Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014'.
Elektronický podpis - 20.8.2014
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jan Šebrle
Vydal : PostSignum Qualified C...
Kancelář starosty a tajemníka
Platnost do : 8.4.2015
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
Vážený pan 
563 16 Lanškroun
www.lanskroun.eu
David Havlík
Vyřizuje: Šebrle
doručovací adresa:
Telefon: +420 465 385 224
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Čj.: MULA 28054/2014
e-mail dle žádosti
Vaše značka:      
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 5
Spisový znak: 84.1
V Lanškrouně 20. srpna 2014
Odpověď na žádost o poskytnutí kopií kandidátních listin
Vážený pane,
dne  05.08.2014  ve  21:03  hod.  a  dne  06.08.2014  v  01:37  hod.  byly  na  elektronickou  adresu 
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx doručeny  Vaše  dvě  žádosti  s  téměř  stejným  obsahem  a  byly 
zaregistrovány dne 06.08.2014 pod čj. MULA 26396/2014. Jejich předmětem bylo poskytnutí kopií 
kandidátních  listin  do  komunálních  voleb  podaných  registračnímu  úřadu  dle  §  21  odst.  3 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Obě podání byla označena jako žádost ve smyslu 
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím  (dále  jen  „InfZ“)  a  byla  podána 
prostřednictvím webového rozhraní www.informaceprovsechny.cz.  
Po přezkoumání náležitostí žádostí dle § 14 InfZ konstatuji, že podle § 14 odst. 4 InfZ tyto Vaše 
žádosti nejsou žádostmi podle InfZ, protože nebyly podány prostřednictvím elektronické adresy 
podatelny povinného subjektu tak, jak vyžaduje § 14 odst. 3 InfZ. Budou proto vyřízeny v režimu 
běžných žádostí. 
K vlastnímu obsahu žádosti sděluji, že před vydání rozhodnutí o registraci kandidátních listin není 
registrační  úřad  oprávněn  sdělovat  osobní  údaje  kandidátů  uvedené  na  kandidátních  listinách. 
Toto sdělení se opírá o stanovisko Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-107485-1/VS-2014 a o stanovisko 
č.  6/2006  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  (obojí  zasílám  v  příloze).  Vzhledem  k  tomu,  že 
Městský úřad Lanškroun, jako věcně a místně příslušný registrační úřad pro volby do zastupitelstev 
obcí, ke dni odeslání této odpovědi dosud nevydal žádné rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 
pro  volby  do  zastupitelstev  obcí  konaných  ve  dnech  10.  a  11.  října  2014,  a  proto  Vám  nemůže 
poskytnout žádnou kopii kandidátní listiny
.
Město Lanškroun
                                                                                                - 1 -
Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244
IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100Po  vydání  rozhodnutí  o  registraci  kandidátních  listin  budou  údaje  o  kandidátech  k  dispozici  na 
webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz, kde je budete moci vyhledat (viz 
shora uvedené stanovisko MVČR). Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou.
Věřím, že s pochopením přijmete tuto zprávu, ačkoliv Vás zřejmě nemohla uspokojit.
S pozdravem
otisk úředního razítka
Ing. Jan Šebrle
tajemník městského úřadu
(podepsáno elektronicky)
Přílohy:
Dle výše uvedeného textu
Město Lanškroun
                                                                                                - 2 -
Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244
IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100