Provozovny v Doksech - pláž a vodní plocha - Aquapark Staré Splavy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Město Doksy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ žádám o sdělení výčtu všech provozoven k podnikání, evidovaných na pozemcích, jež byly městem Doksy pronajaty smlouvou č. 212/2008 vč. jejich dodatků, s uvedením jejich adres či jiného konkrétního označení umístění, včetně informace, k jakým účelům jsou tyto provozovny zkolaudovány, zejména žádám informace k "Hotelu na pláži", pizzerie, stánku na pláži, půjčovně šlapadel, provozovně diskoték, ale i příp. dalších.
2/ Dále žádám o sdělení údajů o provozovnách, jež se nachází na území části vodní plochy Máchovo jezero, které k podnikání v praxi využívá firma Aquapark Staré Splavy, a. s., příp. jiné subjekty, konkrétně k provozování a/skluzavek, b/bazénů s moly, c/vodních nafukovacích atrakcí.
3/ Dále žádám o sdělení, zda město Doksy pronajímá ty části vodní plochy Máchovo jezero, které k podnikání v praxi využívá firma Aquapark Staré Splavy, a. s., příp. zda jiným způsobem využívání těchto ploch k podnikání umožňuje, přičemž v kladném případě žádám o příslušné smlouvy či jiné relevantní listiny.
4/Dále žádám o informace, zda a jak město řeší skutečnost, že do areálu pláže vjíždí a parkují v něm automobily, v počtu nad rámec ujednání ve smlouvě o pronájmu pozemků nacházejících se v oploceném areálu pláže.
5/ Dále žádám o sdělení, jaké konkrétní částky byly společností Aquapark Staré Splavy a.s. městu Doksy uhrazeny za pronájem pozemků /oplocené pláže/ od doby platnosti smlouvy o pronájmu s touto společností, konkrétně v jednotlivých letech, přičemž pokud by tyto částky byly nižší nežli ve smlouvě sjednané, tak žádám o vysvětlení poskytnutím relevantních listin.

Informace žádám zaslat pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Město Doksy

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí vaší zprávy, po zapsání do evidence bude předána k
vyřízení.
Za Městský Úřad,
Petra Musilová
tajemník MěÚ Doksy
Na tuto zprávu prosím neodpovídejte, je generována automaticky a vaše
odpověď nemůže být zpracována.

Město Doksy

2 přílohy

K Vašemu elektronickému podání ze dne 10.7.2017 ve vě věci Poskytnutí informace - Aquapark Staré Splavy

Vám sdělujeme