 
111,94 
99,95 
4349
Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
50 000,00 
116 700,00 
116 001,50 
232,00 
99,40 
4351
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
115 000,00 
115 000,00 
****** 
100,00 
4351
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
180 000,00 
180 000,00 
180 000,00 
100,00 
100,00 
4351
5331
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ
4 631 300,00 
4 931 300,00 
4 931 300,00 
106,48 
100,00 
4351
6351
Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím
25 000,00 
25 000,00 
****** 
100,00 
4351
Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení
4 811 300,00 
5 251 300,00 
5 251 300,00 
109,15 
100,00 
4354
5169
Nákup ostatních služeb
29 500,00 
29 500,00 
****** 
100,00 
4354
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
15 000,00 
15 000,00 
****** 
100,00 
4354
Chránìné bydlení
44 500,00 
44 500,00 
****** 
100,00 
4357
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
292 000,00 
300 000,00 
300 000,00 
102,74 
100,00 
4357
Domovy
292 000,00 
300 000,00 
300 000,00 
102,74 
100,00 
4359
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4359
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4359
5901
Nespecifikované rezervy
1 915 000,00 
****** 
4359
Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe
1 935 000,00 
20 000,00 
****** 
1,03 
4374
5221
Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem
12 000,00 
12 000,00 
****** 
100,00 
4374
Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
12 000,00 
12 000,00 
****** 
100,00 
4376
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
4376
Sl.násl.péèe,terapeutické komunity a kontak.centra
10 000,00 
10 000,00 
****** 
100,00 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 9 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4377
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
4377
Sociálnì terapeutické dílny
5 000,00 
5 000,00 
****** 
100,00 
4378
5169
Nákup ostatních služeb
225 000,00 
225 000,00 
****** 
100,00 
4378
Terénní programy
225 000,00 
225 000,00 
****** 
100,00 
4379
5169
Nákup ostatních služeb
31 200,00 
31 200,00 
****** 
100,00 
4379
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
100 000,00 
100 000,00 
****** 
100,00 
4379
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem
45 000,00 
45 000,00 
****** 
100,00 
4379
Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence
176 200,00 
176 200,00 
****** 
100,00 
5319
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
22 400,00 
22 400,00 
22 400,00 
100,00 
100,00 
5319
Ostatní záležitosti bezpeènosti a veøejného poøádk
22 400,00 
22 400,00 
22 400,00 
100,00 
100,00 
5512
5019
Ostatní platy
4 000,00 
****** 
5512
5039
Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem
2 000,00 
****** 
5512
5132
Ochranné pomùcky
2 000,00 
23 000,00 
22 504,00 
****** 
97,84 
5512
5134
Prádlo, odìv a obuv
2 000,00 
2 000,00 
1 908,00 
95,40 
95,40 
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000,00 
99 100,00 
98 905,00 
****** 
99,80 
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
12 000,00 
15 000,00 
12 991,00 
108,26 
86,61 
5512
5151
Studená voda
30 000,00 
2 000,00 
3 299,00-
11,00-
164,95-
5512
5152
Teplo
100 000,00 
67 000,00 
63 543,23 
63,54 
94,84 
5512
5154
Elektrická energie
90 000,00 
90 000,00 
88 466,00 
98,30 
98,30 
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
65 000,00 
70 000,00 
69 775,00 
107,35 
99,68 
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
500,00 
****** 
5512
5163
Služby penìžních ústavù
90 000,00 
90 000,00 
89 982,00 
99,98 
99,98 
5512
5164
Nájemné
5 000,00 
41 000,00 
41 000,00 
820,00 
100,00 
5512
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
500,00 
****** 
5512
5167
Služby školení a vzdìlávání
8 000,00 
13 100,00 
12 780,00 
159,75 
97,56 
5512
5169
Nákup ostatních služeb
230 000,00 
223 800,00 
201 209,60 
87,48 
89,91 
5512
5171
Opravy a udržování
42 000,00 
182 000,00 
180 586,24 
429,97 
99,22 
5512
5175
Pohoštìní
4 000,00 
4 000,00 
3 977,00 
99,43 
99,43 
5512
5492
Dary obyvatelstvu
19 000,00 
19 000,00 
****** 
100,00 
5512
6121
Budovy, haly a stavby
975 000,00 
1 020 000,00 
1 019 922,00 
104,61 
99,99 
5512
Požární ochrana - dobrovolná èást
1 667 000,00 
1 961 000,00 
1 923 250,07 
115,37 
98,07 
6112
5019
Ostatní platy
80 000,00 
30 068,00 
****** 
37,59 
6112
5023
Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù
5 650 000,00 
5 490 000,00 
5 473 800,00 
96,88 
99,70 
6112
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaøazen
30 000,00 
19 875,00 
****** 
66,25 
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan
1 425 000,00 
1 285 000,00 
1 266 037,00 
88,84 
98,52 
6112
5032
Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
513 000,00 
533 000,00 
524 235,00 
102,19 
98,36 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 10 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6112
5039
Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem
27 200,00 
12 016,00 
****** 
44,18 
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
10 000,00 
10 000,00 
8 750,00 
87,50 
87,50 
6112
Zastupitelstva obcí
7 598 000,00 
7 455 200,00 
7 334 781,00 
96,54 
98,38 
6115
5171
Opravy a udržování
49 000,00 
49 000,00 
****** 
100,00 
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
49 000,00 
49 000,00 
****** 
100,00 
6171
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
66 106 000,00 
69 414 000,00 
68 418 441,00 
103,50 
98,57 
6171
5019
Ostatní platy
80 000,00 
****** 
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
1 290 000,00 
1 750 000,00 
1 704 140,00 
132,10 
97,38 
6171
5024
Odstupné
200 000,00 
284 100,00 
284 082,00 
142,04 
99,99 
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan
16 850 000,00 
17 865 500,00 
17 526 271,00 
104,01 
98,10 
6171
5032
Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
6 065 700,00 
6 493 300,00 
6 309 301,00 
104,02 
97,17 
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
375 000,00 
350 400,00 
350 397,00 
93,44 
100,00 
6171
5039
Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem
27 200,00 
****** 
6171
5131
Potraviny
10 000,00 
10 000,00 
9 010,00 
90,10 
90,10 
6171
5132
Ochranné pomùcky
10 000,00 
20 000,00 
19 301,00 
193,01 
96,51 
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
10 000,00 
10 000,00 
9 980,00 
99,80 
99,80 
6171
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
293 000,00 
315 100,00 
305 265,80 
104,19 
96,88 
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
601 500,00 
1 354 900,00 
1 353 115,60 
224,96 
99,87 
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
1 346 000,00 
1 579 400,00 
1 446 212,47 
107,45 
91,57 
6171
5141
Úroky vlastní
3 718 400,00 
3 468 400,00 
1 523 264,36 
40,97 
43,92 
6171
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
200,00 
190,37 
****** 
95,19 
6171
5151
Studená voda
246 600,00 
266 600,00 
246 715,00 
100,05 
92,54 
6171
5152
Teplo
2 073 000,00 
2 143 000,00 
1 865 945,09 
90,01 
87,07 
6171
5154
Elektrická energie
2 680 000,00 
2 681 300,00 
2 536 985,00 
94,66 
94,62 
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
600 000,00 
600 000,00 
561 322,34 
93,55 
93,55 
6171
5161
Služby pošt
801 000,00 
781 000,00 
436 508,00 
54,50 
55,89 
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 675 000,00 
4 849 000,00 
4 679 183,85 
100,09 
96,50 
6171
5163
Služby penìžních ústavù
3 300 000,00 
3 205 200,00 
2 878 995,90 
87,24 
89,82 
6171
5164
Nájemné
44 500,00 
39 500,00 
34 860,00 
78,34 
88,25 
6171
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
1 297 000,00 
2 288 700,00 
1 542 625,00 
118,94 
67,40 
6171
5167
Služby školení a vzdìlávání
1 302 200,00 
1 678 800,00 
1 378 335,00 
105,85 
82,10 
6171
5169
Nákup ostatních služeb
16 369 600,00 
17 655 000,00 
15 144 392,99 
92,52 
85,78 
6171
5171
Opravy a udržování
1 800 000,00 
1 973 100,00 
1 880 881,94 
104,49 
95,33 
6171
5172
Programové vybavení
275 000,00 
274 800,00 
272 869,16 
99,23 
99,30 
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
1 150 000,00 
1 100 000,00 
817 881,00 
71,12 
74,35 
6171
5175
Pohoštìní
496 300,00 
628 300,00 
617 836,86 
124,49 
98,33 
6171
5178
Nájemné za nájem s právem koupì
656 800,00 
656 800,00 
656 800,80 
100,00 
100,00 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 11 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
30 000,00 
30 000,00 
24 000,00 
80,00 
80,00 
6171
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
80 000,00 
50 000,00 
6171
5192
Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást)
333 900,00 
219 100,00 
126 438,00 
37,87 
57,71 
6171
5194
Vìcné dary
462 000,00 
597 200,00 
592 692,51 
128,29 
99,25 
6171
5195
Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. postiž.
20 000,00 
****** 
6171
5222
Neinvestièní transfery obèanským sdružením
15 000,00 
50 000,00 
50 000,00 
333,33 
100,00 
6171
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
20 000,00 
15 000,00 
15 000,00 
75,00 
100,00 
6171
5361
Nákup kolkù
42 000,00 
42 000,00 
11 700,00 
27,86 
27,86 
6171
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
34 500,00 
33 000,00 
18 000,00 
52,17 
54,55 
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpoètùm
36 000,00 
36 000,00 
3 601,00 
10,00 
10,00 
6171
5424
Náhrady mezd v dobì nemoci
274 600,00 
404 600,00 
366 735,00 
133,55 
90,64 
6171
5493
Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
16 000,00 
6 000,00 
6 000,00 
37,50 
100,00 
6171
5499
Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu
478 000,00 
429 000,00 
416 800,00 
87,20 
97,16 
6171
5901
Nespecifikované rezervy
1 684 000,00 
522 500,00 
6171
6111
Programové vybavení
437 000,00 
273 000,00 
266 974,80 
61,09 
97,79 
6171
6122
Stroje, pøístroje a zaøízení
52 000,00 
50 160,00 
****** 
96,46 
6171
6123
Dopravní prostøedky
465 300,00 
465 300,00 
****** 
100,00 
6171
6125
Výpoèetní technika
99 000,00 
98 400,00 
****** 
99,39 
6171
6322
Investièní transfery obèanským sdružením
60 000,00 
60 000,00 
****** 
100,00 
6171
Èinnost místní správy
138 712 800,00 
147 120 100,00 
137 382 910,84 
99,04 
93,38 
6330
5342
Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù
1 738 000,00 
****** 
****** 
6330
5345
Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm
7 783 200,00 
410 651 233,79 
****** 
****** 
6330
5349
Ostatní pøevody vlastním fondùm
72 750,00 
****** 
****** 
6330
Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì
7 783 200,00 
412 461 983,79 
****** 
****** 
6399
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
50 000,00 
50 000,00 
1 268 081,13-
****** 
****** 
6399
Ostatní finanèní operace
50 000,00 
50 000,00 
1 268 081,13-
****** 
****** 
6409
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
22,11 
****** 
****** 
6409
5163
Služby penìžních ústavù
1 000,00 
1 000,00 
666,50 
66,65 
66,65 
6409
5901
Nespecifikované rezervy
24 839 300,00 
28 799 400,00 
6409
5909
Ostatní neinvestièní výdaje j.n.
1 318 720,58 
****** 
****** 
6409
Ostatní èinnosti j.n.
24 840 300,00 
28 800 400,00 
1 319 409,19 
5,31 
4,58 
ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM
334 897 600,00 
577 058 500,00 
907 357 314,71 
270,94 
157,24 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 12 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
Název
Èíslo položky/øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)
8111
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù      (-)
8112
****** 
****** 
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)
8113
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)
8114
****** 
****** 
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)
8115
58 531 400,00-
77 951 846,76-
****** 
133,18 
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)
8117
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)
8118
****** 
****** 
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)
8121
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù      (-)
8122
****** 
****** 
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)
8123
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)
8124
11 612 900,00-
11 612 900,00-
11 612 904,00-
100,00 
100,00 
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)
8125
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)
8127
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)
8128
****** 
****** 
Krátkodobé financování ze zahranièí
Krátkodobé vydané dluhopisy                           (+)
8211
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù      (-)
8212
****** 
****** 
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)
8213
****** 
****** 
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)
8214
****** 
****** 
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)
8215
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)
8217
****** 
****** 
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)
8218
****** 
****** 
Dlouhodobé financování ze zahranièí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                           (+)
8221
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù      (-)
8222
****** 
****** 
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky                 (+)
8223
****** 
****** 
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-)
8224
****** 
****** 
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech  (+-)
8225
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy  (+)
8227
****** 
****** 
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje  (-)
8228
****** 
****** 
Opravné položky k penìžním operacím
Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter
pøíjmù a výdajù vládního sektoru                   (+-)
8901
****** 
****** 
Nerealizované kurzové rozdíly pohybù na deviz.úètech (+-)
8902
****** 
****** 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 13 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
Název
Èíslo položky/øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek             (+-)
8905
****** 
****** 
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
8000
11 612 900,00-
70 144 300,00-
89 564 750,76-
771,25 
127,69 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 14 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
TØÍDA 1
- DAÒOVÉ PØÍJMY
4010
59 340 000,00 
60 440 000,00 
50 235 875,62 
84,66 
83,12 
TØÍDA 2
- NEDAÒOVÉ PØÍJMY
4020
4 500 000,00 
8 925 200,00 
9 751 311,82 
216,70 
109,26 
TØÍDA 3
- KAPITÁLOVÉ PØÍJMY
4030
****** 
****** 
TØÍDA 4
- PØIJATÉ TRANSFERY
4040
282 670 500,00 
577 837 600,00 
936 934 878,03 
331,46 
162,15 
PØÍJMY CELKEM
4050
346 510 500,00 
647 202 800,00 
996 922 065,47 
287,70 
154,04 
KONSOLIDACE PØÍJMÙ
4060
7 783 200,00 
412 461 983,79 
****** 
****** 
v tom položky:
2223 -
Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem
4061
****** 
****** 
a obcemi
2226 -
Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi
4062
****** 
****** 
obcemi
2227 -
Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi
4063
****** 
****** 
regionální radou a kraji, obcemi a DS
2441 -
Splátky pùjèených prostøedkù od obcí
4070
****** 
****** 
2442 -
Splátky pùjèených prostøedkù od krajù
4080
****** 
****** 
2443 -
Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad
4081
****** 
****** 
2449 -
Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných
4090
****** 
****** 
rozpoètù územní úrovnì
4121 -
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
4100
184 843 000,00 
296 892 100,00 
297 359 293,47 
160,87 
100,16 
4122 -
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
4110
****** 
****** 
4123 -
Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad
4111
****** 
****** 
4129 -
Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù
4120
300 000,00-
300 000,00-
****** 
100,00 
územní úrovnì
*4133 -
Pøevody z vlastních rezervních fondù
4130
7 736 100,00 
6 337 212,87 
****** 
81,92 
*4134 -
Pøevody z rozpoètových úètù
4140
404 348 385,92 
****** 
****** 
*4139 -
Ostatní pøevody z vlastních fondù
4150
47 100,00 
1 776 385,00 
****** 
****** 
4221 -
Investièní pøijaté transfery od obcí
4170
9 400 000,00 
9 400 000,00 
****** 
100,00 
4222 -
Investièní pøijaté transfery od krajù
4180
****** 
****** 
4223 -
Investièní pøijaté transfery od regionálních rad
4181
****** 
****** 
4229 -
Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní
4190
****** 
****** 
úrovnì
ZJ 024 -
Transfery pøijaté z území jiného okresu
4191
****** 
****** 
ZJ 025 -
Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného
4192
****** 
****** 
okresu
ZJ 028 -
Transfery pøijaté z území jiného kraje
4193
467 210,00 
****** 
****** 
ZJ 029 -
Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného
4194
****** 
****** 
kraje
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
346 510 500,00 
639 419 600,00 
584 460 081,68 
168,67 
91,40 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 15 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
TØÍDA 5
- BÌŽNÉ VÝDAJE
4210
317 738 700,00 
373 120 200,00 
729 990 588,76 
229,75 
195,64 
TØÍDA 6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4220
17 158 900,00 
203 938 300,00 
177 366 725,95 
****** 
86,97 
VÝDAJE CELKEM
4240
334 897 600,00 
577 058 500,00 
907 357 314,71 
270,94 
157,24 
KONSOLIDACE VÝDAJÙ
4250
7 783 200,00 
412 461 983,79 
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestièní transfery obcím
4260
****** 
****** 
5323 -
Neinvestièní transfery krajùm
4270
****** 
****** 
5325 -
Neinvestièní transfery regionálním radám
4271
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozp. územní
4280
****** 
****** 
úrovnì
*5342 -
Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù
4281
1 738 000,00 
****** 
****** 
*5344 -
Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù
4290
****** 
****** 
*5345 -
Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm
4300
7 783 200,00 
410 651 233,79 
****** 
****** 
*5349 -
Ostatní pøevody vlastním fondùm
4310
72 750,00 
****** 
****** 
5366 -
Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi
4321
****** 
****** 
krajem a obcemi
5367 -
Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi
4322
****** 
****** 
obcemi
5368 -
Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi
4323
****** 
****** 
regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 -
Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím
4330
****** 
****** 
5642 -
Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm
4340
****** 
****** 
5643 -
Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám
4341
****** 
****** 
5649 -
Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozp.
4350
****** 
****** 
územní úrovnì
6341 -
Investièní transfery obcím
4360
****** 
****** 
6342 -
Investièní transfery krajùm
4370
****** 
****** 
6345 -
Investièní transfery regionálním radám
4371
****** 
****** 
6349 -
Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní
4380
****** 
****** 
úrovnì
6441 -
Investièní pùjèené prostøedky obcím
4400
****** 
****** 
6442 -
Investièní pùjèené prostøedky krajùm
4410
****** 
****** 
6443 -
Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám
4411
****** 
****** 
6449 -
Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným
4420
****** 
****** 
rozpoètùm územní úrovnì
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
****** 
****** 
ZJ 027 -
Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu
4422
****** 
****** 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 16 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
****** 
****** 
ZJ 036 -
Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje
4424
****** 
****** 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
334 897 600,00 
569 275 300,00 
494 895 330,92 
147,78 
86,93 
SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI
4440
11 612 900,00 
70 144 300,00 
89 564 750,76 
771,25 
127,69 
TØÍDA 8
- FINANCOVÁNÍ
4450
11 612 900,00-
70 144 300,00-
89 564 750,76-
771,25 
127,69 
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
****** 
****** 
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
11 612 900,00-
70 144 300,00-
89 564 750,76-
771,25 
127,69 
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH
Název bankovního úètu
Èíslo øádku
Poèáteèní stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
Zmìna stavu bankovních úètù
text
r
61
62
63
Základní bìžný úèet ÚSC
6010
139 528 016,96 
223 541 821,58 
84 013 804,62-
Bìžné úèty fondù ÚSC
6020
8 936 085,01 
2 874 127,15 
6 061 957,86 
Bìžné úèty celkem
6030
148 464 101,97 
226 415 948,73 
77 951 846,76-
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 17 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
ZJ 024 -
Transfery pøijaté z území jiného okresu
7090
****** 
****** 
v tom položky:
2226 -
Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi
7092
****** 
****** 
4121 -
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
7100
****** 
****** 
4129 -
Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì
7110
****** 
****** 
4221 -
Investièní pøijaté transfery od obcí
7120
****** 
****** 
4229 -
Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì
7130
****** 
****** 
ZJ 025 -
Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného
7140
****** 
****** 
okr
v tom položky:
2441 -
Splátky pùjèených prostøedkù od obcí
7150
****** 
****** 
2449 -
Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì
7160
****** 
****** 
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestièní transfery obcím
7180
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì
7190
****** 
****** 
5367 -
Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi
7192
****** 
****** 
6341 -
Investièní transfery obcím
7200
****** 
****** 
6349 -
Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní
7210
****** 
****** 
úrovnì
ZJ 027 -
Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného
7220
****** 
****** 
okresu
v tom položky:
5641 -
Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím
7230
****** 
****** 
5649 -
Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì
7240
****** 
****** 
6441 -
Investièní pùjèené prostøedky obcím
7250
****** 
****** 
6449 -
Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì
7260
****** 
****** 
ZJ 028 -
Transfery pøijaté z území jiného kraje
7290
467 210,00 
****** 
****** 
v tom položky:
2223 -
Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi
7291
****** 
****** 
2226 -
Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi
7292
****** 
****** 
4121 -
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
7300
467 210,00 
****** 
****** 
4122 -
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
7310
****** 
****** 
4129 -
Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì
7320
****** 
****** 
4221 -
Investièní pøijaté transfery od obcí
7330
****** 
****** 
4222 -
Investièní pøijaté transfery od krajù
7340
****** 
****** 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 18 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Èíslo øádku
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
4229 -
Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì
7350
****** 
****** 
ZJ 029 -
Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného
7360
****** 
****** 
kraje
v tom položky:
2441 -
Splátky pùjèených prostøedkù od obcí
7370
****** 
****** 
2442 -
Splátky pùjèených prostøedkù od krajù
7380
****** 
****** 
2449 -
Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov.
7390
****** 
****** 
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
****** 
****** 
v tom položky:
5321 -
Neinvestièní transfery obcím
7410
****** 
****** 
5323 -
Neinvestièní transfery krajùm
7420
****** 
****** 
5329 -
Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì
7430
****** 
****** 
5366 -
Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi
7431
****** 
****** 
5367 -
Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi
7432
****** 
****** 
6341 -
Investièní transfery obcím
7440
****** 
****** 
6342 -
Investièní transfery krajùm
7450
****** 
****** 
6349 -
Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.
7460
****** 
****** 
úrovnì
ZJ 036 -
Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného
7470
****** 
****** 
kraje
v tom položky:
5641 -
Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím
7480
****** 
****** 
5642 -
Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm
7490
****** 
****** 
5649 -
Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì
7500
****** 
****** 
6441 -
Investièní pùjèené prostøedky obcím
7510
****** 
****** 
6442 -
Investièní pùjèené prostøedky krajùm
7520
****** 
****** 
6449 -
Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì
7530
****** 
****** 
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 19 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
IX. PØIJATÉ TRANSFERY A PÙJÈKY ZE STÁTNÍHO ROZPOÈTU, STÁTNÍCH FONDÙ A REGIONÁLNÍCH RAD
Úèelový znak
Název
Položka Název
Výsledek od poèátku roku
a
b
93
13234
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
32 160,00 
13234
Aktivní politika zamìstnanosti
32 160,00 
14007
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
502 200,00 
14007
integrace cizincù
502 200,00 
14013
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
781 388,40 
14013
Øízení lidských zdrojù
781 388,40 
15835
4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu
24 129 405,29 
15835
dotaceEU
24 129 405,29 
33246
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
266 900,00 
33246
Neinvestièní dotace MŠMT
266 900,00 
90877
4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù
580 231,75 
90877
dotace SFŽP
580 231,75 
98008
4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
49 000,00 
98008
Volby prezidenta Èeské republiky
49 000,00 
98216
4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
4 780 193,00 
98216
soc.právní ochrana dìtí
4 780 193,00 
C E L K E M
31 121 478,44 
X. TRANSFERY A PÙJÈKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNÌ SAMOSPRÁVNÝM CELKÙM, DOBROVOLNÝM
SVAZKÙM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Úèelový znak
Název
Kód územní jednotky
Položka Název
Výsledek od poèátku roku
a
b
c
103
*****  tato èást výkazu nemá data  *****
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
0000
4213
54
1
580 200,00 
580 231,75 
*******
100,01
0000
4213
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù
580 200,00 
580 231,75 
*******
100,01
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 20 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
0000
4216
54
5
24 129 400,00 
24 129 405,29 
*******
100,00
0000
4216
Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu
24 129 400,00 
24 129 405,29 
*******
100,00
0000
Bez ODPA
24 709 600,00 
24 709 637,04 
*******
100,00
C E L K E M
24 709 600,00 
24 709 637,04 
*******
100,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
3113
6356
54
1
580 200,00 
580 231,75 
*******
100,01
3113
6356
54
5
9 864 000,00 
9 863 939,75 
*******
100,00
3113
6356
Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organizacím
10 444 200,00 
10 444 171,50 
*******
100,00
3113
Základní školy
10 444 200,00 
10 444 171,50 
*******
100,00
3519
6121
54
5
14 265 400,00 
14 265 465,54 
*******
100,00
3519
6121
Budovy, haly a stavby
14 265 400,00 
14 265 465,54 
*******
100,00
3519
Ostatní ambulantní péèe
14 265 400,00 
14 265 465,54 
*******
100,00
6171
5011
33
1
3 600,00 
2 400,00 
*******
66,67
6171
5011
33
5
20 400,00 
13 600,00 
*******
66,67
6171
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
24 000,00 
16 000,00 
*******
66,67
6171
5031
33
1
900,00 
600,00 
*******
66,67
6171
5031
33
5
5 100,00 
3 400,00 
*******
66,67
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan
6 000,00 
4 000,00 
*******
66,67
6171
5032
33
1
300,00 
216,00 
*******
72,00
6171
5032
33
5
1 900,00 
1 224,00 
*******
64,42
6171
5032
Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
2 200,00 
1 440,00 
*******
65,45
6171
5139
33
5
14 400,00 
*******
0,00
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
14 400,00 
*******
0,00
6171
5166
33
5
661 300,00 
*******
0,00
6171
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
661 300,00 
*******
0,00
6171
5167
33
5
153 000,00 
*******
0,00
6171
5167
Služby školení a vzdìlávání
153 000,00 
*******
0,00
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 21 / 22

Licence: MC13
XCRGBA1A / B1A  (15062012 08:59 / 201201101121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Zdroj
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
% RS
% RU
a
b
c
d
1
2
3
6171
5901
33
5
900,00 
*******
0,00
6171
5901
Nespecifikované rezervy
900,00 
*******
0,00
6171
Èinnost místní správy
861 800,00 
21 440,00 
*******
2,49
C E L K E M
25 571 400,00 
24 731 077,04 
*******
96,71
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího úèetní jednotky:
Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpoètu:
tel.:
o skuteènosti:
tel.:
24.01.2013 16:47:41
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 22 / 22