Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014'.


*MVCRX021PXDF* 
 
MVCRX021PXDF 
prvotní  identifikátor 
odbor všeobecné správy 
náměstí  Hrdinů  1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-107485-1/VS-2014 
Praha 7.srpna 2014 
Počet listů:  3 
 
všem krajským úřadům   
a Magistrátu  hlavního  města Prahy 
 
 
 
Poskytování informací o kandidátech 
 
Odbor  všeobecné  správy  Ministerstva  vnitra  obdržel  informaci  o  četných 
případech,  kdy  je  po  registračních  úřadech  požadováno,  mnohdy  i  na  základě 
zákona  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „zákon  č.  106/1999  Sb.“),  poskytnutí  informace  o  kandidátech, 
případně  kopie  podaných  kandidátních  listin.  V uvedené  věci  doporučujeme 
následující  postup v závislosti na formulaci žádosti: 
 
1)  Požadavek  o  poskytnutí informací o kandidátech  nebo kopii kandidátních 
listin před vydáním rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 
 
a)
  V otázce  poskytování  informací  o  kandidátech  nebo  kopií  kandidátních  listin 
před  vydáním  rozhodnutí  o  registraci kandidátní listiny je třeba odkázat na stanovisko 
Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  č. 6/2006  -  Nahlížení  do  kandidátních  listin 
a poskytování  informací  o  kandidátech  voleb  do  obecních  zastupitelstev,  které  je 
zveřejněno  na jeho internetových  stránkách  www.uoou.cz  v sekci „Názory  úřadu“.   
Z tohoto  stanoviska  vyplývá,  že  volební  orgán,  který  registruje  kandidátní  listiny, 
může  poskytovat  informaci  o  tom,  které  osoby  ve volbách  kandidují,  i bez  jejich 
předchozího  souhlasu  od  okamžiku  rozhodnutí  o registraci  či  odmítnutí  kandidátní 
listiny nebo od okamžiku rozhodnutí  o škrtnutí  kandidáta na kandidátní  listině. 
Pro  dobu  před  rozhodnutím  o  registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo před 
rozhodnutím  o  škrtnutí  kandidáta  na  kandidátní  listině  platí,  že osobní  údaje 
o kandidátech  mohou  poskytovat  pouze  kandidující  subjekty  a  sami  kandidáti. 
Registrační  úřad  by  informaci  o  kandidátech  mohl  poskytnout  pouze  s jejich 
souhlasem  v  souladu  se  zákonem  č.  101/2000  Sb.,  o ochraně  osobních  údajů 
a o změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon 
o ochraně  osobních  údajů“). 
 
b)  V případě,  že  registrační  úřad  obdržel  v této  věci  i  žádost  o  informaci  dle 
zákona  č.  106/1999  Sb.,  je  třeba,  aby  jako povinný subjekt ve smyslu tohoto zákona 
vydal  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti  o informace  na  základě  ustanovení  §  15  odst.  1 
 1 


 
zákona  č.  106/1999  Sb.  Rozhodnutí  se  vydává  podle  zákona  č.  500/2004  Sb., 
správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „správní  řád“).  V odůvodnění 
rozhodnutí  se  odkáže  na § 8a  zákona  č.  106/1999  Sb.,  který  stanoví,  že  informace 
týkající  se  osobnosti,  projevů  osobní  povahy,  soukromí  fyzické  osoby  a  osobní  údaje 
povinný  subjekt  poskytne  jen  v  souladu  s  právními  předpisy,  upravujícími  jejich 
ochranu.  Údaje   o kandidátech,  které  jsou  uvedeny  na kandidátní  listině,  jsou  dle  § 4 
písm.  a)  zákona  o  ochraně  osobních  údajů  údaji  osobními  a s jako  takovými  s  nimi 
musí  být  i  nakládáno.  Podle  § 10  zákona  o ochraně  osobních  údajů, musí registrační 
úřad  při  zpracování  osobních  údajů  dbát  na  to,  aby  subjekt  údajů (kandidát) neutrpěl 
újmu  na svých  právech,  a  také  dbát  na  ochranu  před  neoprávněným  zasahováním 
do soukromého  a osobního  života  subjektu  údajů.   
Rozhodnutí se v souladu s § 19 odst. 4 a § 72 odst. 1 doručí do vlastních rukou 
účastníka  (žadatele  o  informaci).  Rozhodnutí  lze na požádání adresáta doručit i jiným 
způsobem  (§  19  odst.  8 správního řádu), tj. například na elektronickou adresu, avšak 
pouze  v případě,  že  takový  požadavek  adresáta  je  podáním  podle  §  37  správního 
řádu,  tzn.  je  učiněn  písemně,  ústně  do  protokolu  nebo  v elektronické  podobě 
podepsané zaručeným  elektronickým  podpisem. 
 
2)  Požadavek  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.  o  poskytnutí  kopií kandidátních 
listin po vydání rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 
 
a)  V případě,  že  registrační  úřad  obdrží  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb. 
o poskytnutí  kopií  kandidátních  listin  až  po  registraci  kandidátní  listiny,  nebo  je  tento 
požadavek  doručen  sice  před  vydáním  rozhodní  o  registraci  kandidátní  listiny,  avšak 
s tím,  že  žadatel  jej  požaduje  až  po  vydání  takového  rozhodnutí  (lhůta  pro  poskytnutí 
informace  dle  našeho  názoru  v takovém  případě  běží  až  od  vydání  rozhodnutí 
o registraci  kandidátní  listiny),  doporučujeme  registračním  úřadům,  aby  s odvoláním 
na požadavek o zaslání  kopie kandidátních  listin 
-  žadatele  upozornily,  že  poskytnutí  informace  je  spojeno  s vyčíslenými  náklady 
a  vyzvaly  ho k jejich zaplacení (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb.); pokud žadatel náklady 
nezaplatí,  má  se  za  to,  že  na  poskytnutí  informace  netrvá;  pro  úplnost  se  uvádí,  že 
registrační  úřad může úhradu  nákladů prominout 
-  zároveň  lze  uvést,  že  z žádosti  lze  usuzovat,  že  žadateli  jde  o poskytnutí 
informací  o  kandidátech,  které  ve  stejném  rozsahu,  jako  jsou  uvedeny  na  kandidátní 
listině,  jsou  uvedeny  i  v  registru  kandidátů,  který  zveřejňuje  na  svých  internetových 
stránkách  Český  statistický  úřad.  Registrační  úřad  proto  v takovém  případě 
s odkazem  na  §  6  zákona  č. 106/1999  Sb.  sdělí  žadateli  údaje  umožňující  vyhledání 
a získání  zveřejněné  informace, a to nejpozději do 7 dnů.  
 
b)  Pokud  by  žadatel  o  informaci  zaplatil  náklady,  a  tudíž  nebyl  uspokojen výše 
uvedeným  postupem  registračního  úřadu  s tím,  že  požaduje  skutečně  kopie 
kandidátních  listin  a  ne  pouze  údaje o kandidátech, pak registrační úřad pořídí kopie 
podaných  kandidátních  listin  a začerní  či  jiným  způsobem  znečitelní  či  zakryje  údaje 
nad  rámec  údajů  uváděných  o  kandidátech  na  hlasovacím  lístku  (půjde  zejm. 
o jméno,  příjmení  a  místo  trvalého  pobytu  zmocněnce  a  jeho  náhradníka,  podpis 
zmocněnce,  podpis  osoby  oprávněné  jednat  jménem  politické  strany  nebo 
 2 


 
politického  hnutí,  případně  údaje  o  kandidátech,  kteří  se  vzdali  kandidatury,  byli 
odvoláni  nebo  registrační  úřad  rozhodl  o  jejich  škrtnutí).  Takto  upravené  kopie 
kandidátních  listin  registrační  úřad  žadateli  zašle  na  požadovanou  adresu,  případně 
je  naskenuje  a  zašle  elektronicky.  Současně  registrační  úřad  vyhotoví  rozhodnutí 
o částečném  odmítnutí  žádosti  o  informaci,  kterou  odůvodní  ochranou  osobních 
údajů  (viz  výše  bod  1b).  O  náležitostech  rozhodnutí  a  způsobu  doručení  platí 
obdobně, co je uvedeno  shora (viz bod 1b). 
 
3)  Požadavek  o  poskytnutí  informací o kandidátech po  vydání  rozhodnutí 
o registraci kandidátní listiny 
 
V případě,  že  registrační  úřad  obdrží  požadavek  o  poskytnutí  informací 
o kandidátech  až  po  registraci  kandidátní  listiny,  platí,  že  po  vydání  rozhodnutí 
o registraci  kandidátní  listiny  lze  údaje  o  kandidátech  v rozsahu  údajů  uváděných 
na hlasovacím  lístku  poskytnout.   
Vzhledem  k tomu,  že  Český  statistický  úřad  v souladu  s vyhláškou  č. 59/2002 
Sb.,  o  provedení  některých  ustanovení  zákona  č.  491/2001  Sb.,  o  volbách 
do zastupitelstev  obcí  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
zakládá  registr  kandidátů  pro  volby  do  zastupitelstev  obcí,  který  po  registraci 
kandidátních  listin  zveřejňuje  na  svých  internetových  stránkách,  lze  na  tento  registr 
ohledně  informací  o  kandidátech  odkázat,  a  to  i  v případě,  že  údaje  o  kandidátech 
jsou  požadovány  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.;  registrační  úřad  může  v takovém 
případě, s odkazem na § 6 zákona č. 106/1999 Sb., místo poskytnutí informace sdělit 
žadateli  údaje  umožňující  vyhledání  a  získání  zveřejněné  informace,  a  to  nejpozději 
do 7 dnů. 
 
● ● ● 
 
Doporučujeme,  pokud  jste  tak  již  neučinili,  abyste  s  výše  uvedeným  postupem 
seznámili všechny  registrační  úřady ve správním  obvodu Vašeho kraje.  
 
 
 
JUDr. Václav Henych 
ředitel odboru 
podepsáno  elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  JUDr. Lucie Fišarová 
tel. č.: 
974 817 377, 378 
e-mail: 
xxxxx@xxxx.xx 
 3