Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Smlouvy na vytvoření filmů k vile Karla Čapka'.


 
 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážená paní  
 
Odbor kontroly a komunikace 
           
           

 
           
Váš dopis zn.:               
           
Naše značka:    P10-090336/2014 
           
Vyřizuje linka:    Mgr. Kosmel/514 
V Praze dne:    25.8.2014 
 
 
Informace o zaslání oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel 
dne  29.7.2014  a  7.8.2014  Vaše  žádosti  o  poskytnutí  informací  (celkem  11  podání)  podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,InfZ“). 
 
Tímto  Vám  nad  rámec  našich  povinností  sdělujeme,  že  dnešního  dne  Vám  bylo,  podle 
ustanovení  §  17  odst.  3  InfZ, na adresu Vašeho trvalého pobytu odesláno oznámení o výši 
úhrad za poskytnutí informací k č.j.: P10-089857/2014.  
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Tomáš Pospěch 
vedoucí odboru kontroly a komunikace 
,,podepsáno elektronicky“                                                                 ,,otisk razítka“ 
 
                           
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx