Dohoda měst Stráž pod Ralskem a Chrastava o zaměstnávání osob s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Stráž pod Ralskem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací:

1, Sdělení, zda má ke dni 11.4.2017 Město Stráž pod Ralskem uzavřenou nějakou smlouvu /dohodu/ s městem Chrastava, týkající se zaměstnávání osob s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny - Městský úřad Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31, Chrastava, které jsou obžalovány z úmyslného trestného činu, mají snížené schopnosti začlenit se do života běžné společnosti v důsledku snížení psychosociálních dovedností a která umožní jejich resocializaci a předejde tím jejich sociálnímu vyloučení.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopie.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

Shalom,
Vít Veselý

Ing. Eva Kočová, Město Stráž pod Ralskem

1 příloha

Vážený pane,

 

V příloze zasíláme odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Ing. Eva Kočová

tajemnice

Městský úřad Stráž pod Ralskem

Tel.:        +420 487 822 299

Mobil:    +420 606 095 118

e-mail:   [1][emailová adresa]

 

Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Stráž
pod Ralskem žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Stráž pod
Ralskem, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]