Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Smlouvy na vytvoření filmů k vile Karla Čapka'.


 
 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
           
 
Odbor kontroly a komunikace 
Vážená paní 
           

 
           
Váš dopis zn.:    
           
Naše značka:   P10-084754/2014           
           
Vyřizuje linka:   Mgr. Bendová/743 
 
 
 
 
V Praze dne:    7. 8. 2014 
 
 
 
 
 
Vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  7 
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  kontroly  a  komunikace,  obdržel  dne 
7.8.2014  Vaši  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění: 
 
„Žádám o elektronickou kopii: 
-  „Smlouvu  o  dílo  a  smlouvu  licenční“  na  vytvoření  krátkého  filmu  a  reklamního  spotu  o  vile  Karla 
Čapka  
 
-  „Smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  licenční“  na  vytvoření  časosběrného  dokumentárního  filmu  o 
pokračujících pracích ve vile Karla Čapka 
 
dle níže uvedeného usnesení rady MČ Prahy 10. 
-------------------------------------------- 
Číslo jednání: 8 
Číslo usnesení: 

712 
Datum: 
30.7.2014 
Kdo informuje: 
RaZ 
Název: k  návrhu  na  schválení  „Smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  licenční“  na  vytvoření  krátkého  filmu  a 
reklamního  spotu  o  vile  K.  Čapka  a  „Smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  licenční“  na  vytvoření  časosběrného 
dokumentárního filmu o pokračujících pracích ve vile Karla Čapka 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
 
I.    schvaluje 
a)   „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o vile Karla 
Čapka (dle přílohy č. 1 předloženého  materiálu) 
b)      „Smlouvu  o  dílo  a  smlouvu  licenční“  na  vytvoření  časosběrného  dokumentárního  filmu  o 
pokračujících pracích ve vile Karla Čapka (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 
 
II.  ukládá 
1. pí Čejkové, pověřené vedením OKP 


1.1.      podepsat  za  MČ  Praha 10 „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a 
reklamního spotu o vile Karla Čapka (dle přílohy č. 1 předloženého  materiálu) 
Termín: 1. 8. 2014 
1.2.      podepsat  za  MČ  Praha  10  „Smlouvu  o  dílo  a  smlouvu  licenční“  na  vytvoření  časosběrného 
dokumentárního  filmu  o  pokračujících  pracích  ve  vile  Karla  Čapka  (dle  přílohy  č.  2  předloženého 
materiálu) 
Termín: 1. 8. 2014“ 
 
 
Vzhledem k tomu, že  pro vyřízení Vaší žádosti je  nutná  konzultace  mezi dvěma nebo více složkami 
povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, konkrétně odborem kontroly a 
komunikace a odborem kultury a projektů, prodlužuje povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. 
c)  InfZ o 10 dní, tj. do 1.9.2014
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Tomáš Pospěch 
vedoucí odboru kontroly a komunikace 
 
„podepsáno elektronicky“ 
 
 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx