Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Sdělení výsledků řízení'.

 
Spisová značka: ČIŽP/47/OOV/SR01/1400671 
Č.j.: ČIŽP/47/OOV/SR01/1400671.001/14/BMT 
 
V Brně dne: 27.1.2014 
 
 
Oblastní inspektorát Brno 
Lieberzeitova 14, 614 00  Brno 
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100 
IČ: 41 69 32 05, e-mail: [email address], www.cizp.cz 
                                                                                                                                        
Příkaz 
 
Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany vod (dále jen 
„ČIŽP“), jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 104 odst. 1 a ust. § 112 zákona          
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 150 správního řádu 
 
ukládá právnímu subjektu 
 
Název: ENVISERVIS, s.r.o. 
Sídlo: Hodonín, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01 
IČ: 292 18 357 
 

I. 
 
podle ust. § 42 odst. 1 a ust. § 112 odst. 1 písm. b) vodního zákona opatření k nápravě 

zamezení ohrožení kvality povrchových a podzemních vod provozem zařízení 
„Dekontaminační plocha ROKYTÍ – zařízení pro využívání nebezpečných odpadů R3“ v k.ú. 
Mutěnice v rozsahu: 
 
1.  Veškerý „skladovaný materiál“ nacházející na nezpevněném terénu mimo 
dekontaminační plochu bude odstraněn a umístěn na řádně vodohospodářsky 
zajištěnou plochu či zařízení. 
TERMÍN: do 6.2.2014 
 
2.  Bude odstraněno znečištění horního kraje betonové jímky dekontaminační plochy a 
přilehlého nezpevněného rostlého terénu.  
TERMÍN: do 6.2.2014 
 
3.  Do doby dokončení opravy zvýšeného okraje plochy (viz bod 10) bude provedena 
dočasná oprava porušených částí zvýšeného okraje za pomoci hutněného jílového valu 
či jiného těsnícího materiálu tak, aby po celé jeho délce byla zajištěna nepropustnost 
tohoto okraje a bylo zajištěno odvedení veškerých vod z plochy do k tomu určené 
betonové sběrné jímky. 
TERMÍN: do 6.2.2014 
 
4.  Podél „východní“ strany plochy (delší strana plochy s bránou) a podél „jižní“ strany 
plochy (kratší strana plochy u betonové jímky pro plochu) budou vybudovány 
 
1

záchytné příkopy o hloubce minimálně 1 m, které budou vyspádovány do provizorní 
sběrné jímky či jímek a budou zabezpečeny proti přítoku povrchových vod. 
TERMÍN: do 6.2.2014 
 
5.  Kontrola stavu zaplnění provizorní jímky či jímek bude prováděna minimálně 3 x 
týdně (rovnoměrně rozložena do celého týdne, např. Po-St-Pá apod.). Součástí této 
kontroly bude orientační stanovení ukazatele pH v kumulovaných vodách. O této 
kontrole (včetně jejího výsledku) bude proveden záznam do provozního deníku 
zařízení.  
TERMÍN:  toto opatření nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Termín ukončení tohoto opatření bude stanoven Protokolem o kontrole 
ČIŽP na základě následné kontrolní činnosti ČIŽP. 
 
6.  Vody zachytávané v záchytných příkopech a kumulované v provizorní jímce (či 
jímkách) budou pravidelně odčerpávány a dále skladovány či likvidovány v souladu 
s platnými právními předpisy. O množství odčerpané vody a způsobu její likvidace 
bude proveden záznam do Provozního deníku zařízení. 
TERMÍN:  toto opatření nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Termín ukončení tohoto opatření bude stanoven Protokolem o kontrole 
ČIŽP na základě následné kontrolní činnosti ČIŽP. 
 
7.  Jednou měsíčně bude provedeno stanovení ukazatelů pH a NEL ve vodách 
akumulovaných v provizorní jímce či jímkách. Odběr i analýza bude provedena 
k tomu způsobilou akreditovanou společností. Odběr bude prováděn vždy následně po 
odčerpání provizorní jímky prostým vzorkem přitékajících vod do jímky tak, aby byl 
odebrán vzorek nově natékajících vod a bylo vyloučeno zkreslení výsledků způsobené 
ředěním obsahu jímky srážkovými vodami. O odběru vzorků bude ČIŽP 
s dostatečným předstihem (min. 1 den)  informována na tel. 731 405 095. 
TERMÍN:  toto opatření nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Termín ukončení tohoto opatření bude stanoven Protokolem o kontrole 
ČIŽP na základě následné kontrolní činnosti ČIŽP. 
  
8.  Monitorovací systém těsnosti plochy bude uveden do provozuschopného a funkčního 
stavu. 
TERMÍN: do 30.5.2014 
 

9.  Na adresu ČIŽP, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, nebo na [email address] 
bude zaslán návrh technického řešení a způsobu kontroly monitorovacího systému 
těsnosti plochy. 
TERMÍN: do 31.3.2014 
 
10. Bude provedena oprava zvýšeného okraje plochy (včetně okraje „odvodňovacího 
kanálu“ mezi plochou a jímkou) tak, aby po celé jeho délce byla zajištěna 
nepropustnost tohoto okraje a bylo zajištěno odvedení veškerých vod z plochy do 
k tomu určené betonové sběrné jímky. 
TERMÍN: do 30.5.2014 
 
2

 
11. Po vyskladnění bude provedena oprava plochy tak, aby byla zabezpečena proti úniku 
závadných látek do podzemních či povrchových vod a následně bude odborně 
způsobilou osobou provedena kontrola těsnosti celé plochy. Doklad o výsledku bude 
zaslán na adresu ČIŽP, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno. 
TERMÍN: do 31.12.2014 
 
12. Při výjezdu mechanizace z dekontaminační plochy bude tato ještě na ploše očištěna 
tak, aby nedocházelo k „vynášení“ skladovaného materiálu na vodohospodářsky 
nezajištěné přilehlé plochy či komunikace. 
TERMÍN: od 6.2.2014 
 
13. Ze strany zástupců společnosti ENVISERVIS, s.r.o. IČ: 292 18 357 (případně jinou 
odborně způsobilou osobou k provádění sanačních prací) bude, po dohodě se 
statutárním zástupcem obce Mutěnice a v součinnosti s pracovníky pověřené stavební 
společnosti, prováděn dohled při zemních pracích na stavbě přilehlého suchého poldru 
s cílem  vizuálně monitorovat případný výskyt znečištění vod či zeminy. O 
prováděném monitoringu budou vedeny záznamy. V případě pozitivního zjištění 
znečištění bude ČIŽP neprodleně informována a bude projednán další postup. O 
dohledu budou průběžně vedeny záznamy a po ukončení bude vyhotovena závěrečná 
zpráva. 
TERMÍN: od 6.2.2014 
 
II. 
 
Dle ust. § 79 odst. 2 a 5 správního řádu a v souladu s ust. § 6 Vyhlášky č. 520/2005 Sb., o 
rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši 
paušální částky nákladů řízení (dále jen vyhláška) 
povinnost uhradit náklady řízení  paušální  částkou ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc 
korun českých) 
neboť  řízení ve věci bylo vyvoláno porušením právní povinnosti účastníkem ve smyslu 
výroku I. tohoto rozhodnutí. 
 
Paušální  částka náhrady nákladů  řízení je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet  České inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, 
vedeného u ČNB Praha 
 
číslo účtu: 3754-9126101/0710 
konstantní symbol: 1148 – při platbě přes účet                  
                               1149 – při platbě složenkou 
variabilní symbol: 292 18 357 
specifický symbol: 4770023714 
 
 
Odůvodnění: 
 
      Ve dnech 9.1.2014, 10.1.2014 a 21.1.2014 provedla Česká inspekce životního prostředí, 
oblastní  inspektorát Brno (dále OI Brno) kontrolu zařízení „Dekontaminační plocha 
ROKYTÍ – zařízení pro využívání nebezpečných odpadů R3“ v k.ú. Mutěnice provozované 
 
3

podnikatelským subjektem ENVISERVIS, s.r.o., Hodonín, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01, 
IČ: 292 18 357.   
 
Při kontrole bylo zjištěno: 
 
Kontrolní zjištění ze dne 9.1.2014 
Dne 9.1.2014 byla za přítomnosti RNDr. Petra Tkáče (jednatel kontrolované osoby) a 
Romana Benešovského (zástupce Policie ČR, přizván RNDr. Petrem Tkáčem) provedena Ing. 
Táborským a Mgr. Tesařem kontrola na místě. Touto kontrolou na místě bylo zjištěno, že 
podél celého „spodního“ (východního) okraje příjezdové komunikace se na nezpevněném 
terénu nachází větší množství lagun (cca 20 lagun o velikostech do 0,5 m2) tmavě zabarvené a 
silně zapáchající tekutiny. U nejvzdálenějšího okraje příjezdové komunikace (ve vzdálenosti 
cca 100 metrů) docházelo k soustavnému výronu této tekutiny v množství cca 0,01 l/s, která 
byla zachytávána do provizorně zbudované zemní jímky, ve které se nacházelo cca 1,5 m3. 
Obsah jímky byl dle sdělení RNDr. Petra Tkáče odvážen dle potřeby na dekontaminační 
plochu Genže. 
Kontrolou dekontaminační plochy bylo zjištěno, že plocha byla zcela zaplněna skladovaným 
materiálem a to po celé své ploše v průměrné výši cca 1,5 m (mimo cca 5 m2 u vjezdu na 
plochu). V tomto skladovaném materiálu byly vytvořeny dvě laguny (každá o rozměru cca 25 
m2) zaplněné světle a rezavě zabarvenou tekutinou, kdy na povrchu tekutiny u laguny 
vzdálenější od vjezdu se nacházela cca 1 cm silná volná fáze ropné látky. Aby na ploše mohla 
být skladována taková mocnost materiálu, byla po celém obvodu plochy přihrnuta hráz 
„zeminy“ a to až do výše cca 2 m. Zvýšený betonový okraj plochy byl celý pod  skladovaným 
nebo přihrnutým materiálem. V době kontroly byl zvýšený okraj zřejmý pouze v místě u 
vjezdu (cca 4 m na pravé východní kratší stěně plochy) a na odvodňovacím „kanálu“ mezi 
plochou a jímkou. Při kontrole bylo zjištěno, že tento okraj je silně porušen a místy zcela 
chybí (vyvrácené obrubníky). V tomto místě bylo dále zcela zřejmé, že zde skladovaný 
materiál přesahuje přes zvýšený okraj do vzdálenosti cca 2 m za zvýšený okraj na nezpevněný 
terén, kde se ve skladovaném materiálu nacházely drobné laguny tmavě zabarvené a 
zapáchající kapaliny vizuálně totožné s kapalinou odtékající podél příjezdní komunikace – viz 
výše. Tato „kapalina“ se nacházela i na skladovací ploše, v záchytné jímce a ve „stopách“ u 
západní strany dekontaminační plochy (tyto stopy byly v nahrnuté „zemině“ výše než okolní 
terén). 
Záchytná jímka byla v době kontroly zaplněna cca 1,5 m od horního okraje. Dle stop na jejím 
okraji a na okolní vegetaci bylo konstatováno, že došlo k přetečení jímky. Okraje jímky téměř 
po celém obvodu a rostlinný pokryv v cca 2 metrovém pásu u východní stěny jímky byly 
pokryty ropnou látkou. 
Kontrola monitorovacího systému těsnosti nebyla provedena, protože nebyl nalezen. Na dotaz 
ČIŽP jak je provozován, bylo RNDr. Tkáčem odpovězeno, že o žádném kontrolním systému 
nemá informace – zřejmě již byl v havarijním stavu při předání plochy. 
 
Kontrolní zjištění ze dne 10.1.2014 
Dne 10.1.2014 byla za přítomnosti RNDr. Petra Tkáče (jednatel kontrolované osoby)  
provedena Ing. Táborským a Ing. Zavadilem kontrola na místě. Stav zjištěný dne 10.1.2014 
byl zcela totožný s výše popsaným stavem zjištěným dne 9.1.2014, o této skutečnosti byla ze 
strany ČIŽP pořízena fotodokumentace – viz příloha.  
Při této kontrole byly na žádost RNDr. Tkáče  odebrány zástupci laboratoře Moravských 
naftových dolů s.p. vzorky vod/závadných látek a zeminy. Odběru vzorků byli dále přítomni 
zástupci MěÚ a Obce Mutěnice. O odběru vzorků byly sepsány protokoly a pořízena 
fotodokumentace o odběru vzorků  č. 007/14, č. 009/14 a č. 010/14. Bylo předloženo 
Osvědčení o akreditaci č. 688/2013 pro zkušební laboratoř  č. 1328 MND a.s. se sídlem 
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006 s platností do 13.10.2014. Celkem bylo 
odebráno 7 vzorků (6x vzorek „vody“, 1x vzorek zeminy): 
 
 
 
 
4

„povrchová voda:“ 
Poř. číslo Místo 
odběru Vzorek 
č. 

Velká laguna na ploše 
142/14 

Malá laguna na ploše „u brány“ 
143/14 

Kaluž/laguna u „spodního“ (východního) okraje 144/14 
příjezdové komunikace ve vzdálenosti cca 50 metrů od 
plochy. 

Výron u nejvzdálenějšího okraje příjezdové komunikace  145/14 
ve vzdálenosti cca 100 metrů od plochy. 
5 Provizorně zbudované zemní jímky  u nejvzdálenějšího  146/14 
okraje příjezdové komunikace ve vzdálenosti cca 100 
metrů od plochy. 

Malá laguna za plochou ve „stopách“ u západní strany  147/12 
dekontaminační plochy. 
 
 
Zemina: 
Poř. číslo Místo 
odběru Vzorek 
č. 

Zemina z 
hladinového okraje provizorně zbudované 148/14 
zemní jímky u nejvzdálenějšího okraje příjezdové 
komunikace ve vzdálenosti cca 100 metrů od plochy. 
 
Dne 10.1.2014 byla kontrolovanou osobou poskytnuta část provozní dokumentace – 
„Provozní deník Rokytí“ (první zápis dne 11.12.2011) a „Evidence Rokytí“ (první zápis dne 
11.12.2011).  
 
Kontrolní zjištění ze dne 21.1.2014 
Dne 10.1.2014 byla za přítomnosti RNDr. Petra Tkáče (jednatel kontrolované osoby)  
provedena Ing. Táborským a Ing. Zavadilem kontrola na místě. Při kontrole na místě bylo 
zjištěno, že většina skladovaného materiálu a materiálu, který tvořil valy kolem 
dekontaminační plochy byl „přebagrován“ na dekontaminační plochu, kde byl umístěn 
v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plochy. Takto upravena nebyla pouze jižní strana 
plochy (kratší, spodní strana), kdy tuto úpravu znemožnily delší vytrvalé srážky mající za 
následek silně rozbahněný terén. Dle sdělení RNDr. Petra Tkáče byla menší část materiálu 
tvořící valy kolem plochy odvezena na dekontaminační plochu Genže. Při dnešní kontrole 
(vzhledem k přebagrování materiálu a „odhalení“ okrajů plochy) bylo již možno konstatovat, 
že skladovaný materiál se do doby přebagrování na plochu nacházel po celém obvodu plochy 
až do vzdálenosti 2 m od zvýšeného okraje plochy na nezpevněném terénu a valy kolem 
plochy až do vzdálenosti 5 m. Na nezpevněném terénu při severním (směr Dubňanská hora) a 
západním (strana protilehlá vjezdu) okraji plochy, ze kterého byl skladovaný materiál a val 
odbagrován se nacházela větší množství (řádově desítky) menších kaluží/lagun (o rozměru do 
0,5 m2), zaplněných silně hnědě zabarvenou zapáchající tekutinou vizuálně obdobného 
charakteru jako byly kaluže/laguny tvořící se ve skladovaném materiálu na ploše. Kontrolou 
odhalených zvýšených okrajů plochy a části povrchu plochy bylo zjištěno, že zvýšený okraj je 
na 12 místech (v délce až 5 m) silně porušen a místy zcela chybí (severovýchodní roh plochy 
v délce cca 8 m a jihozápadní roh v délce cca 5 m). Dále bylo kontrolou odhalené části plochy 
zjištěno, že její povrch je místy značně porušený, zvláště  při okrajích dochází k silnému 
drolení asfaltového povrchu. 
Dle zjištění týkající se výronu hnědavě zabarvené zapáchající tekutiny podél obslužné 
komunikace, bylo konstatováno, že stav zůstal stejný, jak je výše v kontrolních zjištěních ze 
dne 9.1. a 10.1.2014 uvedeno. Výron a laguny při komunikaci byly stejného rozsahu, jímání a 
následný vývoz z provizorní jímky byl nadále prováděn.  
Při kontrole na místě bylo provedeno těžkou mechanizací šest sond do hloubky cca 1 m. 
Sondy byly provedeny dvě u východní strany plochy (u větrolamu), jedna byla provedena u 
jižní strany plochy (roh jižní a západní strany), jedna mezi jímkou a obslužnou (příjezdní) 
komunikací a dvě byly provedeny na západní straně (strana protilehlá vjezdu). V krátkém 
 
5

časovém horizontu došlo k nátoku „projednávané“ silně hnědě zabarvené tekutiny pouze u 
sondy mezi jímkou a komunikací, a to již ve hloubce 30 cm pod povrchem terénu. 
  
 Při kontrole byly předloženy výsledky analýz vzorků odebraných při kontrole na místě dne 
10.1.2014: 
 
„povrchová voda“ 
Číslo vzorku 
 
 
142/14  143/14  144/14 145/14 146/14 147/14 
 
Pozn.: 
velká laguna 
malá laguna 
u cesty 
výron 
jímka 
stopa 
pH 
12,7  13  9,36 13  12,7 9,05 
El. Konduktivita (mS/cm)  36,4  57,3  27,7 56,3 46,3 63,0 
Amonné ionty (mg/l) 
4,24  21,5  11,8 72  47,2 4,48 
Dusitany NO2 (mg/l) 
1,2 1,4 0,16 
0,460 
0,5 0,16 
Dusičnany NO3 (mg/l) 

8  8  8  8  8 
Ukazatel  NEL (mg/l) 
volná 
fáze 
2,38  5,76 4,58 1,22 0,659 
Fe (mg/l) 
9,27  2,88  1,43 8,39 9,76 1,41 
Huminové látky (mg/l) 
58 
1000  390  1400 1100 170 
 
„zemina“ 
Číslo vzorku 
 
 
148/14 
 
Pozn.: jímka 
Šušina % hm. 
72,5 
U kNEL (mg/l) 
3  190 
 
 
 
Na základě údajů v Provozním deníku převzala kontrolovaná osoba v období od 7.12.2011 do 
20.12.2012 4400,349 t odpadů. Tyto odpady dle údajů v 
Provozním deníku 5x 
homogenizovala v 04/2012, 31.5.2012, 08/2012, 30.9.2012 a 19.10.2012 a 1x vzorkovala 
Údaj o vzorkování je uveden na str. 6 bez uvedení konkrétního data) a ve dnech15 -19.2.2013 
odpady předány společnosti STRONG Consulting, s.r.o. na základě dle Vyhl. 294/2005 Sb. 
v množství 4400,349 t.  
Od 17.1.2013 do 23.11.2013 (poslední záznam o příjmu odpadů v „Provozním deníku“ ) 
přijala kontrolovaná osoba celkem 4204,67 t odpadů. Odpady převzaté 14. – 19.8. 2013 od 
DEKONTA, a.s. (1580,5 t) byly jako odpad k.č.: 17 05 04 ( „II. šarže“ upravených odpadů) 
předány dne 12.11. a 13.11.2013 v množství 1580,5 t odpadů na skládku Mutěnice – 
Hraničky. U této šarže chybí jakýkoliv záznam o aplikaci biodegrabilní kultury 
mikroorganismů. Jediným údajem o aplikaci je záznam z 1.8.2013. K výše uvedeným 
odpadům „II.šarže“ byl předložen Protokol č. 63553/2013 (ZÚ Ostrava) 
ze dne 
7.11.2013.V 
Provozním deníku chybí jakýkoliv záznam o aplikaci mikroorganismů 
používaných v biodegradačním procesu u „šarže č. II.“ 
 
Na základě údajů v „Evidenci Rokytí“ převzala kontrolovaná osoba v roce 2012 celkem 
3871,529 t odpadů a v roce 2011 převzala celkem 518,82 t odpadů, tj. 4390,349 t odpadů. Dle 
údajů v „Evidenci Rokytí“  bylo předáno 3871,529 t upraveného odpadu (kontrolovaná osoba 
zařadila tyto odpady pod k.č.: 17 05 04 na základě Osvědčení o vyloučení neb. vlastností č. 
102 12 12 vypracovaném RNDr. Alexanderem Skácelem, CSc. dne 19.8.2012) tj. všechny 
odpady z dekontaminační plochy. Jedná se o chybu v zápisu – nekoresponduje s údajem 
v Provozním  deníku.  Osvědčení o vyloučení neb. vlastností nebylo zasláno na ČIŽP, ale 
předáno až dne 21.1.2014. 
Od 17.1.2013 do 23.11.2013 (poslední záznam o příjmu odpadů v „Evidenci Rokytí“ ) přijala 
kontrolovaná osoba celkem 3953,67t (1580,5 t bylo předáno dne 12.11. a 13.11.2013 odpadů 
na skládku Mutěnice – Hraničky jako „šarže II.“ – tento údaj byl ověřen dne 21.1.2014 
dožádáním relevantního dokladu na skládce Hraničky. Dle údajů v „Evidenci Rokytí“ by 
mělo být v kontrolovaném zařízení 2373,17 t odpadů, což neodpovídá předloženým dokladům 
 
6

o převzetí odpadů do kontrolovaného zařízení (ELPNO a Předávacím protokolům). Dle 
předložených dokladů by mělo být v kontrolovaném zařízení 2624,17 t a bylo přijato celkem 
4204,67 t odpadů. Dle ČIŽP disproporce vznikla nezaevidováním příjmu odpadů v měsíci 
12/2013. Neevidování příjmu odpadů v 12/2013 do „Evidence Rokytí“ je v rozporu s bodem 
4.6.1 schváleného Provozního řádu. Neuvedení údajů zásadních pro proces biodegradace 
(např. aplikace biopreparátu) 
Při kontrole vedení evidence a předložených dokladů bylo rovněž zjištěno, že denní příjmy 
přesáhly limit stanovený schváleným Provozním řádem, tj. 10 t odpadů (viz bod 4.6.1 
schváleného Provozního řádu).  
 
 
Kontrola podmínek IP 
Kontrolou provozu ve vztahu k podmínkám Rozhodnutí KÚ JmK č.j. JMK 82235/2011, ze 
dne 7.11.2011 bylo zjištěno: 
 
Podmínka 3.2.1.  
Provoz zařízení vést v souladu s Provozním řádem a k úpravě přijímat pouze ty druhy odpadů, 
které jsou uvedeny v Provozním řádu. 
Jak vyplývá z výše popsaných zjištění z kontrol na místě provedených ve dnech 9.1., 10.1, a 
21.1.2014 není tato podmínka plněna: 
a)  bod 4.2. Provozního řádu, třetí odrážka ukládá, že „po obvodu plochy Rokytí je 
osazen betonový obrubník o výšce 15 cm. Kontaminovaný materiál se naváží na 
plochu do vzdálenosti min. 100 cm od tohoto obrubníku. Výše uvedenými kontrolami 
bylo zjištěno, že materiál byl skladován i na nezpevněním terénu mimo plochu. 
b)  Bod 4.6.1. ukládající povinnosti při příjmu a evidenci odpadů. Při kontrole bylo 
zjištěno, že kontrolovanou osobou bylo přijímáno větší množství odpadů než denní 
limit 10-ti tun (dle záznamů v Provozním deníku to bylo v roce 2013 v celkem 42 
případech) a nebylo (odrážka d) tohoto bodu) zaznamenáno množství a charakteristiky 
odpadů přijatých v měsíci prosinci 2013 do provozního deníku. 
 
Podmínka 4.2.3. 
Přijaté odpady a ostatní látky používané v zařízení shromažďovat a manipulovat s nimi na 
označených, vodohospodářsky zabezpečených plochách. 
Jak vyplývá z výše popsaných zjištění z kontrol na místě provedených ve dnech 9.1., 10.1, a 
21.1.2014 není tato podmínka plněna, skladovaný materiál se nacházel i mimo plochu. 
 
Podmínka 8.2.3.  
Zaplnění bezodtoké sběrné jímky vodou: - sledování bude probíhat minimálně jednou měsíčně 
- při každé návštěvě zařízení - při přívalových srážkách se zápisem do provozního deníku 
zařízení. 
Při dnešní kontrole bylo zjištěno, že pravidelné kontroly zaplnění sběrné jímky plochy nejsou 
v Provozním deníku evidovány v předepsaném intervalu. Kontrolou Provozního deníku bylo 
zjištěno, že kontroly zaplnění jímky byly od počátku provozu zapsány ve dnech 14.2. 2012, 
15.3. 2011, 31.5.2012, 18.6.2012, 12.7.2012, 21.8.2012, 30.9.2012, 12.10.2012, 19.10.2012, 
19.2.2013, 17.7.2013 a  30.9.2013, tzn. že za rok 2013 byla kontrola jímky zapsána do 
Provozního deníku pouze 3x. 
 
 
 
7

Podmínka 8.2.4. 
Bude prováděna kontrola monitorovacího systému těsnosti plochy – systém drenáže ústící do 
kontrolních šachet v intervalu minimálně jednou měsíčně (se zápisem do provozního deníku 
zařízení). 
      Jak vyplývá z výše popsaných zjištění z kontrol na místě provedených ve dnech 9.1., 10.1, 
a 21.1.2014 není tato podmínka plněna – monitorovací systém je již mimo provoz, 
v provozním deníku vedeném od 11.12.2011 nejsou vedeny žádné záznamy o kontrole tohoto 
systému. 
 
 
      Výše uvedená zjištění byla dne 21.1.2014 sepsána v Protokolu o kontrole zaevidovaným 
na  ČIŽP pod č.j.  ČIŽP/47/OOV/1400671.002/14/BMT, s jehož obsahem byl při ukončení 
kontroly statutární zástupce kontrolované osoby seznámen a byl mu předán jeden originální 
výtisk. 
   Podkladem pro vydání rozhodnutí dle § 50 správního řádu jsou zjištění uvedená v Protokole 
o kontrole ČIŽP  č.j.:  ČIŽP/47/OOV/1400671.002/14/BMT ze dne 21.1.2014, včetně všech 
jeho příloh tak, jak je v tomto protokolu uvedeno. Místní šetření vedoucí ke zjištěním 
uvedených v tomto protokolu bylo provedeno na místě samém vždy dvěma pracovníky ČIŽP 
a statutárním zástupcem kontrolované osoby.  
 
Výše uvedená zjištění jsou hodnocena jako porušení základních povinností provozovatele 
zařízení stanovených § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně  některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a jako porušení dalších 
povinností stanovených § 39 odst.4 vodního zákona pro manipulaci a skladování závadných 
látek.  
  
Poučení o odvolání: 
 
          Podle  §  150  odst.  3  správního  řádu může účastník podat proti tomuto příkazu odpor, 
jímž se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Odpor je nutné podat ve lhůtě 8 dnů ode dne 
oznámení příkazu, a to ke správnímu orgánu, který příkaz vydal, tj. České inspekci životního 
prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává 
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 
 
 
 
                                            otisk úředního razítka 
 
 
Jana 
Digitálně podepsal Jana Pokludová 
 
DN: c=CZ, o=Česká inspekce životního 
prostředí [IČ 41693205], ou=CIZP - OI Brno, 
ou=7193, cn=Jana Pokludová, 
 
Pokludová
serialNumber=P170811, title=vedoucí oddělení 
Datum: 2014.01.27 14:15:47 +01'00'
                                                                                          Ing. Jana Pokludová 
                                                                                  vedoucí oddělení ochrany vod 
                                                                                   oblastního inspektorátu Brno 
 
 
 
Obdrží: účastník řízení  -  ENVISERVIS, s.r.o., Hodonín, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01,        
IČ: 292 18 357 
Na vědomí: (po nabytí právní moci) 
2.  Pověřená obec Hodonín 
3.  Ř ČIŽP Praha  
 
8

Document Outline