Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Informace k zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce „Léto s desítkou 2014“'.

 
 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
           
 
Odbor kontroly a komunikace 
Vážená paní 
           

 
           
Váš dopis zn.:    
           
Naše značka:   P10-081309/2014           
           
Vyřizuje linka:   Mgr. Bendová/743 
 
 
 
 
V Praze dne:    31.7.2014 
 
 
 
 
 
Vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  7 
písm.  c)    zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  kontroly  a  komunikace,  obdržel  dne 
29.7.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění: 
 
Žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Praha 10: 
- Elektronická kopie uzavřené smlouvy vč. všech případných dodatků  
- Elektronická kopie přílohy č.1 a 2. předloženého materiálu usnesení 
- Na základě jakých kritérií byla vybrána společnost Nové umění, s.r.o. 
- Byly osloveny i jiní dodavatelé? Pokud ano, kdo? 
 
Číslo jednání: 13 
Číslo usnesení: 599 
Datum: 25.6.2014 
Kdo informuje: RaZ 
Název:  k  návrhu  na  schválení  smlouvy  o  zajištění  uměleckého  výkonu  a  technického  zabezpečení 
kulturní akce "Léto s desítkou 2014" 
Obsah: Rada městské části Praha 10 
 
I. schvaluje 
a) Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce "Léto s desítkou 
2014" se společností Nové umění, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
b)  Rozpočet  akce  "Zajištění  uměleckého  výkonu  a  technického  zabezpečení  kulturní  akce  -  Léto  s 
desítkou 2014", dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 
II. ukládá 
1.pí Čejkové, pověřené vedením OKP 
1.1. podepsat smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 27.6.2014 
 


Vzhledem k tomu, že  pro vyřízení Vaší žádosti je  nutná  konzultace  mezi dvěma nebo více složkami 
povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, konkrétně odborem kontroly a 
komunikace,  odborem  kultury  a  projektů  a  odborem  majetkoprávním,  prodlužuje  povinný  subjekt 
lhůtu podle § 14 odst. 7 písm.  c)  InfZ o 10 dní, tj. do 25.8.2014
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Tomáš Pospěch 
vedoucí odboru kontroly a komunikace 
 
„podepsáno elektronicky“ 
 
 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]