Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 1 ZT 391/2018v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

Josef S.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 1 ZT 391/2018" s
evidenčním číslem 365bbc91-3629-438e-b688-0e9dcc0538a3 a s běžným číslem
3915/2019 bylo doručeno dne 28.10.2019 22:59:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7900 e-mail] ??
Zpracoval/a: Soňa Šnajberková

Věc: Odpověď podání s běžným číslem 3915/2019: Žádost o informace podle
dotaz - 1 ZT 391/2018

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V CHOMUTOVĚ
Puškinova 426, 430 34 Chomutov
tel: 474 699 611 fax: 474 651 180
e-mail: Instituce [OSZ Chomutov vyžaduje e-mail] datová schránka: u9tah2g

SIN 6/2019 - 7 V Chomutově dne 01.11.2019

Pan
Josef

Žádost o informace ze dne 28. 10. 2019 – výzva k odstranění vad žádosti

Dne 28. 10. 2019 byla na Okresní státní zastupitelství v Chomutově doručena prostřednictvím
e-mailu vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Předmětná žádost však nesplňuje formální náležitosti podle § 14 odst. 2 citovaného zákona,
když z této musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo
bydliště. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Za této situace vás proto vyzývám k odstranění vad žádosti v podobě doplnění vašeho příjmení.

K odstranění vad podání vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) citovaného zákona stanovuji
lhůtu 30 dnů ode dne jejího doručení.

Současně vás ve smyslu označeného ustanovení poučuji o tom, že v případě neupřesnění žádosti
v této lhůtě bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
Okresní státní zástupkyně
z pověření
Mgr. Eva Seifertová

Přílohy:

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 3915/2019
Evidenční číslo podání: 365bbc91-3629-438e-b688-0e9dcc0538a3
Bylo podáno e-mailem dne 28.10.2019 22:59:55
E-mailová adresa odesílatele: [FOI #7900 e-mail] ??
Věc: Odpověď podání s běžným číslem 3915/2019: Žádost o informace podle
dotaz - 1 ZT 391/2018
Počet podaných příloh: 0

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 1 ZT 391/2018" s
evidenčním číslem 365bbc91-3629-438e-b688-0e9dcc0538a3 a s běžným číslem
3915/2019, doručené dne 28.10.2019 v 22:59:55 a ověřené dne 28.10.2019 v
23:01:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 6/2019" a ke zpracování
dne 01.11.2019 v 14:30:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 1 ZT 391/2018v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

Josef Slabý

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 3915/2019" s evidenčním číslem 82198ae2-e99e-416a-a206-3f8a87afee93
a s běžným číslem 4012/2019 bylo doručeno dne 01.11.2019 18:29:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

2 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #7900 e-mail] ??
Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4246/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn

sdělení

Přílohy: D2K1EC8.tmp.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 4246/2019
Evidenční číslo podání: 782b3d38-ca76-44af-8d77-79c4b010db9b
Bylo podáno e-mailem dne 18.11.2019 07:41:40
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 4246/2019: ePodatelna: předmět
nevyplněn
Počet podaných příloh: 1