Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Důvodová zpráva o zrušení veřejné zakázky: „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“'.

 
 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
           
 
Odbor kontroly a komunikace 
Vážená paní 
           

 
           
Váš dopis zn.:    
           
Naše značka:   P10-081310/2014           
           
Vyřizuje linka:   Mgr. Bendová/743 
 
 
 
 
V Praze dne:    31.7.2014 
 
 
 
 
 
Vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  7 
písm.  c)    zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  kontroly  a  komunikace,  obdržel  dne 
29.7.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění: 
 
Žádám o poskytnutí elektronické kopie důvodové zprávy k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 
10: 
 
Číslo jednání: 14 
Číslo usnesení: 

685 
Datum: 
10.7.2014 
Kdo informuje: 
RaZ 
Název: k návrhu na zrušení veřejné zakázky „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní 
jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“ 
Obsah: 

  
Rada městské části Praha 10 
 
I.    zrušuje 
zjednodušené  podlimitní  řízení  na  veřejnou  zakázku  „Dodávka  gastrotechnologie  v  rámci 
rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“ dle § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 137/2006 
sb., o veřejných zakázkách, ve smyslu důvodové zprávy předloženého  materiálu 
 
II.   ukládá 
1.Mgr. Vrtiškovi, řediteli školní jídelny Praha 10 
1.1.     dokončit zadávací řízení „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ 
Kodaňská, Praha 10“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
Termín: 15. 7. 2014 
 
Vzhledem k tomu, že  pro vyřízení Vaší žádosti je  nutná  konzultace  mezi dvěma nebo více složkami 
povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, konkrétně odborem kontroly a 

komunikace a oddělením Rady a Zastupitelstva, prodlužuje povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 
písm. c)  InfZ o 10 dní, tj. do 25.8.2014
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Tomáš Pospěch 
vedoucí odboru kontroly a komunikace 
 
„podepsáno elektronicky“ 
 
 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]