Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Smlouvy na vytvoření filmů k vile Karla Čapka'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážená paní 
 
Odbor kontroly a komunikace 
 
 
 
Váš dopis zn.:      
Naše značka: P10-084754/2014 
 
 
 
 
 
Vyřizuje linka:    Mgr. Bendová/743 
 
 
 
 
V Praze dne:    29. 10. 2014 
 
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.,   
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  kontroly  a  komunikace  obdržel  z Vaší 
strany níže uvedené žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“,) o poskytnutí informací, ve znění:   
 
Žádost ze dne 29. 7. 2014, č.j.: P10-081303/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10: 

Jaké firmy byly zjednodušeným podlimitním řízením na veřejnou zakázku osloveny? 

Elektronické kopie všech podaných nabídek. 

Elektronickou kopii doporučení hodnotící komise 

Elektronickou  kopii  uzavřené  smlouvy  se  společností  Servodata,  a.  s.  včetně  všech 
případných dodatků 
Číslo jednání: 

12 
Číslo usnesení: 
546 
Datum:  18.6.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Nákup softwarových licencí 
MS Office 2013“ 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I.  schvaluje 
doporučení  hodnotící  komise  ze  dne  20.5.2014  k  jednotlivým  nabídkám  zaslaným  na  základě 
zjednodušeného  podlimitního  řízení  na  veřejnou  zakázku  „Nákup  softwarových  licencí  MS  Office 
2013“ a výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Servodata, a. s., se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská 
1418/12, PSČ 102 00, IČO: 251 12 775 
 
II.  ukládá 


1.p.  Berkovi, vedoucímu OHS 
1.1.   uzavřít smlouvu  na realizaci veřejné zakázky ve smyslu bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 14. 7. 2014“ 
 
Žádost ze dne 29. 7. 2014, č.j.: P10-081306/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10: 

Elektronická kopie Smlouvy o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost včetně  
           všech dodatků. 
Číslo jednání: 
12 
Číslo usnesení: 
523 
Datum:  18.6.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k návrhu na schválení znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu zubní pohotovosti 
pro děti a dorost 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I.    schvaluje 
znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost, jehož znění je 
přílohou č. 4 předloženého materiálu 
II.  ukládá 
Bc.  Petříkovi, vedoucímu OSO 
1.1.   podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost 
Termín: 30. 6. 2014“ 
 
Žádost ze dne 29. 7. 2014, č.j.: P10-081308/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10: 

Jaké firmy byly poptávkovým řízením osloveny? 

Elektronická kopie zadání poptávkového řízení. 

Elektronické kopie všech podaných nabídek. 

Podle jakých kritérií se nabídky posuzovaly? 

Elektronickou kopii důvodové zprávy tohoto usnesení 

Elektronickou  kopii  uzavřené  smlouvy  se  společností  WINSITE  včetně  všech  případných 
dodatků 
Číslo jednání: 

14 
Číslo usnesení: 
677 
Datum:  10.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek - OHS 
Rada městské části Praha 10  
I.    ukládá 
1.p.  Berkovi, vedoucímu OHS 
1.1.  uzavřít  smlouvu  na  realizaci  veřejné  zakázky  „Zajištění  běžného  provozu  a  rozvoje  portálů  a 
dalších webových prezentací MČ Praha 10“ se společností WINSITE, a. s., IČO: 274 09 058, se sídlem 
Praha 1, Ostrovní 30, PSČ 110 00, na základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu. 
Termín 31. 7. 2014“ 
 
 
 


Žádost ze dne 29. 7. 2014, č.j.: P10-081309/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10: 

Elektronická kopie uzavřené smlouvy vč. všech případných dodatků 

Elektronické kopie přílohy č. 1 a 2. předloženého materiálu usnesení  

Na základě jakých kritérií byla vybrána společnost Nové umění, s. r. o. 

Byly osloveny i jiní dodavatelé? Pokud ano, kdo? 
Číslo jednání: 
13 
Číslo usnesení: 
599 
Datum:  25.6.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k  návrhu  na  schválení  smlouvy  o  zajištění  uměleckého  výkonu  a  technického  zabezpečení 
kulturní akce „Léto s desítkou 2014“ 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I. schvaluje 
a)Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce  „Léto s desítkou 
2014“ se společností Nové umění, s. r. o., dle přílohy č. 1  předloženého  materiálu 
b)Rozpočet  akce  „Zajištění  uměleckého  výkonu  a  technického  zabezpečení  kulturní  akce    -  Léto  s 
desítkou 2014“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
II.  ukládá 
1. pí  Čejkové, pověřené vedením OKP  
1.1.   podepsat smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 27. 6. 2014“ 
 
Žádost ze dne 29. 7. 2014, č.j.: P10-081310/2014  
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí elektronické kopie důvodové zprávy k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 
10: 
Číslo jednání: 

14 
Číslo usnesení: 
685 
Datum:  10.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k  návrhu  na  zrušení  veřejné  zakázky  „Dodávka  gastrotechnologie  v  rámci  rekonstrukce 
školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“ 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I.    zrušuje 
zjednodušené  podlimitní  řízení  na  veřejnou  zakázku  „Dodávka  gastrotechnologie  v  rámci 
rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“ dle § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 137/2006 
sb., o veřejných zakázkách, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu 
II.   ukládá 
1.Mgr. Vrtiškovi, řediteli školní jídelny Praha 10 
1.1.     dokončit zadávací řízení „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ 
Kodaňská, Praha 10“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
Termín: 15. 7. 2014“ 
 
Žádost ze dne 29. 7. 2014,  č.j.: P10-081311/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10: 

Jaké firmy byly poptávkovým řízením osloveny? 


Elektronická kopie zadání poptávkového řízení. 

Elektronické kopie všech podaných nabídek. 

Podle jakých kritérií se nabídky posuzovaly? 

Elektronickou kopii důvodové zprávy tohoto usnesení 

Elektronickou  kopii  uzavřené  smlouvy  se  společností    PADCOM,  s.  r.  o  včetně  všech 
případných dodatků 
Číslo jednání: 

14 
Číslo usnesení: 
677 
Datum:  10.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek - OHS 
Obsah: 
  
Rada městské části Praha 10 
I.    ukládá 
1.p.  Berkovi, vedoucímu OHS 
1.2.uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Vyhodnocení systému outsourcingu IT na MČ Praha 
10“se společností PADCOM, s. r. o., IČO: 279 63 403, se sídlem Praha 1, Spálená 51, PSČ 110 00, na 
základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
Termín: 31. 7. 2014“ 
 
Žádost ze dne 7. 8. 2014,  č.j.: P10-084753/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí důvodové zprávy k níže uvedenému usnesení rady MČ Prahy 10. 
---------------- 
Číslo jednání: 


Číslo usnesení: 
720 
Datum:  30.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k informaci o průběhu jednání o nabídce k majetkovému vstupu do multifunkčního stadionu 
v Edenu 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I.    bere na vědomí 
informaci o průběhu jednání o nabídce k majetkovému vstupu do multifunkčního stadionu v Edenu dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 
II.  ukládá 
1. Mgr. Eksteinovi, vedoucímu OMP 
1.1.   zajistit zpracování právních předinvestičních prověrek ve smyslu důvodové zprávy předloženého  
materiálu 
Termín: 15. 8. 2014 
1.2.   zajistit zpracování znaleckého posudku ve smyslu důvodové zprávy předloženého  materiálu 
Termín: 15. 8. 2014“ 
 
Žádost ze dne 7. 8. 2014,  č.j.: P10-084754/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o elektronickou kopii: 

„Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o vile  
           Karla Čapka  

„Smlouvy o dílo a smlouvy licenční“ na vytvoření časosběrného dokumentárního filmu o  
           pokračujících pracích ve vile Karla Čapka 
dle níže uvedeného usnesení rady MČ Prahy 10. 

-------------------------------------------- 
 
Číslo jednání: 


Číslo usnesení: 
712 
Datum:  30.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k  návrhu  na  schválení  „Smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  licenční“  na  vytvoření  krátkého  filmu  a 
reklamního  spotu  o  vile  K.  Čapka  a  „Smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  licenční“  na  vytvoření  časosběrného 
dokumentárního filmu o pokračujících pracích ve vile Karla Čapka 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I.    schvaluje 
a)   „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o vile Karla 
Čapka (dle přílohy č. 1 předloženého  materiálu) 
b)      „Smlouvu  o  dílo  a  smlouvu  licenční“  na  vytvoření  časosběrného  dokumentárního  filmu  o 
pokračujících pracích ve vile Karla Čapka (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 
II.  ukládá 
1. pí Čejkové, pověřené vedením OKP 
1.1.      podepsat  za  MČ Praha 10 „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a 
reklamního spotu o vile Karla Čapka (dle přílohy č. 1 předloženého  materiálu) 
Termín: 1. 8. 2014 
1.2.      podepsat  za  MČ  Praha  10  „Smlouvu  o  dílo  a  smlouvu  licenční“  na  vytvoření  časosběrného 
dokumentárního  filmu  o  pokračujících  pracích  ve  vile  Karla  Čapka  (dle  přílohy  č.  2  předloženého 
materiálu) 
Termín: 1. 8. 2014“ 
 
Žádost ze dne 7. 8. 2014,  č.j.: P10-084755/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám o poskytnutí elektronické kopie: 

„Smlouvy o dílo“ – vytvoření autorského díla slovesného 

objednávky na realizaci vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte 
 
dle níže uvedeného usnesení rady MČ P1O. 
----------------------- 
Číslo jednání: 


Číslo usnesení: 
711 
Datum:  30.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k návrhu na schválení vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte a „Smlouvy o 
dílo“ – vytvoření autorského díla slovesného, které bude součástí této knihy 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I.    schvaluje 
vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte a „Smlouvu o dílo“ – vytvoření autorského díla 
slovesného, které bude součástí této knihy (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 
II. ukládá 
1. pí Čejkové, pověřené vedením OKP 
1.1.   podepsat za MČ Praha 10 „Smlouvu o dílo“ (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 
Termín: 30. 7. 2014 
 


1.2.   podepsat za MČ Praha 10 objednávku na realizaci vydání knihy Karla Čapka Dášeňka čili život 
štěněte 
Termín: 30. 7. 2014“ 
 
Žádost ze dne 7. 8. 2014,  č.j.: P10-084756/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám po poskytnutí elektronických kopií  
-  důvodových  zpráv,  které  obsahují  průběh  a  výsledky  poptávkových  řízení  pro  uzavření  smluv  na 
realizaci veřejných zakázek:  
1.„Ostraha Heroldových sadů“ se společností PARA SECURITY, s. r. o. 
2.„Ostraha parku Malinová-Chrpová“ se společností KMP GROUP, s. r. o. 
3.„Mobiliář dětských hřišť“ se společností ROSSY service, 
---------------------------------------- 
Číslo jednání: 


Číslo usnesení: 
709 
Datum:  30.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu - OŽD 
Obsah: 
  
Rada městské části Praha 10 
I. ukládá 
1.Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD 
1.1.  uzavřít  smlouvu  na  realizaci  veřejné  zakázky  „Ostraha  Heroldových  sadů“  se  společností  PARA 
SECURITY,  s.  r.  o.,  se  sídlem  Lukešova  1603/28,  Krč,  142  00  Praha  4,  IČO:  270  65  308,  na  základě 
provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého  materiálu 
Termín: 20. 8. 2014 
1.2.  uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Ostraha parku Malinová-Chrpová“ se  společností 
KMP GROUP, s. r. o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 61/45, PSČ 101 00, IČO: 290 54 516 na 
základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého  materiálu 
Termín: 20. 8. 2014 
1.3.  uzavřít  smlouvu  na  realizaci  veřejné  zakázky  „Mobiliář  dětských  hřišť“  se  společností  ROSSY 
service,  a.  s.,  se  sídlem  Praha  4,  Nad  Opatovem  2026/1,  PSČ  149  00,  IČO:  264  23  804,  na  základě 
provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého  materiálu 
Termín: 20. 8. 2014“ 
 
Žádost ze dne 7. 8. 2014,  č.j.: P10-084757/2014 
„Vážená paní, vážený pane, 
žádám  o  poskytnutí  elektronické  kopie  vyjádření  MČ  Praha  10  k  záměru  –  „Areál  Praha  West 
Investment, k. s.“ v k. ú. Chodov, pro účely zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí dle níže uvedeného usnesení Rady. 
---------------------------- 
Číslo jednání: 


Číslo usnesení: 
691 
Datum:  30.7.2014 
Kdo informuje: 

RaZ 
Název: 
k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k záměru – „Areál Praha West Investment, k. s.“ v k. ú. 
Chodov,  pro  účely  zahájení  zjišťovacího  řízení  podle  zákona  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na 
životní prostředí 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
I.    schvaluje 


vyjádření městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
II.  souhlasí 
s návrhem odpovědi na Magistrát hlavního města Prahy - Odbor životního prostředí, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 
III. ukládá 
1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD 
1.1. zaslat vyjádření MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení na Magistrát hlavního města Prahy  - 
Odbor životního prostředí 
Termín: 1. 8. 2014“ 
 
 
Dne 25. 8. 2014 jsme Vám v souladu s § 17 odst. 3 InfZ zaslali oznámení o výši úhrady za poskytnutí 
informací podle § 17 odst. 3 InfZ , které Vám bylo doručeno dne 27. 8. 2014. Zákonná šedesátidenní 
lhůta pro zaplacení úhrady uplynula dne 27. 10. 2014. Protože jste ve stanovené lhůtě požadovanou 
částku  neuhradila,  Vaše  žádosti  ze  dnů  29.  7.  2014  a  7.  8.  2014,  v souladu  s  §  17  odst.  5  InfZ, 
odkládáme. 
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Pospěch 
vedoucí odboru kontroly a komunikace                                      ,,otisk razítka“ 
,,podepsáno elektronicky“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx