16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku

Robert Janda vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o informace týkající se 16/2005 Sb.
VYHLÁŠKY ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. Můj dotaz se týká rozporu v každoročním určování hlavních prázdnin.

Výše zmiňovaný zákon a to § 4 odst. 7 říká: Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.
Avšak ministerstvem je vydána Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j.: MSMT- 12165/2016-1 ze dne 11. května 2016, kdy v této vyhlášce jsou přesně vymezeny hlavní prázdniny, kdy stanoví, že hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Žádám tedy ministerstvo o upřesnění, která úprava má přednost, zda znění zákona 16/2005 Sb., § 4 odst. 7 a nebo vyhláška o Organizaci školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j.: MSMT- 12165/2016-1 ze dne 11. května 2016, kterou vydala bývalá ministryně Mgr. Kateřina Valachová PhD..
Táži se dále, kterým ustanovením jsou soudci povinni se řídit při výkladu rozsudků obecných soudů, které upravují péči rodičů o nezletilé děti právě v období hlavních prázdnin? Která úprava má po právní stránce přednost?

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Robert Janda

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - 16/2005 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku', zaslané
'29.09.2018 09:17:16' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o
výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této
zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na
tento odkaz : [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XQDAP

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Plachá Iva, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k organizaci školního
roku sdělujeme následující.

 

Podrobnosti o organizaci školního roku, druhy, délka a termíny školních
prázdnin dle ust. § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 16/2005 Sb.“). Na základě výše uvedených právních předpisů je školní
rok členěn na období školního vyučování a období školních prázdnin.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)
není zákonem ani vyhláškou zmocněno ke stanovení období  hlavních prázdnin
(na rozdíl od stanovení termínu podzimních prázdnin). Sdělení ministerstva
o organizaci školního roku má v případě hlavních prázdnin pouze
informativní povahu. Období školního vyučování a období hlavních prázdnin
reguluje školský zákon a vyhláška č. 16/2005 Sb. Cílem sdělení
ministerstva o organizaci školního roku není řešení problematiky péče
o dítě, ale informace pro školy a širokou veřejnost ohledně toho, kdy
probíhá vyučování a kdy vyučování neprobíhá. Samotná vyhláška č. 16/2005
Sb. k termínu hlavních prázdnin uvádí, že hlavní prázdniny trvají od
skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí
v novém školním roce. Přičemž pololetí je pouze členění období školního
vyučování, které ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30.
června následujícího kalendářního roku, nicméně připadne-li začátek
prvního pololetí (tedy začátek období školního vyučování) na pátek, začíná
vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí (tedy
konec období školního vyučování) na pondělí, končí vyučování (tedy končí
období školního vyučování) předcházející pátek.

 

Soud je při svém rozhodování vázán pouze zákonem (čl. 95 Ústavy České
republiky). Pokud by soud vyhodnotil, že vyhláška nebo sdělení
ministerstva není v souladu se zákonem, tak se jimi při svém rozhodování
nemusí řídit.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Iva Plachá

oddělení řízení vzdělávací soustavy

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor správy a řízení vzdělávací soustavy

Oddělení řízení vzdělávací soustavy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Česká republika

tel: (+420) 234 812 310

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/