1 ZT 391/2018

Josef vznesl tento dotaz dotaz na Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním ve věci 1 ZT 391/2018, byť i v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Josef

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 1 ZT 391/2018" s
evidenčním číslem 941222cb-e817-46a6-9150-f525eb3ce344 a s běžným číslem
3916/2019 bylo doručeno dne 28.10.2019 23:15:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7901 e-mail] ??
Zpracoval/a: Soňa Šnajberková

Věc: Odpověď podání s běžným číslem 3916/2019: Žádost o informace podle
dotaz - 1 ZT 391/2018

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V CHOMUTOVĚ
Puškinova 426, 430 34 Chomutov
tel: 474 699 611 fax: 474 651 180
e-mail: Instituce [OSZ Chomutov vyžaduje e-mail] datová schránka: u9tah2g

SIN 7/2019 - 7 V Chomutově dne 01.11.2019

Pan
Josef

Žádost o informace ze dne 28. 10. 2019 – výzva k odstranění vad žádosti

Dne 28. 10. 2019 byla na Okresní státní zastupitelství v Chomutově doručena prostřednictvím
e-mailu vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Předmětná žádost však nesplňuje formální náležitosti podle § 14 odst. 2 citovaného zákona,
když z této musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo
bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Za této situace vás proto vyzývám k odstranění vad žádosti v podobě doplnění vašeho příjmení.

K odstranění vad podání vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) citovaného zákona stanovuji
lhůtu 30 dnů ode dne jejího doručení.

Současně vás ve smyslu označeného ustanovení poučuji o tom, že v případě neupřesnění žádosti
v této lhůtě bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

Okresní státní zástupkyně
z pověření
Mgr. Eva Seifertová

Přílohy:

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 3916/2019
Evidenční číslo podání: 941222cb-e817-46a6-9150-f525eb3ce344
Bylo podáno e-mailem dne 28.10.2019 23:15:56
E-mailová adresa odesílatele: [FOI #7901 e-mail] ??
Věc: Odpověď podání s běžným číslem 3916/2019: Žádost o informace podle
dotaz - 1 ZT 391/2018
Počet podaných příloh: 0

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby s odůvodněním ve věci 1 ZT 391/2018, byť i v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Josef Slabý

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Odpověď podání s běžným číslem 3916/2019: Žádost
o informace podle dotaz - 1 ZT 391/2018" s evidenčním číslem
5d08ea61-a453-4741-935e-8b955d8583ac a s běžným číslem 4011/2019 bylo
doručeno dne 01.11.2019 18:27:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Vážená paní, vážený pane,

podání ve věci "Re: Odpověď podání s běžným číslem 3916/2019: Žádost
o informace podle dotaz - 1 ZT 391/2018" s evidenčním číslem
5d08ea61-a453-4741-935e-8b955d8583ac a s běžným číslem 4011/2019 bylo
doručeno dne 01.11.2019 18:27:28.

„V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).“

S přátelským pozdravem,

Josef Slabý

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem
4011/2019" s evidenčním číslem a5a2a83d-e91b-4809-bd9a-58f334e0847d a s
běžným číslem 4244/2019 bylo doručeno dne 17.11.2019 00:21:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

3 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7901 e-mail] ??
Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4247/2019: SIN 7/2019

sdělení + obžaloba

Přílohy: D2KEE5C.tmp.pdf, D2K4BF4.tmp.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 4247/2019
Evidenční číslo podání: ee5e4e62-ebf3-442f-b1d7-b423504680e7
Bylo podáno e-mailem dne 18.11.2019 08:45:09
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4247/2019: SIN 7/2019
Počet podaných příloh: 2