Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přehled VZ v roce 2012'.

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysoèina, 15.2.2013 09:10:32

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.


Vaše podání ze dne: 14.2.2013 12:00:01 doruèené na adresu el. podatelny bylo pøijato a zaevidováno s tìmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXOO7QNIM
Datum zaevidování: 15.2.2013 09:08:00
Vᚠosobní pøístupový kód: KUJISE05IBVI
Vaše evidenèní údaje: e-amilové podání, /,, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Pøedmìt: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Pøehled VZ v roce 2012

Vaše podání bylo pøedáno pøíslušnému orgánu kraje a dále bude øešeno v souladu s pøíslušnými obecnì závaznými právními pøedpisy.

V pøípadì potøeby a Vašeho zájmu mùžete získat prùbìžnou iInformaci o stavu vyøízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s pøedmìtem:
"Zadost o stav KUJIXOO7QNIMKUJISE05IBVI"
na adresu xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx


Vaše podání bylo pøijato bez elektronického podpisu.


S pozdravem Grunová Jana