Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014'.

 
 
 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: xxxxx@xxxx.xx 
 
 
STANOVISKO č. 6/2006 
říjen 2006, poslední revize duben 2013 
 
Nahlížení do kandidátních listin a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních 
zastupitelstev  
 
Jednou z otázek, která také souvisí s ochranou osobních údajů, je poskytování informací 
o kandidátech ve volbách do obecních zastupitelstev a nahlížení do kandidátních listin.  
 
Obecně lze říci, že souhlasem s kandidaturou se kandidát částečně vzdává svého soukromí. 
Tento zásah do soukromí je však nezbytné omezit v souladu s platnou právní úpravou. 
Informace ve věci kandidátů  či kandidátních listin jsou požadovány na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), který byl několikrát novelizován.  
 
Ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že „informace týkající se 
osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt 
poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ Uvedenými předpisy 
jsou především ustanovení § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, a ustanovení 
§ 5 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně  některých zákonů 
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).  
 
Poskytování informací o jednotlivých kandidátech a nahlížení do kandidátních listin, kdy se 
nepochybně jedná o zpracování osobních údajů, podléhá úpravě podle § 5 zákona o ochraně 
osobních údajů. V daném případě ovšem nelze aplikovat žádné z ustanovení § 5 odst. 2 
písm. a) až g) tohoto zákona, ani ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních 
údajů, neboť se nejedná o informace o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné 
správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním 
zařazení. Informace se týkají osobních údajů konkrétní osoby a lze je poskytnout či umožnit 
nahlédnutí v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů pouze se 
souhlasem této osoby.  
 
V této souvislosti je nezbytné uvést, že je vždy třeba určit okamžik, kdy je již možné osobní 
údaje poskytnout bez souhlasu osoby, jejíž údaje mají být poskytnuty. Takto je míněn právě 
okamžik, kdy se požadované osobní údaje stávají údaji zveřejněnými a je možné je jako takové 
poskytovat. Vyplývá to z ustanovení § 23 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně  některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev 
obcí“). 
 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 uvedeného zákona registrační úřad rozhodne ve lhůtě 48 dnů 
před dnem voleb do zastupitelstva obce o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle 
téhož zákona. Současně toto rozhodnutí vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí 

 

den vyvěšení. Registrace je rovněž podle ustanovení § 23 odst. 7 zákona o volbách 
do zastupitelstev podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. Tento postup je také v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, podle kterého 
„povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla 
při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, 
kdy se příprava ukončí rozhodnutím“. 
 
Zveřejnění rozhodnutí o registraci kandidátní listiny je provedeno dle platné právní úpravy, neboť 
je naplněno ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, které správci 
umožňuje zpracovávat, v souladu s ustanovením § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů 
(tedy i zveřejňovat), osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování 
nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce.  
 
Úřad pro ochranu osobních údajů zastává názor, že právě den vyvěšení je dnem, kdy již lze 
údaje považovat za údaje zveřejněné ve smyslu ustanovení § 4 písm. l) zákona o ochraně 
osobních údajů, a od tohoto data mohou být informace o kandidátech uvedené na registrované 
kandidátní listině poskytovány. Při poskytování informací musí příslušné úřady splňovat 
příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů týkající se např. rozsahu poskytovaných 
informací. Úřady by měly při poskytování informací vycházet z rozsahu údajů, které obsahuje 
hlasovací lístek. Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev hlasovací 
lístek obsahuje následující údaje kandidáta: jméno, příjmení, věk, povolání, část obce či obec, 
ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, a název politické strany, nebo politického hnutí, 
jejímž členem kandidát je, případně údaj o tom, že je bez politické příslušnosti.  
 
Před zveřejněním rozhodnutí o registraci kandidátní listiny se žadatelé mohou obracet 
s žádostmi  o  informace  přímo na politické strany a samotné kandidáty. Registrační úřady, jak 
výše uvádíme, mohou v této době poskytovat informace pouze na základě souhlasu uděleného 
jim samotným kandidátem a v rozsahu, ke kterému byl souhlas kandidátem dán. Souhlas však 
musí splňovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů a registrační 
úřad je jako správce osobních údajů povinen splnit i další ustanovení, která zákon o ochraně 
osobních údajů správci osobních údajů ukládá.  
 
Závěr  
Ustanovení výše uvedených právních předpisů znamenají, že informace o kandidátech lze 
poskytovat až po rozhodnutí o registraci kandidátní listiny a po zveřejnění tohoto rozhodnutí 
v souladu se zvláštní právní úpravou, tj. zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.