Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam všech činností a úkonů, které povinný subjekt učinil při návrhu, schvalování, realizaci, zprovozňování, úpravách či v jakékoliv jiné souvislosti se zřizováním předmětné zastávky, a to v následujícím minimálním rozsahu.
a. Datum
b. Stručný popis úkonu
c. Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která úkon provedla

2. Pokud měly úkony dle předchozího bodu nějaký písemný výstup nebo písemnou formu, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. V případě mimořádně rozsáhlých dokumentů, které nejsou v elektronické podobě a jejich převod by představoval pro povinný subjekt velkou zátěž postačí stručný popis dokumentu.

3. Informace o nákladech, které povinný subjekt v souvislosti s návrhem, schvalováním, realizací, zprovozňováním, úpravami předmětné zastávky vynaložil, a to včetně nákladů interních. V případě interních nákladů (mzdy apod.) postačí přibližný kvalifikovaný odhad s přesností na desetitisíce.

4. Informace o nákladech dle předchozího bodu, které povinný subjekt nevynaložil, ale je smluvně nebo jinak vázán je učinit - např. práce objednané leč nikoliv provedené či proplacené.

Veškeré informace žádám poskytnout v elektronické formě. Pokud je pro jejich objem nelze zaslat elektronickou poštou, žádám povinný subjekt aby mne kontaktoval za účelem domluvy na formě předání.

V dokonalé úctě

Michal A. Valášek

VED ODO Ing. Kovařík Jan,

1 příloha

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

V Praze, dne 19.04.2017

 

Vážený pane,

v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sděluji, že Vaše žádost je
vedena pod číslem jednacím MČ P7 021501/2017/ODO/KOV.

V této záležitosti dále mohu konstatovat, že Odbor dopravy MČ Praha 7 je
silničním správním úřadem ve věci místních komunikací II., III. a IV.
třídy. Komunikace trasovaná po Hlávkově mostě přes ostrov Štvanice je
zařazena do místních komunikací I. třídy, tudíž místně příslušným
silničním správním úřadem konajícím a rozhodujícím ve věci organizace
dopravy na Hlávkově mostě je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m.
Prahy (ODA MHMP). Vzhledem k faktu, že tramvajová zastávka Štvanice se
nachází na území MČ Praha 7 a její zřízení je z koncepčního hlediska MČ
Praha 7 podporováno, mohu dále konstatovat, že v rámci přípravné
projektové fáze se zástupce Odboru dopravy MČ Praha 7 a zástupci radnice
MČ Praha 7 účastnili vybraných schůzek se zástupci ODA MHMP, případně
dalších schůzek s projektantem. Níže uvádím přehled uskutečněných schůzek,
jejich účastníky a jejich obsah.

6.6.2016 – starosta MČ Praha 7 Mgr. Jan Čižinský, místostarosta MČ Praha 7
Mgr. Ondřej Mirovský, zástupce ODA MHMP – konzultace návrhu
stavebně-technického řešení

7.10.2016 – místostarosta MČ Praha 7 Mgr. Ondřej Mirovský, zástupce ODA
MHMP – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

21.11.2016 – místostarosta MČ Praha 7 Mgr. Ondřej Mirovský, zástupce ODA
MHMP – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

22.11.2016 – vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 7 Ing. Jan Kovařík, zástupce
ODA MHMP, zástupce TSK hl. m. Prahy, zástupce PČR – konzultace návrhu
stavebně-technického řešení

30.11.2016 – vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 7 Ing. Jan Kovařík,
projektant – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

2.12.2016 – vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 7 Ing. Jan Kovařík, zástupce
ODA MHMP – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

Výstupem Odboru dopravy MČ Praha 7 i výstupem zástupců radnice MČ Praha 7
činěným v rámci těchto schůzek bylo vždy ústní vyjádření k problematice
navrhovaného stavebně-technického uspořádání předmětných tramvajových
zastávek. Další úkony nebyly zástupci MČ Praha 7, kromě občasných
telefonických konzultací, v této věci činěny.

Návrh nového dopravně organizačního uspořádání zprovozněných tramvajových
zastávek Štvanice byl uhrazen projektantovi z veřejných zdrojů
akumulovaných v rozpočtu MČ Praha 7 a to ve výši 45.250,- Kč. Příslušná
částka byla vyplacena na základě Dohody o pracovní činnosti uzavřené s
projektantem. Platby za rok 2016 a za rok 2017, které se týkaly projektové
a inženýrské činnosti spojené s návrhem nového uspořádání tramvajové
zastávky Štvanice, stejně tak s projednáním návrhu a s autorským dozorem
projektanta na stavbě, byly následující:

2016 – 26.750,- Kč

2017 – 18.500,- Kč

Interní náklady nebyly vyčísleny, neboť konzultační činnost je běžnou
agendou jak volených zástupců radnice MČ Praha 7, tak i vedoucího Odboru
dopravy MČ Praha 7. Tudíž se nejedná o nákladovou položku ve smyslu
dalších vynaložených finančních prostředků.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že povinný subjekt není do budoucna vázán
žádnými dalšími požadavky týkajícími se například neprovedených či
neproplacených prací.

S pozdravem

 

Ing. Jan Kovařík

Vedoucí odboru dopravy

 

e-mail: [1]KovarikJ@@praha7.cz

tel.: 220 144 024

kancelář č. 249

 

[2]cid:image001.jpg@01D1340F.D6B05850

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00  Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7 blocked::https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7

VED ODO Ing. Kovařík Jan,

1 příloha

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

V Praze, dne 19.04.2017

 

Vážený pane,

v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sděluji, že Vaše žádost je
vedena pod číslem jednacím MČ P7 021501/2017/ODO/KOV.

V této záležitosti dále mohu konstatovat, že Odbor dopravy MČ Praha 7 je
silničním správním úřadem ve věci místních komunikací II., III. a IV.
třídy. Komunikace trasovaná po Hlávkově mostě přes ostrov Štvanice je
zařazena do místních komunikací I. třídy, tudíž místně příslušným
silničním správním úřadem konajícím a rozhodujícím ve věci organizace
dopravy na Hlávkově mostě je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m.
Prahy (ODA MHMP). Vzhledem k faktu, že tramvajová zastávka Štvanice se
nachází na území MČ Praha 7 a její zřízení je z koncepčního hlediska MČ
Praha 7 podporováno, mohu dále konstatovat, že v rámci přípravné
projektové fáze se zástupce Odboru dopravy MČ Praha 7 a zástupci radnice
MČ Praha 7 účastnili vybraných schůzek se zástupci ODA MHMP, případně
dalších schůzek s projektantem. Níže uvádím přehled uskutečněných schůzek,
jejich účastníky a jejich obsah.

6.6.2016 – starosta MČ Praha 7 Mgr. Jan Čižinský, místostarosta MČ Praha 7
Mgr. Ondřej Mirovský, zástupce ODA MHMP – konzultace návrhu
stavebně-technického řešení

7.10.2016 – místostarosta MČ Praha 7 Mgr. Ondřej Mirovský, zástupce ODA
MHMP – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

21.11.2016 – místostarosta MČ Praha 7 Mgr. Ondřej Mirovský, zástupce ODA
MHMP – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

22.11.2016 – vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 7 Ing. Jan Kovařík, zástupce
ODA MHMP, zástupce TSK hl. m. Prahy, zástupce PČR – konzultace návrhu
stavebně-technického řešení

30.11.2016 – vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 7 Ing. Jan Kovařík,
projektant – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

2.12.2016 – vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 7 Ing. Jan Kovařík, zástupce
ODA MHMP – konzultace návrhu stavebně-technického řešení

Výstupem Odboru dopravy MČ Praha 7 i výstupem zástupců radnice MČ Praha 7
činěným v rámci těchto schůzek bylo vždy ústní vyjádření k problematice
navrhovaného stavebně-technického uspořádání předmětných tramvajových
zastávek. Další úkony nebyly zástupci MČ Praha 7, kromě občasných
telefonických konzultací, v této věci činěny.

Návrh nového dopravně organizačního uspořádání zprovozněných tramvajových
zastávek Štvanice byl uhrazen projektantovi z veřejných zdrojů
akumulovaných v rozpočtu MČ Praha 7 a to ve výši 45.250,- Kč. Příslušná
částka byla vyplacena na základě Dohody o pracovní činnosti uzavřené s
projektantem. Platby za rok 2016 a za rok 2017, které se týkaly projektové
a inženýrské činnosti spojené s návrhem nového uspořádání tramvajové
zastávky Štvanice, stejně tak s projednáním návrhu a s autorským dozorem
projektanta na stavbě, byly následující:

2016 – 26.750,- Kč

2017 – 18.500,- Kč

Interní náklady nebyly vyčísleny, neboť konzultační činnost je běžnou
agendou jak volených zástupců radnice MČ Praha 7, tak i vedoucího Odboru
dopravy MČ Praha 7. Tudíž se nejedná o nákladovou položku ve smyslu
dalších vynaložených finančních prostředků.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že povinný subjekt není do budoucna vázán
žádnými dalšími požadavky týkajícími se například neprovedených či
neproplacených prací.

S pozdravem

 

Ing. Jan Kovařík

Vedoucí odboru dopravy

 

e-mail: [1]KovarikJ@@praha7.cz

tel.: 220 144 024

kancelář č. 249

 

[2]cid:image001.jpg@01D1340F.D6B05850

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00  Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7 blocked::https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7