Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Sdělení výsledků řízení'.

 
Spisová značka: ČIŽP/47/OOV/SR02/1400671 
Č.j.: ČIŽP/47/OOV/SR02/1400671.001/14/BMT 
 
V Brně dne: 10.2.2014 
 
 
Oblastní inspektorát Brno 
Lieberzeitova 14, 614 00  Brno 
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100 
IČ: 41 69 32 05, e-mail: [email address], www.cizp.cz 
                                                                                                                                        
 
Příkaz 
 
      Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany vod (dále 
též „ČIŽP“), jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 104 odst. 1 a ust. § 112 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 150 správního řádu a podle 
ust. § 34 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně  některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o integrované prevenci“) 
 
ukládá právnímu subjektu 
Název: ENVISERVIS, s.r.o. 
Sídlo: Hodonín, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01 
IČ: 292 18 357 

I. 
 
podle ustanovení § 37 odst. 6 písm. b) zákona o integrované prevenci 
 
pokutu ve výši  700 000,- Kč 
(slovy: sedmsettisíc korun českých) 
 
za správní delikt dle ust. § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci spočívající v provozu 
zařízení „Dekontaminační plocha Rokytí – zařízení pro využívání nebezpečných odpadů 
R3“
 (dále také „zařízení“) umístěného na pozemku p.č. 4569  v k.ú. Mutěnice,  v rozporu  s 
integrovaným povolením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, 
ze dne 15.3.2007, č.j. JMK 111542/2006, které nabylo právní moci dne 7.12.2011 (dále také 
„integrované povolení“) , tj. v porušení závazných podmínek stanovených integrovaným 
povolením, čímž došlo ze strany provozovatele k porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) 
zákona o integrované prevenci.   
Kontrolou na místě provedenou ve dnech 9.1.2014, 10.1.2014 a 21.1.2014 bylo ČIŽP 
prokazatelně zjištěno porušení: 
a)  podmínky 3.2.1. integrovaného povolení spočívající v dlouhodobém provozování zařízení 
v rozporu se schváleným  Provozním řádem zařízení, konkrétně skladováním závadných látek 
mimo plochu zařízení a provozováním plochy zařízení bez 15 cm vysokého zvýšeného okraje 
po celém obvodu plochy v  období minimálně od 7.1.2014 do 21.1.2014 a překročením limitu 
10 t povoleného denního množství přijatých odpadů ve 42 případech za období roku 2013, 
což je v rozporu s bodem 4.2. Provozního řádu, který ukládá způsob ochrany horninového 
prostředí mimo jiné tím, že „po obvodu plochy je osazen betonový obrubník o výšce 15 cm. 
 
1

Kontaminovaný materiál se naváží na plochu do vzdálenosti min. 100 cm od tohoto 
obrubníku“ a dále v rozporu s bodem 4.6.1. Provozního řádu ukládajícího povinnosti při 
příjmu a evidenci odpadů, mimo jiné „denní množství odpadů N přijatých do zařízení 
nepřesáhne 10 t“, 
b) podmínky 4.2.3. integrovaného povolení ukládající povinnost „přijaté odpady a ostatní 
látky používané v 
zařízení shromažďovat a manipulovat s 
nimi na označených, 
vodohospodářsky zabezpečených plochách“, která byla porušena zjištěným skladováním 
závadných látek mimo plochu zařízení, provozováním plochy zařízení bez 15 cm vysokého 
zvýšeného okraje po celém obvodu plochy a bez řádně vodohospodářsky zajištěného 
„spojení“ mezi plochou a jímkou (kanál odvádějící „vody“ z plochy do sběrné jímky), ke 
kterému došlo v období od 7.1.2014 do 21.1.2014, 
c)   podmínky  8.2.3. integrovaného povolení spočívající v neprovádění pravidelné měsíční 
evidence kontrol zaplnění sběrné jímky v Provozním deníku zařízení v období od 1.1.2013 do 
31.12.2013, kdy byla tato evidence provedena v průběhu roku 2013 pouze 3x (v měsících 
únoru, červenci a září), 
d) podmínky 8.2.4. integrovaného povolení neprováděním pravidelné měsíční kontroly 
monitorovacího systému těsnosti plochy a následně tudíž i nevedení evidence těchto kontrol 
v Provozním deníku zařízení v celém období provozu zařízení, tj. minimálně v období od 
1.1.2012 do 31.1.2014.  
 
Pokuta je splatná do 15-ti dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro 
Jihomoravský kraj číslo: 1783-17721621/0710     
Konstantní symbol:  1148 - při bezhotovostním převodu nebo 1149 - při platbě poštovní 
poukázkou 
Variabilní symbol: 292 18 357   
 
II. 
 
      Dle ust. § 79 odst. 2 a 5 správního řádu a v souladu s ust. § 6 Vyhlášky č. 520/2005 Sb., o 
rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši 
paušální částky nákladů řízení (dále jen vyhláška) 
povinnost uhradit náklady řízení  paušální  částkou ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc 
korun českých) 
neboť  řízení ve věci bylo vyvoláno porušením právní povinnosti účastníkem ve smyslu 
výroku I. tohoto Příkazu. 
 
Paušální  částka náhrady nákladů  řízení je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet  České inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, 
vedeného u ČNB Praha číslo účtu: 3754-9126101/0710 
Konstantní symbol:  1148 - při bezhotovostním převodu nebo 1149 - při platbě poštovní 
poukázkou 
Variabilní symbol: 292 18 357   
Specifický symbol: 4770039014 
 
 

 
2

Odůvodnění: 
 
      Ve dnech 9.1.2014, 10.1.2014 a 21.1.2014 provedla Česká inspekce životního prostředí, 
oblastní  inspektorát Brno (dále OI Brno) kontrolu zařízení „Dekontaminační plocha 
ROKYTÍ – zařízení pro využívání nebezpečných odpadů R3“ v k.ú. Mutěnice provozované 
podnikatelským subjektem ENVISERVIS, s.r.o., Hodonín, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01, 
IČ: 292 18 357.   
 
Kontrolní zjištění ze dne 9.1.2014: 
Dne 9.1.2014 byla za přítomnosti RNDr. Petra Tkáče (jednatel kontrolované osoby) a 
Romana Benešovského (zástupce Policie ČR, přizván RNDr. Petrem Tkáčem) provedena Ing. 
Táborským a Mgr. Tesařem kontrola na místě. Touto kontrolou na místě bylo zjištěno, že 
podél celého „spodního“ (východního) okraje příjezdové komunikace se na nezpevněném 
terénu nachází větší množství lagun (cca 20 lagun o velikostech do 0,5 m2) tmavě zabarvené a 
silně zapáchající tekutiny. U nejvzdálenějšího okraje příjezdové komunikace (ve vzdálenosti 
cca 100 metrů) docházelo k soustavnému výronu této tekutiny v množství cca 0,01 l/s, která 
byla zachytávána do provizorně zbudované zemní jímky, ve které se nacházelo cca 1,5 m3. 
Obsah jímky byl dle sdělení RNDr. Petra Tkáče odvážen dle potřeby na dekontaminační 
plochu Genže. 
Kontrolou dekontaminační plochy bylo zjištěno, že plocha byla zcela zaplněna skladovaným 
materiálem a to po celé své ploše v průměrné výši cca 1,5 m (mimo cca 5 m2 u vjezdu na 
plochu). V tomto skladovaném materiálu byly vytvořeny dvě laguny (každá o rozměru cca 25 
m2) zaplněné světle a rezavě zabarvenou tekutinou, kdy na povrchu tekutiny u laguny 
vzdálenější od vjezdu se nacházela cca 1 cm silná volná fáze ropné látky. Aby na ploše mohla 
být skladována taková mocnost materiálu, byla po celém obvodu plochy přihrnuta hráz 
„zeminy“ a to až do výše cca 2 m. Zvýšený betonový okraj plochy byl celý pod skladovaným 
nebo přihrnutým materiálem. V době kontroly byl zvýšený okraj zřejmý pouze v místě u 
vjezdu (cca 4 m na pravé východní kratší stěně plochy) a na odvodňovacím „kanálu“ mezi 
plochou a jímkou. Při kontrole bylo zjištěno, že tento okraj je silně porušen a místy zcela 
chybí (vyvrácené obrubníky). V tomto místě bylo dále zcela zřejmé, že zde skladovaný 
materiál přesahuje přes zvýšený okraj do vzdálenosti cca 2 m za zvýšený okraj na nezpevněný 
terén, kde se ve skladovaném materiálu nacházely drobné laguny tmavě zabarvené a 
zapáchající kapaliny vizuálně totožné s kapalinou odtékající podél příjezdní komunikace – viz 
výše. Tato „kapalina“ se nacházela i na skladovací ploše, v záchytné jímce a ve „stopách“ u 
západní strany dekontaminační plochy (tyto stopy byly v nahrnuté „zemině“ výše než okolní 
terén). 
Záchytná jímka byla v době kontroly zaplněna cca 1,5 m od horního okraje. Dle stop na jejím 
okraji a na okolní vegetaci bylo konstatováno, že došlo k přetečení jímky. Okraje jímky téměř 
po celém obvodu a rostlinný pokryv v cca 2 metrovém pásu u východní stěny jímky byly 
pokryty ropnou látkou. 
Kontrola monitorovacího systému těsnosti nebyla provedena, protože nebyl nalezen. Na dotaz 
ČIŽP jak je provozován, bylo RNDr. Tkáčem odpovězeno, že o žádném kontrolním systému 
nemá informace – zřejmě již byl v havarijním stavu při předání plochy. 
 
Kontrolní zjištění ze dne 10.1.2014: 
Dne 10.1.2014 byla za přítomnosti RNDr. Petra Tkáče (jednatel kontrolované osoby)  
provedena Ing. Táborským a Ing. Zavadilem kontrola na místě. Stav zjištěný dne 10.1.2014 
byl zcela totožný s výše popsaným stavem zjištěným dne 9.1.2014, o této skutečnosti byla ze 
strany ČIŽP pořízena fotodokumentace.  
 
3

Při této kontrole byly na žádost RNDr. Tkáče  odebrány zástupci laboratoře Moravských 
naftových dolů s.p. vzorky vod/závadných látek a zeminy. Odběru vzorků byli dále přítomni 
zástupci MěÚ Hodonín a Obce Mutěnice. O odběru vzorků byly sepsány protokoly a pořízena 
fotodokumentace o odběru vzorků  č. 007/14, č. 009/14 a č. 010/14. Bylo předloženo 
Osvědčení o akreditaci č. 688/2013 pro zkušební laboratoř  č. 1328 MND a.s. se sídlem 
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006 s platností do 13.10.2014. Celkem bylo 
odebráno 7 vzorků (6x vzorek „vody“, 1x vzorek zeminy): 
 
„povrchová voda:“ 
Poř. číslo Místo 
odběru Vzorek 
č. 

Velká laguna na ploše 
142/14 

Malá laguna na ploše „u brány“ 
143/14 

Kaluž/laguna u „spodního“ (východního) okraje 144/14 
příjezdové komunikace ve vzdálenosti cca 50 metrů od 
plochy. 

Výron u nejvzdálenějšího okraje příjezdové komunikace  145/14 
ve vzdálenosti cca 100 metrů od plochy. 
5 Provizorně zbudované zemní jímky u nejvzdálenějšího  146/14 
okraje příjezdové komunikace ve vzdálenosti cca 100 
metrů od plochy. 

Malá laguna za plochou ve „stopách“ u západní strany  147/12 
dekontaminační plochy. 
 
 
Zemina: 
Poř. číslo Místo 
odběru Vzorek 
č. 

Zemina z 
hladinového okraje provizorně zbudované 148/14 
zemní jímky u nejvzdálenějšího okraje příjezdové 
komunikace ve vzdálenosti cca 100 metrů od plochy. 
 
Dne 10.1.2014 byla kontrolovanou osobou poskytnuta část provozní dokumentace – 
„Provozní deník Rokytí“ (první zápis dne 11.12.2011) a „Evidence Rokytí“ (první zápis dne 
11.12.2011).  
 
Kontrolní zjištění ze dne 21.1.2014: 
Dne 21.1.2014 byla za přítomnosti RNDr. Petra Tkáče (jednatel kontrolované osoby)  
provedena Ing. Táborským a Ing. Zavadilem kontrola na místě. Při kontrole na místě bylo 
zjištěno, že většina skladovaného materiálu a materiálu, který tvořil valy kolem 
dekontaminační plochy byl „přebagrován“ na dekontaminační plochu, kde byl umístěn 
v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plochy. Takto upravena nebyla pouze jižní strana 
plochy (kratší, spodní strana), kdy tuto úpravu znemožnily delší vytrvalé srážky mající za 
následek silně rozbahněný terén. Dle sdělení RNDr. Petra Tkáče byla menší část materiálu 
tvořící valy kolem plochy odvezena na dekontaminační plochu Genže. Při kontrole dne 
21.1.2014 (vzhledem k přebagrování materiálu a „odhalení“ okrajů plochy) bylo již možno 
konstatovat, že skladovaný materiál se do doby přebagrování na plochu nacházel po celém 
obvodu plochy až do vzdálenosti 2 m od zvýšeného okraje plochy na nezpevněném terénu a 
valy kolem plochy až do vzdálenosti 5 m. Na nezpevněném terénu při severním (směr 
Dubňanská hora) a západním (strana protilehlá vjezdu) okraji plochy, ze kterého byl 
skladovaný materiál a val odbagrován se nacházela větší množství (řádově desítky) menších 
 
4

kaluží/lagun (o rozměru do 0,5 m2), zaplněných silně hnědě zabarvenou zapáchající tekutinou 
vizuálně obdobného charakteru jako byly kaluže/laguny tvořící se ve skladovaném materiálu 
na ploše. Kontrolou odhalených zvýšených okrajů plochy a části povrchu plochy bylo 
zjištěno, že zvýšený okraj je na 12 místech (v délce až 5 m) silně porušen a místy zcela chybí 
(severovýchodní roh plochy v délce cca 8 m a jihozápadní roh v délce cca 5 m). Dále bylo 
kontrolou odhalené části plochy zjištěno, že její povrch je místy značně porušený, zvláště při 
okrajích dochází k silnému drolení asfaltového povrchu. 
Dle zjištění týkající se výronu hnědavě zabarvené zapáchající tekutiny podél obslužné 
komunikace, bylo konstatováno, že stav zůstal stejný, jak je výše v kontrolních zjištěních ze 
dne 9.1. a 10.1.2014 uvedeno. Výron a laguny při komunikaci byly stejného rozsahu, jímání a 
následný vývoz z provizorní jímky byly nadále prováděny.  
Při kontrole na místě bylo provedeno těžkou mechanizací šest sond do hloubky cca 1 m. 
Sondy byly vyhloubeny dvě u východní strany plochy (u větrolamu), jedna byla provedena u 
jižní strany plochy (roh jižní a západní strany), jedna mezi jímkou a obslužnou (příjezdní) 
komunikací a dvě byly provedeny na západní straně (strana protilehlá vjezdu). V krátkém 
časovém horizontu došlo k nátoku silně hnědě zabarvené tekutiny pouze u sondy mezi jímkou 
a komunikací, a to již ve hloubce 30 cm pod povrchem terénu. 
  
 
Při kontrole byly předloženy výsledky analýz prostých vzorků odebraných při kontrole na 
místě dne 10.1.2014: 
 
„povrchová voda“ 
Číslo vzorku 
 
 
142/14  143/14  144/14 145/14 146/14 147/14 
 Pozn.: 
velká 
malá 
u cesty  výron 
jímka 
stopa 
laguna 
laguna 
pH 
12,7  13  9,36 13  12,7 9,05 
El. Konduktivita (mS/cm)  36,4  57,3  27,7 56,3 46,3 63,0 
Amonné ionty (mg/l) 
4,24  21,5  11,8 72  47,2 4,48 
Dusitany NO2 (mg/l) 
1,2 
1,4 
< 0,16 
0,460 
0,5 
< 0,16 
Dusičnany NO3 (mg/l) 
< 8 
< 8 
< 8 
< 8 
< 8 
< 8 
Ukazatel  NEL (mg/l) 
volná 
fáze 
2,38  5,76 4,58 1,22 0,659 
Fe (mg/l) 
9,27  2,88  1,43 8,39 9,76 1,41 
Huminové látky (mg/l) 
58 
1000  390  1400 1100 170 
 
 
„zemina“ 
Číslo vzorku 
 
 
148/14 
 Pozn.: 
jímka 
Šušina % hm. 
72,5 
Uk NEL (mg/l) 
3 190 
 
Dále byla předložena kopie Protokolu o zkoušce povrchové vody č. 149/14 – rybník 
v blízkosti  dekontaminační plochy. Vzorek byl odebrán dne 10.1.2014 zástupci laboratoře 
Moravských naftových dolů s.p., jež provedla i analýzu vzorku s výsledkem: 
 
 
 
 
5

„povrchová voda“ 
Číslo vzorku 
 
 
149/14 
 Pozn.: 
rybník 
pH 
7,64 
El. Konduktivita (mS/cm)  1,79 
Amonné ionty (mg/l) 
0,116 
Dusitany NO2 (mg/l) 
0,604 
Ukazatel  Dusičnany NO3 (mg/l) 
186 
NEL (mg/l) 
< 0,05 
 
      Na  základě údajů v Provozním deníku převzala kontrolovaná osoba v období od 
7.12.2011 do 20.12.2012 4400,349 t odpadů. Tyto odpady dle údajů v Provozním deníku 5x 
homogenizovala v 04/2012, 31.5.2012, 08/2012, 30.9.2012 a 19.10.2012 a 1x vzorkovala. 
Údaj o vzorkování je uveden na str. 6 bez uvedení konkrétního data) a ve dnech 15. -
19.2.2013 byly odpady předány společnosti STRONG Consulting, s.r.o. na základě Vyhl. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v množství 4400,349 
t.  
Od 17.1.2013 do 23.11.2013 (poslední záznam o příjmu odpadů v „Provozním deníku“) 
přijala kontrolovaná osoba celkem 4204,67 t odpadů. Odpady převzaté 14. – 19.8. 2013 od 
DEKONTA, a.s. (1580,5 t) byly jako odpad k.č.: 17 05 04 ( „II. šarže“ upravených odpadů) 
předány dne 12.11. a 13.11.2013 v množství 1580,5 t odpadů na skládku Mutěnice – 
Hraničky. U této šarže chybí jakýkoliv záznam o aplikaci biodegrabilní kultury 
mikroorganismů. Jediným údajem o aplikaci je záznam z 1.8.2013. K výše uvedeným 
odpadům „II. šarže“ byl předložen Protokol č. 63553/2013 (ZÚ Ostrava) ze dne 7.11.2013. 
V Provozním deníku chybí jakýkoliv záznam o aplikaci mikroorganismů používaných 
v biodegradačním procesu u „šarže č. II.“ 
Na základě údajů v „Evidenci Rokytí“ převzala kontrolovaná osoba v roce 2012 celkem 
3871,529 t odpadů a v roce 2011 převzala celkem 518,82 t odpadů, tj. 4390,349 t odpadů. Dle 
údajů v „Evidenci Rokytí“  bylo předáno 3871,529 t upraveného odpadu (kontrolovaná osoba 
zařadila tyto odpady pod k.č.: 17 05 04 na základě Osvědčení o vyloučení neb. vlastností č. 
102 12 12 vypracovaném RNDr. Alexanderem Skácelem, CSc. dne 19.8.2012) tj. všechny 
odpady z dekontaminační plochy. Jedná se o chybu v zápisu – nekoresponduje s údajem 
v Provozním  deníku.  Osvědčení o vyloučení neb. vlastností nebylo zasláno na ČIŽP, ale 
předáno až dne 21.1.2014. 
Od 17.1.2013 do 23.11.2013 (poslední záznam o příjmu odpadů v „Evidenci Rokytí“ ) přijala 
kontrolovaná osoba celkem 3953,67t (1580,5 t bylo předáno dne 12.11. a 13.11.2013 odpadů 
na skládku Mutěnice – Hraničky jako „šarže II.“ – tento údaj byl ověřen dne 21.1.2014 
dožádáním relevantního dokladu na skládce Hraničky. Dle údajů v „Evidenci Rokytí“ by 
mělo být v kontrolovaném zařízení 2373,17 t odpadů, což neodpovídá předloženým dokladům 
o převzetí odpadů do kontrolovaného zařízení (ELPNO a Předávacím protokolům). Dle 
předložených dokladů by mělo být v kontrolovaném zařízení 2624,17 t a bylo přijato celkem 
4204,67 t odpadů. Dle ČIŽP disproporce vznikla nezaevidováním příjmu odpadů v měsíci 
12/2013. Neevidování příjmu odpadů v 12/2013 do „Evidence Rokytí“ je v rozporu s bodem 
4.6.1 schváleného Provozního řádu. Jedná se o neuvedení údajů zásadních pro proces 
biodegradace (např. aplikace biopreparátu). 
 
6

Při kontrole vedení evidence a předložených dokladů bylo rovněž zjištěno, že denní příjmy 
přesáhly limit stanovený schváleným Provozním řádem, tj. 10 t odpadů (viz bod 4.6.1 
schváleného Provozního řádu).  
 
Kontrola podmínek IP  
Kontrolou provozu ve vztahu k podmínkám Rozhodnutí KÚ JmK č.j. JMK 82235/2011, ze 
dne 7.11.2011 bylo zjištěno: 
Podmínka 3.2.1.  Provoz zařízení vést v souladu s Provozním řádem a k úpravě přijímat pouze 
ty druhy odpadů, které jsou uvedeny v Provozním řádu. 
Jak vyplývá z výše popsaných zjištění z kontrol na místě provedených ve dnech 9.1., 10.1, a 
21.1.2014 není tato podmínka plněna: 
a)  Bod 4.2. Provozního řádu, třetí odrážka ukládá, že „po obvodu plochy Rokytí je 
osazen betonový obrubník o výšce 15 cm. Kontaminovaný materiál se naváží na 
plochu do vzdálenosti min. 100 cm od tohoto obrubníku. Výše uvedenými kontrolami 
bylo zjištěno, že materiál byl skladován i na nezpevněném terénu mimo plochu. 
b)  Bod 4.6.1. ukládající povinnosti při příjmu a evidenci odpadů. Při kontrole bylo 
zjištěno, že kontrolovanou osobou bylo přijímáno větší množství odpadů než denní 
limit 10-ti tun (dle záznamů v Provozním deníku to bylo v roce 2013 celkem v 42 
případech) a nebylo (odrážka d) tohoto bodu) zaznamenáno množství a charakteristiky 
odpadů přijatých v měsíci prosinci 2013 do provozního deníku. 
Podmínka 4.2.3.     Přijaté odpady a ostatní látky používané v zařízení shromažďovat a 
manipulovat s nimi na označených, vodohospodářsky zabezpečených plochách.
 
Jak vyplývá z výše popsaných zjištění z kontrol na místě provedených ve dnech 9.1., 10.1, a 
21.1.2014 není tato podmínka plněna, skladovaný materiál se nacházel i mimo plochu. 
 
Podmínka 8.2.3.    Zaplnění bezodtoké sběrné jímky vodou: - sledování bude probíhat 
minimálně jednou měsíčně - při každé návštěvě zařízení - při přívalových srážkách se zápisem 
do provozního deníku zařízení.
 
Při kontrole dne 21.1.2014 bylo zjištěno, že pravidelné kontroly zaplnění sběrné jímky plochy 
nejsou v Provozním deníku evidovány v předepsaném intervalu. Kontrolou Provozního 
deníku bylo zjištěno, že kontroly zaplnění jímky byly od počátku provozu zapsány ve dnech 
14.2. 2012, 15.3. 2011, 31.5.2012, 18.6.2012, 12.7.2012, 21.8.2012, 30.9.2012, 12.10.2012, 
19.10.2012, 19.2.2013, 17.7.2013 a  30.9.2013, tzn. že za rok 2013 byla kontrola jímky 
zapsána do Provozního deníku pouze 3x. 
Podmínka 8.2.4.  Bude prováděna kontrola monitorovacího systému těsnosti plochy – systém 
drenáže ústící do kontrolních šachet v intervalu minimálně jednou měsíčně (se zápisem do 
provozního deníku zařízení).
 
      Jak vyplývá z výše popsaných zjištění z kontrol na místě provedených ve dnech 9.1., 10.1, 
a 21.1.2014 není tato podmínka plněna – monitorovací systém je již mimo provoz, 
v provozním deníku vedeném od 11.12.2011 nejsou vedeny žádné záznamy o kontrole tohoto 
systému. 
 
       Vzhledem  k tomu,  že  výše  uvedená  zjištění byla dne 21.1.2014 sepsána v Protokolu o 
kontrole zaevidovaným na ČIŽP pod č.j.  ČIŽP/47/OOV/1400671.002/14/BMT, s jehož 
 
7

obsahem byl při ukončení kontroly statutární zástupce kontrolované osoby seznámen a byl mu 
předán jeden originální výtisk,  ukládá z moci úřední ČIŽP za prokázaný správní delikt dle 
ust. § 150 správního řádu pokutu tímto vystaveným příkazem. 
 
      Výše uvedená zjištění jsou hodnocena jako porušení základních povinností provozovatele 
zařízení stanovených § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci.  
 
Pokuta byla stanovena následujícím způsobem:     
  
      Při svém rozhodování dbala ČIŽP všech zásad činnosti správního orgánu dle § 2 
správního řádu. ČIŽP se při svém rozhodování plně držela principu legality, kdy postupovala 
v souladu se všemi zákony a ostatními právními předpisy. ČIŽP dále dodržela princip zákazu 
zneužití správního uvážení, kdy uplatnila svoji pravomoc pouze na základě a v rozsahu 
zákonného zmocnění.  ČIŽP důsledně dbala ochrany práva účastníka nabytého v dobré víře, 
jakož i oprávněných zájmů všech dotčených osob.  
 Řešení ČIŽP je v souladu s veřejným zájmem a odpovídá okolnostem daného případu. 
      ČIŽP v souladu s § 3 správního řádu dodržela zásadu materiální pravdy, když v průběhu 
vedeného správního řízení plně zjistila stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, 
přičemž v průběhu správního řízení umožnila účastníkovi  řízení uplatnit jeho práva a 
oprávněné zájmy. 
      Přijaté řešení odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i tomu, aby při rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Uložené pokuty 
jsou odpovídající výším pokut ukládaných ČIŽP v obdobných případech a v takové výši, aby 
měly preventivně výchovný charakter, a ne charakter poplatku či pokuty bagatelní. 
       Podkladem  pro  vydání  rozhodnutí  dle  §  50  správního  řádu jsou zjištění uvedená 
v Protokole o kontrole ČIŽP  č.j.:  ČIŽP/47/OOV/1400671.002/14/BMT ze dne 21.1.2014 
včetně všech jeho příloh  tak, jak je v tomto protokolu uvedeno. Místní šetření vedoucí ke 
zjištěním uvedených v tomto protokolu bylo provedeno na místě samém vždy dvěma 
pracovníky  ČIŽP a statutárním zástupcem kontrolované osoby, který byl před započetím 
kontroly s obsahem kontroly seznámen.  
       Jako dalších podkladů pro vydání rozhodnutí bylo využito zákonných norem, poskytující 
doplňující informace k předmětnému místu a dalších informativních podkladů. V tomto 
případě se jednalo o Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programu a mapové podklady týkající se vodního režimu v zájmové oblasti, zejména 
vodohospodářské mapy. 
     V souladu s § 51 správního řádu bylo na místě samém ze strany ČIŽP pořízeno celkem 50 
ks fotodokumentace, která byla společně s jedním originálním výtiskem zápisu z inspekčního 
šetření předána statutárnímu zástupci kontrolované osoby.  
   Ze strany zástupců kontrolované osoby nebyla tato zjištění při samotném místním šetření, 
nikterak rozporována, kdy v Protokole o kontrole uvedl statutární zástupce kontrolované 
osoby do svého vyjádření, že „Souhlasí“.  
Ad I. Podle ustanovení § 37 odst. 6 písm. b) zákona o integrované prevenci uloží ČIŽP 
provozovateli zařízení, jestliže provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení 
nebo neplní podmínky integrovaného povolení, pokutu do výše 10 000 000,- Kč.
  Při 
rozhodování o výši pokuty ČIŽP v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 zákona o integrované 
 
8

prevenci přihlíží k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke 
vzniklým nebo hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti 
zdraví člověka a době trvání protiprávního stavu. 
Závažnost správního deliktu vyhodnotila ČIŽP jako nejvyššího charakteru, protože 
v důsledku porušení podmínek integrovaného povolení, které bylo způsobeno vědomou 
činností účastníka  řízení, kdy byl skladovaný materiál v množství desítek tun uložen zcela 
evidentně mimo vodohospodářsky zajištěnou plochu zařízení, došlo k úniku závadné látky do 
okolního prostředí, a kdy se navíc jedná o únik ze zařízení na úpravu nebezpečných odpadů, 
které by mělo sloužit k zachování kvality životního prostředí a ne ho zhoršovat. Závažnost 
tohoto správního deliktu umocňuje skutečnost, že k samotnému úniku závadné látky ze 
skladovaného materiálu došlo v důsledku porušení celkem tří podmínek integrovaného 
povolení, kdy jejich dodržení by zcela nepochybně  mělo za následek, když ne úplnou 
eliminaci možnosti vzniku pokutovaného stavu, tak jeho včasné podchycení v provozovaném 
kontrolním systému zařízení.  
Výše uvedené skutečnosti dále dokresluje fakt, že při kontrole bylo zjištěno porušení dalších 
dvou podmínek integrovaného povolení týkajících se dohledu na provoz zařízení a provozní 
evidence zařízení. Celkově lze konstatovat, že ze strany účastníka  řízení byla zajištění 
provozu zařízení věnována minimální pozornost, což nelze u společnosti, která se 
profesionálně věnuje podnikání v oblasti nakládání s odpady, tolerovat. 
Jako pozitivní skutečnost, která vedla správní orgán k tomu, že nebyla uložena pokuta vyšší, 
byla hodnocena skutečnost, že v důsledku porušení podmínek integrovaného povolení 
nedošlo k prokázanému úhynu zástupců flóry či fauny a že nebyl prokázán přímý dopad na 
kvalitu přilehlých povrchových vod. Dále též bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že účastník 
řízení po celou dobu vyvíjel dobrovolnou snahu o nápravu závadného stavu. Poslední 
skutečnost, která měla za následek výrazné snížení výše pokuty je skutečnost, že v souběhu 
s tímto správním řízení je s účastníkem řízení vedeno ze strany ČIŽP řízení o uložení opatření 
k nápravě, které účastník řízení aktivně plní a celkový objem prací na jejich splnění bude též 
vyžadovat nemalé finanční náklady.  
      Vzhledem  k  výše  uvedenému,  je  v  celkovém kontextu možno vliv porušení podmínek 
integrovaného povolení hodnotit jako významný, avšak lokálního charakteru bez prokázaného 
radikálního dopadu na životní prostředí, a proto byla uložena pokuta směrem k dolní hranici 
zákonného rozpětí, tj. pouze 7 % z možné výše pokuty. Nebyla však uložena v nižší možné 
výši, neboť ukládaná pokuta nesmí mít ve vztahu k charakteru správního deliktu bagatelní 
charakter  či charakter poplatku, tak aby působila preventivně výchovným charakterem. 
Pokuta byla uložena ve výši odpovídající výši pokut ukládaných ve skutkově shodných nebo 
podobných případech tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly. 
 
Ad II. Povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou byla uložena účastníku  řízení 
v souladu s ust. § 79 odst. 5 správního řádu podle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky, neboť správní 
řízení bylo vyvoláno výše uvedeným (specifikovaným v I. bodu výrokové části) porušením 
právní povinnosti účastníka  řízení. Z výše uvedených důvodů a také z důvodů, kdy se 
nejednalo o zvláště složitý případ a ani nebyl ke správnímu řízení přizván znalec, rozhodla 
ČIŽP tak, jak je uvedeno ve II. bodu výrokové části tohoto příkazu. V souladu s ust. § 79 
odst. 2 správního řádu rozhodla ČIŽP ve věci náhrady nákladů  řízení v rámci meritorního 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
9

 
 
 
                                                Poučení: 
 
       Podle § 150 odst. 3 správního řádu může účastník podat proti tomuto příkazu odpor, jímž 
se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Odpor je nutné podat ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení 
příkazu, a to ke správnímu orgánu, který příkaz vydal, tj. České inspekci životního prostředí, 
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává 
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 
 
 
                                                 otisk úředního razítka 
Digitálně podepsal Jana Pokludová 
 
Jana 
DN: c=CZ, o=Česká inspekce životního 
prostředí [IČ 41693205], ou=CIZP - OI 
Brno, ou=7193, cn=Jana Pokludová, 
 
Pokludová serialNumber=P170811, title=vedoucí 
oddělení 
Datum: 2014.02.12 09:47:32 +01'00'
                                                                                          Ing. Jana Pokludová 
                                                                                  vedoucí oddělení ochrany vod 
                                                                                   oblastního inspektorátu Brno 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:
 účastník řízení  -  ENVISERVIS, s.r.o., Hodonín, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01,  
                                                                            IČ: 292 18 357 
 
 
Na vědomí:
 (po nabytí právní moci) 
1. Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Příjem z pokut uložených inspekcí je podle ustanovení 
§38 odst. 7 zákona o integrované prevenci z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí 
České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu Jihomoravského kraje)  
2.  Ř ČIŽP Praha  
3.  Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 
10

Document Outline