Nejste spokojeni se zaslanou odpovědí?

Pokud ...

  • jste nedostali odpověď během 15 dnů (zákonná lhůta),
  • jste nedostali veškeré požadované informace,or
  • nesouhlasíte s výší poplatku, který instituce požaduje pro zodpovězení dotazuor
  • či zodpovězení dotazu bylo zadmítnuto bez uvedení zákonného důvodu,

pak můžete

  1. doplnit dotaz.
  2. nebo také můžete podat stížnost, odvolání nebo žalobu..
  3. Před podáním stížnosti, odvolání či žaloby prověřte všechny nekonfliktní dostupné metody, jak získat odpověď na svůj dotaz. Jaké všechny fáze může mít zodpovězení dotazu, můžete zjistit z grafu na stránkách Otevřete.cz.

Doplnění dotazu #

    Na konci stránky s vaším dotazem Informace pro všechny vyberte volbu "Požádat o doplnění dotazu"     "request an internal review". Poté sepište žádost, která konkrétně odkazuje na chybějící informace. Link na žádost včetně všech potřebných osobních údajů doplní systém stránek IPV.

Může se také stát, že instituce pošle výzvu k doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 dní od podání žádosti a vy jako tazatel máte 30 dní od doručení výzvy, jinak instituce zodpovězení dotazu odloží. Zodpovězení takto doplněného dotazu pak probíhá ve lhůtě nezbytné k k opatření údajů podle § 6 odst. 2 pro vydání rozhodnutí (zákon tedy určitou lhůtu přímo nestanovuje).

Instituce také může zaslat oznámení, že pro vypracování odpovědi požaduje poplatek. Instituce musí ve zprávě uvést přesnou částku (a ta musí být uveřejněna i v ceníku instituce na jejích stránkách jako jednu z povinných informací podle zákona 106/2000, Sb.). Pokud s výší poplatku nesouhlasíte, můžete instituci např. poskytnout scanner, který nepoužíváte (začasto se pak jeden na instituci objeví a zodpovězení dotazu je tak rázem méně finančně náročnější), nebo můžete podat stížnost do 30 dnů od doručení oznámení.

2. Podání stížnosti #

Pokud vám instituce neodpověděla v zákonem dané lhůtě nebo jste s obsahem odpovědi nespokojeni a nezískali jste žádné doplňující informace, můžete podat stížnost, odvolání nebo žalobu. Pokud tak učiníte, připište ke svému dotazu na stránkách IPV stručnou poznámku o průběhu. Avšak dříve, než podáte stížnost, odvolání nebo žalobu, pokuste se získat informace všemi jinými dostupnými cestami – může vám pomoci návod na stránkách Otevřete.cz. Nicméně efektivnější než soudní cesta je získání informace přes sdružení, která se stejným tématem zabývají, sepsání petice nebo vytvoření hnutí.

Prosíme vezměte na vědomí, že stránky IPV vám neposkytnují právní servis při podávání stížnosti, odvolání či žaloby – tyto kroky již konzultujte se svým advokátem. Stránky IPV zde slouží ke komunikaci mezi občany a institucemi a nejsou místem pro řešení občansko-správních sporů.

Rozdíl mezi stížností, odvoláním a žalobou

Stížnost Řeší neposkytnutí informace bez vydání rozhodnutí/ nespokojenost s poskytnutou informací. Podává se po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, anebo po obdržení sdělení, s nímž tazatel nesouhlasí (odkázání na již zveřejněnou informaci, neúplné zodpovězení), či není-li sdělení správné, nebo po sdělení že požadované informace se nevztahují k působnosti instituce a dotaz odkládá, nebo sdělení o výši požadované úhrady, s níž tazatel nesouhlasí. Rozhoduje nadřízený orgán.

Odvolání Řeší odmítnutí vzneseného dotazu Rozhodnutím o odmítnutí žádosti. Podává se po doručení Rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán.

Žaloba Řeší Rozhodnutí o odvolání nadřízeného orgánu. Rozhoduje soud dle Soudního řádu správního. Více informací o podání žaloby pak najdete zde.